Luân Xa

Luân Xa 7: Tích Hợp Các Luân Xa

Luân Xa 7: Tích Hợp Các Luân Xa

Đây không phải là một luân xa, mà là một trạng thái ý thức. Tính năng của luân xa bảy là BIẾT, nó thuộc về vũ trụ, phẩm chất cơ bản là sự tỉnh thức, giai đoạn phát triển là suốt cuộc đời. Cân bằng các luân xa 1,2,3,4,5,6,...

Luân Xa 6: Tầm Nhìn, Trực Giác

Luân Xa 6: Tầm Nhìn, Trực Giác

Luân xa sáu liên quan đến ánh sáng, thuộc về trực giác và tưởng tượng. Tính năng của luân xa sáu là THẤY, giai đoạn phát triển là tuổi vị thành niên. Chính sự ảo tưởng (illusion) sẽ làm tổn thương luân xa sáu. Vậy ảo...