Sách Tâm Linh

Tinh Hoa Các Đạo Giáo: Mục Lục

Tinh Hoa Các Đạo Giáo: Mục Lục

Chương 1: Tinh Hoa Thiên Chúa Giáo (Phần Mật Truyền). Chương 2: Sơ lược về Bà La Môn giáo. Chương 3: Từ Veda đến Bhagavad-Gita. Chương 4: Các môn phái Triết Học Ấn Độ Giáo Chương 5: Tinh Hoa Bà La Môn Giáo Chương 6: Lão Giáo - Đạo Đức Chân...

Đạo Đức Kinh: Mục Lục

Đạo Đức Kinh: Mục Lục

Khảo Luận Phi lộ 1. Tiểu sử Lão tử a. Tiểu sử Lão tử theo Tư Mã Thiên: * Lão tử truyện khảo * Lão tử cổ tích đồ b. Tiểu sử Lão tử theo Lão tử minh c. Tiểu sử Lão tử theo Lão tử biến hoá kinh 2. Đại cương Đạo đức kinh a. Lão tử - một con...

Âm Phù Kinh: Tựa

Âm Phù Kinh: Tựa

Âm Phù Kinh là một quyển sách rất nhỏ của Đạo Lão, tương truyền là do Hoàng Đế (2697-2597) viết. Nhưng có nhiều học giả không công nhận như vậy. Trình Chính Thúc (Trình Di, Trình Y Xuyên, 1033-1107) cho rằng sách này được viết...

Tìm Hiểu Kinh Hoa Nghiêm: Tài Liệu Tham Khảo

Tìm Hiểu Kinh Hoa Nghiêm: Tài Liệu Tham Khảo

Kinh Hoa Nghiêm, Thích trí Tịnh dịch. The Flower Ornament Scripture, A translation of The Avatamsaka Sutra, by Thomas Cleary. Shambala. Boston & London, 1993. Đại phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh (大方 廣 佛 華 嚴 經) Đường Vu Điền Quốc Tam Tạng Sa Môn Thật Xoa Nan Đà dịch. Bộ Hoa Nghiêm này...

Phật Học Chỉ Nam: Lời Mở Đầu

Phật Học Chỉ Nam: Lời Mở Đầu

Quyển Phật Học Chỉ Nam này tôi đã viết trong khoảng thời gian hơn mười năm gần đây, một cách hết sức tự nhiên, không một lời khen tặng quá mức. Tôi thấy đạo Phật trước sau chỉ cốt là tìm hiểu về con người. Có hiểu con người cho rốt ráo, mới...

Trung Dung Tân Khảo: Lời Tựa

Trung Dung Tân Khảo: Lời Tựa

Tác giả bộ Trung Dung tân khảo có nhã ý nhờ tôi đề tựa cuốn sách của ông. Tôi chẳng dám từ chối, trước để khỏi phụ lòng tin cậy của tác giả, sau vì tôi là một trong những người đầu tiên đã nhận thấy giá trị cuốn...

Hướng Tinh Thần: Mục Lục

Hướng Tinh Thần: Mục Lục

CHƯƠNG 1 - ÍT NHIỀU TIÊU CHUẨN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐỂ KHẢO SÁT VỀ TÔN GIÁO ĐỐI CHIẾU ĐỊNH NGHĨA NHỮNG DỮ KIỆN LỊCH SỬ ĐƯA TỚI KHOA TÔN GIÁO ĐỐI CHIẾU Sự liên lạc giữa năm châu trở nên dễ dàng Những tài liệu để khảo về các đạo...