Oinvoice

Đời Sống Tâm Linh

Tiền Kiếp

Tiền Kiếp

Chúng ta ai cũng có tiền kiếp. Không có thứ gọi là “linh hồn mới”. Tất cả chúng ta đều trải qua tái sinh trong hàng triệu năm; và trên thực tế, không có linh hồn nào chết cả, chỉ có thể xác mới chết mà thôi.

Ảo Ảnh Và Việc Luyện Hơi Thở

Ảo Ảnh Và Việc Luyện Hơi Thở

Phép luyện hơi thở có liên quan đến các lực, điều ấy dễ hiểu, nhưng đó chỉ là một phần của chuyện mà không phải tất cả vì đa số người chưa có khả năng nhìn thấu suốt vấn đề. Chúng ta sinh hoạt trong ba cõi thấp của sự sống là cõi...