TRIẾT HỌC TỔNG QUÁT PDF

MỤC LỤC

SƠ LƯỢC TIỂU SỬ CÁC TRIẾT GIA

TỰA

PHẦN THỨ NHẤT: NHẬN-THỨC-LUẬN

CHƯƠNG I: KHẢ-NĂNG NHẬN-THỨC

TIẾT I: NHỮNG CÁCH NHẬN-THỨC NGOẠI-LÝ

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

SÁCH HAY MỖI NGÀY:

A) KHẢ-NĂNG NHẬN-THỨC GIÁC-QUAN

I. Phân-loại đặc tính

II. Công dụng

B) KHẢ-NĂNG NHẬN-THỨC BẰNG Ý-THỨC

Mua đá năng lượng:

I. Định-nghĩa

II. Công dụng

C) KHẢ NĂNG NHẬN THỨC BẰNG THÔNG CẢM

I. Định nghĩa

II. Công dụng

D) KHẢ NĂNG NHẬN THỨC BẰNG TIN-TƯỞNG

I. Định nghĩa

II. Công dụng

TIẾT II: CÁCH NHẬN THỨC BẰNG LÝ TRÍ

A) TỔNG LUẬN VỀ LÝ-TRÍ

I. Đặc tính

II. Phân loại

1) Công thức nguyên tắc đồng nhất như thế này

2) Nguyên-tắc túc-lý diễn bằng công thức sau đây

3) Nguyên-tắc túc-lý còn diễn xuất ra nguyên tắc mục đích (Principe de finalité)

III. Nguồn gốc

1) Duy nghiệm thuyết

2) Duy-lý-thuyết

3) Duy-linh-thuyết

4) Thuyết chiết-trung

B) TẦM QUAN-TRỌNG CỦA KHẢ-NĂNG LÝ-TRÍ

1) Trong những câu định nghĩa con người

2) Công dụng lý-trí trong các môn học

CHƯƠNG II: GIÁ-TRỊ NHẬN-THỨC

TIẾT I: KHÁCH QUAN TÍNH CỦA NHẬN-THỨC

A) LẬP TRƯỜNG DUY TÂM

I. Trình bày

II. Phê bình

B) LẬP TRƯỜNG DUY THỰC

I. Trình bày

II. Phê bình

TIẾT II: THẤU-ĐẠT-TÍNH CỦA NHẬN-THỨC

A) LẬP TRƯỜNG DUY-HIỆN-TƯỢNG

B) LẬP TRƯỜNG TRỰC-GIÁC-THUYẾT

TIẾT III: XÁC-THỰC-TÍNH CỦA NHẬN-THỨC

A) TRÌNH BÀY HOÀI-NGHI-THUYẾT

1) Mấy dòng lịch sử

2) Lý do hoài-nghi thuyết tuyệt đối dựa vào

B) PHÊ-BÌNH HOÀI-NGHI-THUYẾT

CHƯƠNG III: VẤN-ĐỀ CHÂN-LÝ

TIẾT I: CHÂN-LÝ LÀ GÌ?

A) TIÊU-CHUẨN CHÂN-LÝ

 À   Ý

B) ĐI SÂU VÀO CÂU ĐỊNH-NGHĨA CHÂN-LÝ

I. Theo quan điểm phân tích

II. Theo quan điểm tổng hợp

TIẾT II: ĐɳC TÍNH CỦA CHÂN-LÝ

A) CHÂN-LÝ TUYỆT-ĐỐI HAY TƯƠNG-ĐỐI?

I. Chân lý tuyệt-đối

II. Nhưng có thể bảo một chân lý tương đối không?

B) CHÂN-LÝ BẮT BUỘC HAY KHÔNG?

I. Chân-lý bắt buộc phải theo nó

II. Trách nhiệm nơi chủ thể

ĐỀ THI

CÂU H͎I GIÁO KHOA

PHẦN THỨ HAI: TRIẾT-HỌC LÀ GÌ?

