Luật Vũ Trụ

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Bạn Có Tin Mình Đang Là Nô Lệ Trong Một Ma Trận Được Thiết Kế Để Thống Trị Bạn?

Bạn Có Tin Mình Đang Là Nô Lệ Trong Một Ma Trận Được Thiết Kế Để Thống Trị Bạn?

Ok mình đã nắm được thực tại bắt đầu từ ý thức, ý thức chính là năng lượng và cũng chính là vật chất. Những sinh mệnh gần nguồn ( thượng đế) có năng lượng rung động cao hơn, ngược lại những sinh mệnh xa nguồn sẽ rung động thấp hơn và quên đi...

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm