Huấn Từ Của Kim Thân Cha Dịp Tết Quý Hợi Tại Thiền Đường (1983)

HUẤN TỪ CỦA KIM THÂN CHA DỊP TẾT QUÝ HỢI TẠI THIỀN ĐƯỜNG (1983)

Hôm nay trong tiếng pháo mừng Xuân rộn rã để báo hiệu một niên mới, Cha cũng muốn gởi đến các con lời chúc phúc đầu năm của Cha. Giai đoạn vừa qua, dù trong Cơ Quy Ẩn, dù Cha chưa thực sự làm việc nhưng Cha đã có dịp ban rải chan rưới những cái minh triết cao siêu trong chơn lý. Cha đã có dịp gởi đến tất cả các con những điều minh triết siêu diệu, để phá mê, phá chấp, để mở trí cho các con có một cái nhìn rộng rãi hơn, mới mẻ hơn về chơn lý.

Chơn lý thì bao la, vô tận, nó mênh mông, vô biên, không thể bàn bạc, bất khả tư nghị. Cho nên các con học về chơn lý, thì rồi trên cái chu trình tiến hóa vô tận của các con, các con sẽ có cơ hội học hỏi dần dần, mở trí dần dần, chứng nghiệm nó tùy theo cơ duyên, tùy theo trình độ để hiểu nó dần dần mà thôi! Các con phải học về chơn lý đời đời thôi con. Phải học về chơn lý đời đời tùy theo trình độ, tùy theo cơ duyên để hiểu nó, chứng nghiệm nó, để rồi đi đến chỗ thấu đạt được chơn lý.

Trong giai đoạn vừa qua, dù trong những điều kiện hết sức hạn chế nhưng Cha cũng tạo những dịp để khải ngộ cho các con nhiều điều minh triết trong chơn lý, để mở trí cho các con. Những khải ngộ đó, những điều minh triết đó khả dĩ cung ứng quá đủ hành trang cho các con tiến bước trên cuộc hành hương về chốn cũ, về nguồn cội. Cha thấy rằng dù Cha chỉ phác họa một số đường nét lớn trong chơn lý, nhưng những đường nét lớn ấy nó khả dĩ cung ứng những điều kiện, những minh triết, những hành trang cần thiết để các con có thể tiến bước về cõi thanh nhẹ, về đến cõi giải thoát.

Cho dù các con chưa đạt được trình độ giải thoát chăng nữa nhưng các con cũng có thể đạt trình độ được tuyển chọn vào Thượng Ngươn Thánh Đức, tức là trình độ đạo đức hòa đồng. Các con ít ra cũng phải đạt được trình độ này nếu các con chịu học hỏi, thực sự học hỏi, tiếp thu, thực sự hành và sống với những minh triết khải ngộ đó. Phải hành thôi con. Học mà không hành thì không thật hiểu. Cho nên Cha giảng dạy cho các con nhiều rồi, Cha đã khải ngộ cho các con những đường nét lớn trong chơn lý đủ để các con tiến bước. Các con phải hành thôi. Ít ra là phải đạt được trình độ đạo đức hòa đồng để được tuyển chọn vào Thượng Ngươn Thánh Đức.

À, nói đến cái cơ tuyển chọn vào Thượng Ngươn Thánh Đức thì Cha cũng muốn hỏi các con. Con nào đại diện? H. V. E. đại diện bạch tấu cho Cha nghe.

Cha: Vậy chớ tu 20 năm con có vào được Thượng Ngươn Thánh Đức hay không?

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Mua đá năng lượng:

HVE: Dạ thưa Cha, cái đó tùy, nếu con không giữ được chữ “Hòa” thì chắc con không được vào.

Cha: Vậy chớ con thiền 20 năm có vào được Thượng Ngươn Thánh Đức hay không?

HVE: Dạ thưa Cha, nếu con không Hòa, con không vào được.

Cha: Vậy chớ con niệm danh NGỌC HOÀNG 20 năm liền, niệm liên miên, con được vào Thượng Ngươn không con?

HVE: Dạ thưa Cha, cũng vậy, con không Hòa con cũng lọt sổ như thường.

Cha: Vậy chớ con ăn chay trường 20 năm, con vào được Thượng Ngươn hay không?

HVE: Dạ thưa Cha, nếu con không Hòa con cũng rớt cái chắc.

Cha: À, như vậy con cũng thuộc bài đó, nhưng mà thuộc bài trên cái lý thôi. Phi hành thc s, hòa ttrong tâm hòa ra.

Vậy hỏi tại sao tu 20 năm mà không vào được Thượng Ngươn? Bởi vì tu mà không tu, tu mà không cải sửa vun bồi cho nên cái trược chất nó còn trong này, trong này còn chấp nê, đố kỵ, tỵ hiềm, chưa đạt được chữ “Hòa”, chưa có trình độ hòa đồng thì cũng bị đào thải.