CHƯƠNG IV: ĐɳC SẮC TÍNH CỦA TRIẾT-HỌC

TIẾT I: NHẬN XÉT CHUNG

A) TRIẾT HỌC KHÔNG PHẢI MỚ MẶC-KHẢI

B) THỜI-ĐẠI-TÍNH CỦA TRIẾT HỌC

I. Triết học và ưu tư của thời đại

II. Vấn đề cũ, nhưng khía cạnh mới

III. Biện-chứng-tính của triết học

TIẾT II: TRIẾT HỌC VỚI MẤY MÔN HỌC KHÁC

A) TRIẾT HỌC VÀ KHOA HỌC THỰC NGHIỆM

I. Triết-học và khoa học thực-nghiệm không tươngphản

II. Triết-học và khoa học là hai bộ môn khác nhau

1) Về đối tượng

2) Về phương-pháp

3) Về quan điểm

III. Bản tính của mối tương quan giữa triết học và các khoa học thực nghiệm

B) TRIẾT-HỌC VÀ ĐẠO-ĐỨC

I. Khuynh-hướng chủ-trương Triết-học không cần cho

Đạo-đức-học

1) Hình thức duy sinh

2) Hình thức duy-xã-hội

II. Khuynh-hướng chủ-trương Đạo-đức-học hoàn toàn siêu hình

III. Phải nghĩ thế nào?

1) Đạo-đức-học là thành phần của triết học

2) Triết học là hồn đạo đức học

C) TRIẾT-HỌC VÀ TÔN GIÁO

I. Theo quan điểm lịch sử

II. Theo quan điểm cứ lý

1) Triết-học và tôn-giáo giống nhau

2) Triết-học và Tôn-giáo khác nhau

3) Triết học và Tôn giáo giúp nhau, Triết học chuẩn bị tiến tới Tôn giáo.

