Nho Giáo

Tinh Hoa Các Đạo Giáo: Chương 26. Thuyết Thiên Nhân Tương Dữ Và Thiên Nhân Hợp Nhất Trong Nho Giáo

Thánh nhân là người “Kế Thiên lập cực” [1], thay Trời chỉ vẽ cho nhân loại đâu là cực điểm tiến hoá, soi đường, dẫn lối cho mọi người tiến tới Trung Dung,Trung Đạo,, tiến tới Tinh Hoa nhân loại. Quan niệm về Thánh Nhân của dân tộc Trung Hoa đã...

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm