Nhạc Thiền Phật Giáo

Tán Thán Cõi Phật A Di Đà

Phát tâm bồ đề, hộ trì tam bảo Truyền tải phật pháp, rộng khắp thế gian Nguyện hồi hướng cho chính pháp của Phật Được tuyên dương, được hưng thịnh! Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ 3 đường Nếu...