Thiên Chúa Giáo

Thiên Địa Vạn Vật Đồng Nhất Thể: Chương 4. Thiên Chúa Giáo Với Thuyết Thiên Địa Vạn Vật Đồng Nhất Thể

Muốn nhận định về vấn đề này cho chính xác, chúng ta cần phân biệt hai thành phần: 1) Thành phần quần chúng và Giáo Hội, hay giáo lý công truyền. 2) Thành phần thiểu số Thánh Hiền (khoảng 100 người) theo Đại đạo, hay Huyền Học (Mystics). Tức...

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm