Oinvoice

Luân Xa

Khai Mở Con Mắt Thứ Ba

Khai Mở Con Mắt Thứ Ba

Trong quá trình làm việc về tâm lý cùng mọi người, tôi có gặp một vài trường hợp có những trải nghiệm không phù hợp khi theo một vài chỉ dẫn về mở luân xa của những cá nhân hay cộng đồng thiền hiện có ở rất nhiều nơi hoặc...

Hiểu Về Các Luân Xa

Hiểu Về Các Luân Xa

Luân xa là những trung tâm năng lượng nằm dọc theo xương sống. Những luân xa này không thuộc về cơ thể vật lý, mà thuộc về cơ thể tinh tế (subtle body). Những trung tâm năng lượng này ảnh hưởng đến đời sống tâm linh của mỗi người. Chúng thường được...

Cân Bằng Âm Dương Các Luân Xa

Cân Bằng Âm Dương Các Luân Xa

Năng lượng âm dương... Con người là nơi trời đất giao hòa là nơi năng lượng của vũ trụ được tinh luyện hòa hợp, cùng với thượng đế thực hiện sáng tạo vật chất và chuyển hóa năng lượng Trong 7 luân xa chính thì 3 luân xa phía dưới tiếp nhận...