4) Tôn giáo, ngược lại, cũng giúp Triết học

ĐỀ THI

CÂU H͎I GIÁO KHOA

CHƯƠNG V: THͬ TÌM CÂU ĐỊNH NGHĨA TRIẾT-HỌC

TIẾT I: TRÌNH BÀY VÀ PHÊ BÌNH ÍT NHIỀU CÂU

ĐỊNH NGHĨA

A) NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÁC THUYẾT TRIẾT-HỌC

I. Sự phát triển tuần tự của khả năng nhận thức

1) Xét theo khía cạnh cá nhân

2) Xét theo khía cạnh đoàn thể nhân loại

II. Tính cách phức tạp của thực tại

1) Thái độ duy…

2) Thái độ chủ…

B) NHỮNG CÂU ĐỊNH-NGHĨA THÁI-QUÁ

I. Định nghĩa tổng-quát quá trừu-tượng

II. Định nghĩa tổng quát thiên về khoa học

C) NHỮNG CÂU ĐỊNH NGHĨA BẤT CẬP

I. Định nghĩa thiên về tinh thần con người

II. Định nghĩa thiên về Kinh nghiệm nội giới

TIẾT II: THͬ ĐỀ NGHỊ MỘT ĐỊNH NGHĨA TRIẾT

HỌC

A) ĐÂU LÀ ĐỐI TƯỢNG RIÊNG CỦA TRIẾT-HỌC

I. Đối tượng Triết học khác với đối tượng Khoa học?

II. Những chiều hướng hiện sinh của tinh thần con người

B) CHIA THÀNH PHẦN TRIẾT-HỌC

I. Tâm-lý-học mô tả toàn-thể bộ máy tinh-thần

II. Luận-lý-học: đánh giá giá-trị-tư-tưởng

III. Đạo-đức-học: đánh giá giá trị hành vi tinh thần

IV. Siêu hình học: tột đỉnh của tinh thần học

ĐỀ THI

CÂU H͎I GIÁO KHOA

PHẦN THỨ BA: QUAN NIỆM TRIẾT HỌC VỀ CON

NGƯỜI

CHƯƠNG IV: NHÂN VỊ: MỘT TINH THẦN NHẬP-THỂ

TIẾT I: TINH-THẦN TÍNH NƠI CON NGƯỜI

Ệ Ề Í

A) QUAN NIỆM VỀ TINH-THẦN-TÍNH

I. Vô-chất-tính và Tinh-thần-tính

II. Quan niệm tiêu cực về tinh-thần-tính

III. Quan niệm suy loại về tinh-thần-tính

B) NHỮNG CHỨNG CỨ VỀ TINH-THẦN-TÍNH CỦA HỒN

CON NGƯỜI

I. Đi từ hoạt động hay là khả năng hoạt động đặc sắc của hồn

1) Khả năng trừu tượng

2) Khả năng hồi cố

3) Khả năng hoạt động tự do

II. Đi từ đối tượng hoạt động của hồn

1) Chân lý tuyệt đối và tinh thần tính của Hồn

2) Thiện hảo và tinh thần tính của hồn

TIẾT II: VẤN ĐỀ HỒN NHẬP THỂ

A) MẤY DÒNG LỊCH SỬ VỀ HỒN NHẬP THỂ

I. Thời thượng cổ

II. Thời trung cổ

III. Thời cận đại

B) GIẢI QUYẾT HỢP LÝ HƠN CẢ

I. Hồn là mô thể Xác

II. Hồn là mô thể đặc biệt

CHƯƠNG VII: NHÂN-VỊ: MỘT CHỦ-THỂ

TIẾT I: NHÂN-VỊ: CHỦ-THỂ Ý THỨC

A) NHÂN VỊ: CHỦ THỂ Ý THỨC VỀ CHÍNH MÌNH

I. Quá trình của việc nhận ra bản ngã

1) Giai đoạn thứ nhất: giai đoạn bất phân biệt

2) Giai đoạn thứ hai

II. Phân tích tác động nhận ra nội dung của bản ngã

B) NHÂN VỊ, CHỦ THỂ Ý THỨC VỀ THA NHÂN

I. Cá nhân và nhân vị

II. Ý thức tha nhân có trước hay sau

C) NHÂN-VỊ Ý-THỨC SIÊU-VIỆT

TIẾT II: NHÂN-VỊ: CHỦ THỂ TỰ-DO

A) QUAN-NIỆM PHẢN NHÂN-VỊ VỀ TỰ-DO

I. Quan-niệm mác-xít về tự-do

II. Quan niệm hiện sinh vô thần về tự do

B) QUAN NIỆM NHÂN VỊ VỀ TỰ DO

I. Tiền tự do

II. Tự do nhân vị

1) Phân tích điều kiện

2) Định nghĩa tự do nhân vị

TIẾT III: NHÂN VỊ: NƠI TRAO ĐỔI TÌNH YÊU

A) ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ ÍT NHlẾU GIẢI PHÁP CỰC ĐOAN

I. Xã-hội-thuyết

II. Sartre: tha nhân là địa ngục

B) TÌNH YÊU NHÂN VỊ

I. Nền tảng

1) Nền tảng kinh nghiệm

2) Nền tảng siêu hình

II. Thực hiện tình yêu nhân vị

1) Tình yêu tính dục

2) Hình thức cao nhất của tình yêu nhân vị

ĐỀ THI

͎ Á

CÂU H͎I GIÁO KHOA

CHƯƠNG VIII: GIÁ-TRỊ CỦA NHÂN-VỊ

TIẾT I: NHÂN-VỊ: QUYỀN TỰ ĐIỀU KHIỂN

A) TỰ ĐIỀU KHIỂN TƯ TƯỞNG

B) TỰ ĐIỀU KHIỂN ĐỜI SỐNG ĐẠO ĐỨC

C) NHÂN VỊ KHÔNG LÀ ĐỒ VẬT HAY SỰ VẬT

TIẾT II: GIÁ TRỊ NHÂN VỊ, XÉT THEO NGUỒN GỐC

CỦA TINH THẦN

A) NGUỒN GỐC LINH HỒN THỨ NHẤT HAY LÀ NGUỒN

GỐC NHÂN LOẠI

I. Giải thuyết tiến hóa

1) Trình bày

2) Phê bình

II. Giải thuyết sáng tạo

1) Trình bày

2) Phê bình tạo hồn thuyết

B) NGUỒN GỐC CÁC LINH-HỒN QUA CÁC THỜI ĐẠI

I. Sinh hồn thuyết

1) Trình bày

2) Phê bình

II. Tạo hồn thuyết

1) Trình bày

2) Phê bình

TIẾT III: GIÁ-TRỊ NHÂN-VỊ, XÉT THEO ĐỊNHMỆNH HAY CỨU-CÁNH

A) ĐI TÌM GIÁ TRỊ CON NGƯỜI, DỰA VÀO CỨU-CÁNH

CỦA NÓ

I. Tìm cứu cánh theo con đường tiến hóa lạc quan

1) Chặng đường tiến thứ nhất

2) Chặng đường tiến thứ hai

3) Chặng đường tiến thứ ba

II. Tìm cứu cánh, theo con đường hiện sinh bi đát

1) Phong trào hiện sinh

2) Những đề tài hiện sinh thuyết

3) Khuynh hướng hiện-sinh-thuyết, với cứu cánh con người

B) CUỘC SỐNG TINH THẦN Ở THẾ GIỚI BÊN KIA

I. Hồn linh thiêng bất tử

1) Những ý kiến phủ nhận bất tử tính của Hồn

2) Chứng minh hồn bất tử

II. Thân phận của ly hồn

1) Thái độ không muốn trả lời

2) Cắt nghĩa bằng Luân hồi

3) Phải nghĩ thế nào?

ĐỀ THI

CÂU H͎I GIÁO KHOA

CHƯƠNG IX: CH͖ ĐỨNG CỦA NHÂN VỊ

TIẾT I: NHÂN-VỊ: CHÂN ĐẠP ĐẤT

A) NHÂN-VỊ: MỘT PHẦN THUỘC THIÊN NHIÊN

I. Con người, một phần nhỏ bé trong vũ-trụ

II. Tinh thần lệ thuộc vào cơ thể

B) NHÂN-VỊ: CHẾ-NGỰ THIÊN-NHIÊN

I. Con người: một chủ thể tư duy

II. Con người biến đổi thiên nhiên

III. Con người: Ý nghĩa và giá trị của thiên nhiên

Ế Ộ Ờ

TIẾT II: NHÂN VỊ: ĐẦU ĐỘI TRỜI

A) CỐ GẮNG VƯỢT PHÓNG

I. Vượt phóng, để đi vào nội tâm

II. Vượt phóng, để hòa mình với tha nhân

III. Vượt phóng, để tiến tới tuyệt đối

B) THAM DỰ TUYỆT ĐỐI

I. Thất vọng hay hy vọng?

II. Tham dự tuyệt-đối, còn tự do không?

CÂU H͎I GIÁO KHOA

PHẦN THỨ BỐN: QUAN NIỆM VỀ VŨ-TRỤ VÀ THƯỢNG

ĐẾ

CHƯƠNG X: TÌM HIỂU VŨ-TRỤ VẬT-CHẤT

TIẾT I: TÌM HIỂU VẬT THỂ-GIỚI

A) BẢN TÍNH CỦA VẬT CHẤT

I. Giải pháp nhất nguyên

II. Giải pháp nhị nguyên

B) NGUỒN GỐC VẬT CHẤT

TIẾT II: TÌM HIỂU SINH-VẬT-GIỚI

A) BẢN TÍNH SỰ SỐNG

I. Những hiện tượng sinh hoạt

II. Cắt nghĩa hiện tượng

1) Duy cơ chủ nghĩa

2) Sinh-hoạt-thuyết

B) NGUỒN GỐC SỰ SỐNG

I. Nguồn gốc sự sống

1) Phái quyết nhận

2) Phái phủ nhận

3) Kết luận

II. Nguồn gốc chủng loại sinh vật

1) Định chủng thuyết (fixisme)

2) Biến chủng thuyết (transformisme)

3) Tiến hóa thuyết (évolutionisme)

III. Phải nghĩ thế nào?

1) Tiến-hóa-thuyết phổ biến (trừ xác con người, như sẽ nói)

2) Nguồn gốc xác con người

3) Cuộc tiến hóa xác con người có lẽ sẽ không thể minh chứng được

TIẾT III: TÌM HIỂU KHÔNG-GIAN, THỜI-GIAN

A) KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN LÀ GÌ?

I. Khách quan tính của không gian, thời-gian?

II. Tương quan giữa thời gian, không gian

B) TRI GIÁC KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN

I. Không gian được tri giác thế nào?

II. Tri giác chiều thứ ba

III. Tri giác chiều thứ tư

IV. Nhận ra thời gian tính của ngoại vật

V. Nhân vị và sử tính. Hồn nhập thể

C) TÌM HIỂU Ý NGHĨA SÂU XA CỦA VŨ TRỤ

TIẾT IV: TÌM HIỂU Ý-NGHĨA SÂU XA CỦA VŨ TRỤ

A) THUYẾT DUY VẬT

I. Những quan niệm then chốt

II. Những hình thức duy vật

III. Phê bình duy vật Các-mác

 Ắ

B) CÂU CẮT NGHĨA DUY LINH

ĐỀ THI

CÂU H͎I GIÁO KHOA

CHƯƠNG XI: VẤN-ĐỀ THƯỢNG-ĐẾ TRONG TRIẾT-Sͬ

TIẾT I: ĐɳT VẤN ĐỀ: VÔ THẦN HAY HỮU THẦN?

A) TRÌNH BÀY VẮN TẮT THUYẾT VÔ THẦN

B) PHÊ BÌNH

TIẾT II: CUỘC TIẾN TRIỂN QUAN NIỆM VỀ

THƯỢNG ĐẾ

A) THƯỢNG-ĐẾ TRONG TRIẾT-HỌC HY-LẠP

I. Platon đã nghĩ gì về Thượng-đế?

II. Aristote đã nghĩ gì về Thượng-đế

1) Về Đệ nhất Nguyên nhân

2) Về Đệ nhất Động cơ

B) THƯỢNG ĐẾ TRONG TRIẾT HỌC CỔ ĐIỂN

I. Thiên Chúa của Descartes

II. Thiên Chúa của Kant

1) Theo lý thuyết

2) Theo thực hành

C) THƯỢNG-ĐẾ TRONG TRIẾT-HỌC HIỆN ĐẠI

I. Không thể chứng minh Thượng đế

II. Thông cảm với Thượng đế

III. Thượng-Đế không tự tỏ mình hoàn toàn rõ rệt

CHƯƠNG XII: NHỮNG CON ĐƯỜNG DɧN VỀ PHÍA

THƯỢNG-ĐẾ

TIẾT I: NHỮNG CON ĐƯỜNG THƯỜNG ĐƯỢC DÙNG

A) NHỮNG CON ĐƯỜNG NGOẠI LÝ

I. Chỉ theo con đường chủ quan

1) Con đường ý chí của Kant (1724-1804)

2) Con đường tình cảm của thuyết hiện sinh

II. Theo con đường khách quan

1) Thuyết Duy truyền tuyệt đối

2) Thuyết Duy-truyền ôn hòa

B) CON ĐƯỜNG LÝ TRÍ

I. Đường lý trí thông lưỡng

1) Tri thức mập mờ

2) Tri thức lộn xộn

II. Đường lý trí hồi cố (triết học) nói chung

1) Khả-chứng-tính trong vấn đề Thượng đế

2) Giá trị của những suy luận chứng minh có

Thượng-đế

TIẾT II: TRÌNH-BÀY ÍT NHIỀU KIỂU CHỨNG MINH

A) DỰA VÀO NGUYÊN NHÂN TÁC THÀNH

I. Quan điểm động

1) Tìm nguyên nhân việc chuyển thành: Khởi điểm

2) Tìm nguyên nhân của chính hữu thể

II. Quan điểm tĩnh

1) Từ tính cách bất tất tới Thượng đế

2) Qua sự hoàn hảo của các vật tới Thượng đế

B) DỰA VÀO NGUYÊN NHÂN MỤC ĐÍCH

I. Trình bày chứng lý chung

1) Khởi điểm: Trật tự trong vũ trụ

2) Nguyên tắc

II. Áp dụng Chứng lý chung

1) Đường tiến hóa của vũ trụ ngoại giới

2) Mục đích luận tâm lý học

ĐỀ THI

CÂU H͎I GIÁO KHOA

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh