Nho Giáo

Tinh Hoa Các Đạo Giáo: Mục Lục

Tinh Hoa Các Đạo Giáo: Mục Lục

Chương 1: Tinh Hoa Thiên Chúa Giáo (Phần Mật Truyền). Chương 2: Sơ lược về Bà La Môn giáo. Chương 3: Từ Veda đến Bhagavad-Gita. Chương 4: Các môn phái Triết Học Ấn Độ Giáo Chương 5: Tinh Hoa Bà La Môn Giáo Chương 6: Lão Giáo - Đạo Đức Chân...

Trung Dung Tân Khảo: Lời Tựa

Trung Dung Tân Khảo: Lời Tựa

Tác giả bộ Trung Dung tân khảo có nhã ý nhờ tôi đề tựa cuốn sách của ông. Tôi chẳng dám từ chối, trước để khỏi phụ lòng tin cậy của tác giả, sau vì tôi là một trong những người đầu tiên đã nhận thấy giá trị cuốn...

Quan Niệm Về Tu Thân Theo Nho Gia

Quan Niệm Về Tu Thân Theo Nho Gia

Có thể nói được rằng Nho giáo là một đạo giáo có nhiều bộ mặt nhất. Trong suốt 2500 năm nay, Nho giáo đã được khai thác về mọi lãnh vực như: luân lý, tín ngưỡng, chính trị, gia đình, xã hội, từ chương, khóa cử, thuật số, tu...

Con Đường Huyền Nhiệm Trung Dung

Con Đường Huyền Nhiệm Trung Dung

Từ trước tới nay, nói đến Trung Dung, người ta thường quan niệm đó là một cuộc sống không thái quá, không bất cập, nước đôi lấp lửng giữa dòng. Thậm chí nhà học giả Lâm Ngữ Đường còn đề cao lối sống lừng chừng, trung lập, nước đôi...