Thiền 20 năm mà chưa đạt được chữ “Hòa”, chưa có trình độ hòa đồng, tức là nó thiền cái gì? Nó thiền mà nó không thanh lọc những rác rưới trong bản thể của nó, chưa thanh lọc nên những trược chất rác rưới, đố kỵ, tỵ hiềm, chấp ta, ngã mạn hãy còn. Cho nên chưa có trình độ để hòa đồng, mà chưa hòa đồng thì cũng bị đào thải trong cái Cơ Tuyển Lựa vào Thượng Ngươn lần này. Và rồi con niệm danh Ngọc Hoàng Thượng Đế 20 năm liền nhưng tại sao con không được vào Thượng Ngươn? À, con niệm danh Cha để làm gì? Niệm danh Cha là để nhắc nhở linh hồn mình biết được mình là Tiểu Linh Quang của Ngọc Hoàng Thượng Đế, chúng ta xuống đây để học hỏi và bây giờ chúng ta thức giác được, biết được chúng ta là Tiểu Hồn từ Đại Hồn ấy ra đi để bây giờ phải trở về hòa làm một với Đại Hồn, niệm danh Ngọc Hoàng Thượng Đế, các con hòa cái điển của con với Càn Khôn, hòa Tiểu Hồn với Đại Hồn, thì khi các con niệm danh Cha, các con thấy mình hòa với vạn vật, như vậy còn phân biệt nữa không con, còn chia rẽ, đố kỵ, tỵ hiềm nữa không? Thì đứa này đã niệm mà biết niệm.

Còn con niệm danh Ngọc Hoàng để cầu xin phò trợ, để ỷ lại vào sự phò trợ của Ngọc Hoàng mà trong này vẫn còn chấp nê, đố kỵ, tỵ hiềm, phân biệt, chia rẽ, tranh chấp, thì rồi các con cũng bị đào thải theo cái Cơ Tuyển Lựa.

Rồi hỏi vậy chớ ăn chay trường 20 năm các con được tuyển không? Cũng không, tại sao vậy?

Vì đứa nầy ăn chay trường 20 năm mà thú tánh trong nó chưa thanh lọc hết, chưa tẩy sạch, còn thú tánh tranh chấp, mà cái trình độ được tuyển chọn vào Thượng Ngươn Thánh Đức phải là người đúng nghĩa người, có trình độ đạo đức hòa đồng, thương yêu đồng loại. Các con phải đạt tới trình độ này mới được tuyển chọn vào Cơ Thánh Đức.

Tại sao trong các bài giảng của Cha, Cha lập đi lập lại mãi cái chữ “Hòa”. Cha nhắc nhở cái này, nói hoài bên tai các con, vì sao? Vì đó là đề thi của kỳ này. Vì Cơ Tiến Hóa lần này phải Hòa để đi tới Cơ Quy Nhất mà Cơ Quy Nhất là Cơ Tiến Hóa lần này. Không Hòa tức là không đạt tới trình độ để đi kịp với cơ của Càn Khôn Vũ Trụ. Vì Cơ Tiến Hóa của Càn Khôn Vũ Trụ kỳ này là Cơ Quy Nhất, mà không Hòa thì làm sao Quy Nhất?

À, không đạt được trình độ này thì rớt rơi, phải bị đào thải theo quy luật. Cho nên chỗ đó Cha nhấn mạnh luôn luôn, vì là căn bản của kỳ tiến hóa lần này.

Các con tu học, thiền, tạo lập hạnh đức, tạo lập công trình Bi, Trí, Dũng thì phải làm sao đạt tới trình độ hòa đồng cho Cha đi, ít nhất là như vậy. Nếu mc tiêu gii thoát đối vi chúng con còn quá xa xôi thì ít ra các con cũng phi đạt ti trình độ hòa đồng cho Cha để khỏi bị rơi rớt theo cái Cơ Tiến Hóa, chớ còn những lời giảng dạy của Cha, Cha thấy rằng quá đủ, dù trong Cơ Quy Ẩn nhưng Cha thấy rằng đã quá đủ cho các con làm hành trang tiến bước để được tuyển chọn vào Cơ Thánh Đức.

Cha lập đi lập lại điều này là điều căn bản, các con rán nhớ cho Cha. Các con tu, học thiền, bất cứ cái gì mà chưa đạt được chữ “Hòa” thì tu cũng như không tu, ăn chay cũng như không ăn chay, niệm danh Cha cũng như không niệm, thiền cũng như không thiền, Cha nhắc nhở điều này.

Cho nên hôm nay nhân dịp đầu Xuân mới, Cha cũng có dịp nhắc nhở các con về những điều căn bản, cần thiết, những điều chánh yếu, để các con suy gẫm, để tự phê, tự kiểm, tự nhắc nhở lấy mình để rồi dọn mình, dọn con đường tiến hóa của mình. Cha hy vọng sao các con được tuyển chọn vào Cơ Thánh Đức, đông, nhiều, nhiều thật nhiều, đông thật đông, đấy là điều mà Cha sung sướng.

Thôi thì đầu năm Cha cũng ghé qua thiền đường trong phút giây để mà hàn huyên với các con, để nhắc nhở những điều quan trọng cho các con suy gẫm mà tiến hóa.

Cha chúc phúc và ban ơn cho tất cả các con.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh