Lão Tử

Đạo Đức Kinh Lão Tử - Nguyễn Duy Cần Pdf

Chương 1 Đạo khả đạo, phi thường đạo Danh khả danh, phi thường danh. Vô danh thiên địa chi thu ỷ Hữu danh v ạn v ật chi mẫu. Cố, thường vô dục, dĩ quan kì diệu Thường hữu dục, dĩ quan kì hiếu, Thử lưỡng gi ả, đồng xuất nhi dị danh, Đồng vị chi Huyền. Huyền chi hựu Huyền, chúng...

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm