Phật Giáo

Tinh Hoa Các Đạo Giáo: Mục Lục

Tinh Hoa Các Đạo Giáo: Mục Lục

Chương 1: Tinh Hoa Thiên Chúa Giáo (Phần Mật Truyền). Chương 2: Sơ lược về Bà La Môn giáo. Chương 3: Từ Veda đến Bhagavad-Gita. Chương 4: Các môn phái Triết Học Ấn Độ Giáo Chương 5: Tinh Hoa Bà La Môn Giáo Chương 6: Lão Giáo - Đạo Đức Chân...

Tìm Hiểu Kinh Hoa Nghiêm: Tài Liệu Tham Khảo

Tìm Hiểu Kinh Hoa Nghiêm: Tài Liệu Tham Khảo

Kinh Hoa Nghiêm, Thích trí Tịnh dịch. The Flower Ornament Scripture, A translation of The Avatamsaka Sutra, by Thomas Cleary. Shambala. Boston & London, 1993. Đại phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh (大方 廣 佛 華 嚴 經) Đường Vu Điền Quốc Tam Tạng Sa Môn Thật Xoa Nan Đà dịch. Bộ Hoa Nghiêm này...

Phật Học Chỉ Nam: Lời Mở Đầu

Phật Học Chỉ Nam: Lời Mở Đầu

Quyển Phật Học Chỉ Nam này tôi đã viết trong khoảng thời gian hơn mười năm gần đây, một cách hết sức tự nhiên, không một lời khen tặng quá mức. Tôi thấy đạo Phật trước sau chỉ cốt là tìm hiểu về con người. Có hiểu con người cho rốt ráo, mới...

Món Quà Của Đức Phật

Món Quà Của Đức Phật

Một buổi sáng Phật đi khất thực. Một Bà-la-môn vì có bao nhiêu đệ tử đã theo Phật cả nên giận tức, lớn tiếng chửi rủa Phật. Phật vẫn im lặng, bình tĩnh, thong thả đi vào thôn. Bà-la-môn giận quá hỏi: - Cù-Đàm có điếc không?...