Phật Giáo

Địa Tạng Vương Bồ Tát Là Ai Và Lời Thề Không Thành Phật Nếu Địa Ngục Chưa Trống Không Địa Tạng Vương Bồ Tát Là Ai Và Lời Thề Không Thành Phật Nếu Địa Ngục Chưa Trống Không

Địa Tạng Vương Bồ Tát Là Ai Và Lời Thề Không Thành Phật Nếu Địa Ngục Chưa Trống Không

Địa Tạng Vương Bồ Tát có hồng nguyện cứu độ tất cả chúng sinh trong lục đạo luân hồi vào thời kỳ sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn cho đến khi Phật Di Lặc giáng thế. Ngài còn có nguyện không chứng Phật quả nếu địa ngục chưa trống...

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Mi Tiên Vấn Đáp

Mi Tiên Vấn Đáp

LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG MỤC I. PHẦN DẪN NHẬP 01. Ngoại thuyết (Bàhirakathà) 02. Câu chuyện liên quan trong tiền kiếp (Pubbapa yoga) II. NỘI DUNG MI-TIÊN VẤN ĐÁP (gồm 244 câu hỏi) 01. Danh 02. Con số hạ lạp 03. Đàm thoại như một Trí giả hay như một Vương giả? 04. Thỉnh mời...

Bát Nhã Tâm Kinh

Bát Nhã Tâm Kinh

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa (Bát Nhã Tâm Kinh) Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Tâm Kinh. Chiếu kiến ngũ uẩn giai Không, độ nhất thiết khổ ách Xá Lợi tử. Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc Sắc tức là...

Việt Nam Phật Giáo Sử Luận Pdf

Mục lục Cùng Bạn Đọc Lời Giới Thiệu Tập I Chương 01: Trung Tâm Phật Giáo Luy Lâu Chương 02: Hai Thế Kỷ Đầu Chương 03: Khởi Nguyên Của Thiền Học Việt Nam Chương 04: Sách Thiền Uyển Tập Anh & Các tài liệu ĐPVN Đời Đường Chương 05: Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Chương...

Phật Giáo Pdf

LỜI NÓI ĐẦU Nho giáo, Đạo giáo và Phật giáo là ba nguồn gốc văn hóa của dân tộc Việt nam ta từ xưa. Nho giáo dạy ta biết cách xử kỷ tiếp vật, khiến ta biết đường ăn ở cho phải đạo làm người. Đạo giáo lấy đạo làm chủ tể cả vũ trụ...

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm