Thượng Đế Giảng Chân Lý: Câu 1, Câu 2, Câu 3

Thượng Đế Giảng Chân Lý: Câu 1, Câu 2, Câu 3

CÂU 1. VẤN: Bạch Cha, phái Vô Vi chúng con được Ông Tám cho biết có điển Thượng Đế giáng thế. Tại sao Thượng Đế giáng thế?

ĐÁP: Vì trần gian sắp trải qua một cuộc biến thiên rất lớn để đưa nhơn loại bước vào một chu kỳ tiến hóa mới theo tiến trình vận chuyển của càn khôn. Do đó, Cha thấy cần thiết phải có sự hiện diện tượng trưng của Cha ở trần gian để hỗ trợ cho nhơn loại tiến sang một chu kỳ mới theo sự ấn định của thiên cơ.


CÂU 2. VẤN: Thưa Cha, tại sao Thượng Đế phải cần xuống thế, khi Ngài là Đấng Toàn Năng Toàn Giác? Ngài chỉ cần sử dụng đến quyền năng của Ngài để biến đổi mọi việc theo ý Ngài muốn, thì tại sao Ngài phải cần xuống đây?

ĐÁP: Vì Ngài xét rằng, sự hiện diện tượng trưng của Ngài ở trần gian sẽ hỗ trợ tích cực và hữu hiệu hơn cho Cơ Tiến Hóa của nhơn loại. Các con nói đúng. Ngài là Đấng Toàn Năng Toàn Giác, và Ngài vận chuyển mọi việc bằng ý chí của Ngài. Nhưng rồi ý chí của Ngài thể hiện không những về mặt vô vi mà cả mặt hữu vi nữa.

Và nay, Ngài xét thấy sự hiện diện của Ngài, mặt hữu vi tại trần gian khiến cho công việc vận chuyển của Ngài dễ dàng hơn, trôi chảy hơn, hỗ trợ cho sự thể hiện ý chí của Ngài tốt đẹp hơn. Hiện diện bằng vô vi, thì ở đâu và lúc nào lại chẳng có Ngài? Bằng vô vi thì Ngài vẫn hằng có và hiện hữu khắp nơi. Song nay đã đến ngươn cuối của nhơn loại trên quả đất này, đã đến lúc Ngài xét thấy cần thể hiện Ngài mặt hữu vi, hầu gia tốc sự tiến hóa của nhơn loại cho kịp ngày giờ trước khi diễn ra Cơ Tận Diệt của thế giới. Cơ Tận Diệt này sẽ là một cuộc thanh lọc vĩ đại để tuyển chọn số nhơn loại đủ trình độ tiến hóa hầu bước sang một chu kỳ mới, tức là chu kỳ Thánh Đức của quả địa cầu này.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC ONLINE Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Đỉnh Cao Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)


CÂU 3. VẤN: Thưa Cha, như vậy cái toàn năng của Thượng Đế không đủ quyền lực để vận chuyển dễ dàng cho nhơn loại tiến hóa nhanh theo ý muốn của Ngài, đến đỗi Ngài phải thấy cần hiện diện mặt hữu vi tại trần gian mới giúp cho sự tiến hóa được hữu hiệu sao?

ĐÁP: Này con ơi! Việc con hỏi Ngài không đủ quyền lực để vận chuyển hay sao? Có chứ con! Đủ quyền lực chứ con; nhưng con nên hiểu quyền năng của Ngài phải vận dụng theo định luật tiến hóa của càn khôn, có nghĩa là quyền năng ấy phải vận chuyển cách nào cho vạn vật, cho chúng sinh có cơ hội học hỏi để tiến hóa. Nếu con quan niệm rằng để giúp cho nhơn loại tiến hóa, Thượng Đế chỉ cần sử dụng quyền năng bằng cách làm phép lạ trong phút giây để biến cải con người từ ngu muội ra sáng suốt tức khắc. Được chứ con! Việc này chẳng có gì khó khăn với Thượng Đế! Nhưng Ngài không làm điều này con! Ngài không học dùm con. Ngài không đi dùm con. Con phải học con mới biết! Con phải đi con mới tới. Ngài chỉ hỗ trợ và hướng dẫn con đi, con học hỏi để con tiến hóa. Con phải tự dấn thân xông lướt, để nếm, để chứng nghiệm, để học hỏi mới hiểu biết.

Cái sáng suốt mà chúng con có được phải trải qua một tiến trình chứng nghiệm học hỏi cam go. Đấy là định luật tiến hóa. Cũng vì thế mà Thượng Đế vận chuyển ý chí, thể hiện quyền năng của Thượng Đế theo định luật, sử dụng quyền lực của Ngài theo tiến trình mà Cha vừa đề cập, có nghĩa là vận chuyển cách thức nào để chúng con có cơ hội học, nếm, chứng nghiệm để hiểu biết và tiến hóa.

Thế nên, trong tình huống đó, Thượng Đế phải cực nhọc vất vả hơn nhiều để dìu dắt chúng sinh. Vì nhu cầu học hỏi và tiến hóa của chúng con, nên ý chí và quyền lực của Thượng Đế phải thể hiện theo một cách thức vất vả khó khăn hơn nhiều! Ngài phải sử dụng đủ phương tiện, đủ mọi cách, từ trược tới thanh để giáo hóa con người. Và nay, đã đến ngươn điêu tàn của nhơn loại theo định luật của càn khôn, Cơ Tận Diệt cận kề; đến lúc mà Cha thấy cần hiện diện bằng hữu vi dưới trần gian để hỗ trợ đắc lực hơn cho sự vươn lên của các con, để các con hiểu biết hơn chơn lý, hiểu Thượng Đế hơn, gần Ngài hơn trong ý niệm. Dù sao, sự hiện diện tượng trưng của Thượng Đế dưới trần phải gia tốc chắc chắn sự mở trí cho nhơn loại, giúp con người có cơ hội tốt để tiến hóa kịp thời hầu được tuyển chọn vào Cơ Thánh Đức sắp mở màn. Cha hy vọng số nhơn loại được tuyển chọn sẽ đông hơn, nhờ sự hiện diện hy hữu và dị thường này

-------------

Web: https://khoahoctamlinh.vn
Group: https://fb.com/groups/khoahoctamlinhvn
Fanpage: https://fb.com/khoahoctamlinh.vn
Youtube: https://khoahoctamlinh.vn/youtube


THƯỢNG ĐẾ GIẢNG CHÂN LÝ
 1. Thượng Đế Giảng Chân Lý: Câu 1, Câu 2, Câu 3
 2. Thượng Đế Giảng Chân Lý: Câu 4, Câu 5
 3. Thượng Đế Giảng Chân Lý: Câu 6
 4. Thượng Đế Giảng Chân Lý: Câu 7
 5. Thượng Đế Giảng Chân Lý: Câu 8, Câu 9, Câu 10
 6. Thượng Đế Giảng Chân Lý: Câu 11, Câu 12
 7. Thượng Đế Giảng Chân Lý: Câu 13, Câu 14
 8. Thượng Đế Giảng Chân Lý: Câu 15
 9. Thượng Đế Giảng Chân Lý: Câu 16
 10. Thượng Đế Giảng Chân Lý: Câu 17
 11. Thượng Đế Giảng Chân Lý: Câu 18, Câu 19, Câu 20
 12. Thượng Đế Giảng Chân Lý: Câu 21
 13. Thượng Đế Giảng Chân Lý: Câu 22
 14. Thượng Đế Giảng Chân Lý: Câu 23, Câu 24
 15. Thượng Đế Giảng Chân Lý: Câu 25
 16. Thượng Đế Giảng Chân Lý: Câu 26
 17. Thượng Đế Giảng Chân Lý: Câu 27, Câu 28, Câu 29
 18. Thượng Đế Giảng Chân Lý: Câu 30
 19. Thượng Đế Giảng Chân Lý: Câu 31, Câu 32
 20. Thượng Đế Giảng Chân Lý: Câu 33, Câu 34, Câu 35
 21. Thượng Đế Giảng Chân Lý: Câu 36
 22. Thượng Đế Giảng Chân Lý: Câu 37
 23. Thượng Đế Giảng Chân Lý: Câu 38
 24. Thượng Đế Giảng Chân Lý: Câu 39
 25. Thượng Đế Giảng Chân Lý: Câu 40, Câu 41
 26. Thượng Đế Giảng Chân Lý: Câu 42
 27. Thượng Đế Giảng Chân Lý: Câu 43
 28. Thượng Đế Giảng Chân Lý: Câu 44
 29. Thượng Đế Giảng Chân Lý: Câu 45
 30. Thượng Đế Giảng Chân Lý: Câu 46
 31. Thượng Đế Giảng Chân Lý: Câu 47
 32. Thượng Đế Giảng Chân Lý: Câu 48
 33. Thượng Đế Giảng Chân Lý: Câu 49
 34. Thượng Đế Giảng Chân Lý: Câu 50
 35. Thượng Đế Giảng Chân Lý: Câu 51
 36. Thượng Đế Giảng Chân Lý: Câu 52, Câu 53, Câu 54
 37. Thượng Đế Giảng Chân Lý: Câu 55, Câu 56
 38. Thượng Đế Giảng Chân Lý: Câu 57, Câu 58
 39. Thượng Đế Giảng Chân Lý: Câu 59
 40. Thượng Đế Giảng Chân Lý: Câu 60
 41. Thượng Đế Giảng Chân Lý: Câu 61
 42. Thượng Đế Giảng Chân Lý: Câu 62

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC: