SUY TƯỞNG PDF

Table of Contents

Tựa sách

Lời đầu sách của Ban biên tập

Phần I. TOÀN CẦU HÓA

BIỆN CHỨNG CỦA TỰ DO

Tự do như một phạm trù triết học

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Những quan niệm về tự do

Tự do là cái tất yếu được nhận thức (Hegel)

Tự do là quá trình dịch chuyển song song của ý nghĩ về hành vi

Tự do và các mối quan hệ biện chứng

Mối quan hệ giữa các thành tố của tự do

Mối quan hệ giữa tự do và phát triển

Mối quan hệ giữa tự do và dân chủ

NHẬN THỨC THẾ GIỚI TRONG THỜI ĐẠI THÔNG TIN

Chủ nghĩa khủng bố - khoảng đen mới trong bức tranh thế giới hiện đại

Nguy cơ nhận thức bằng bóng - mầm mống của một thuyết bất khả tri mới

Kết luận

CẢM GIÁC BẤT AN

Cảm giác bất an như một hiện tượng xã hội phổ biến

Từ cảm giác bất an đến ý tưởng về lý thuyết quản lý rủi ro

Xây dựng quy trình quản lý rủi ro trên nền tảng những nghiên cứu về Cảm giác bất an

Kết luận

TOÀN CẦU HÓA VÀ CHÊNH LỆCH GIÀU NGHÈO

1. Toàn cầu hóa. Kinh tế thị trường và sự nghèo đói

2. Tiến tới một chương trình tổng thể và thực tiễn để vượt qua nghèo đói

VAI TRÒ CỦA CÁC CƯỜNG QUỐC

1. Cục diện thế giới thời hậu chiến tranh lạnh

2. Lãnh đạo và nô dịch

3. Tham vọng của các cường quốc

3.1. Hoa Kỳ - từ nửa thế giới đến cả thế giới

3.2. Nga - Từ nửa thế giới đến chủ nghĩa Đại Nga

3.3. Trung Quốc như lề thủ lĩnh của thế giới thứ ba

4. Phương pháp lãnh đạo của các cường quốc

4.1. Hoa Kỳ

4.2. Nga

4.3. Trung Quốc

Kết luận

HAI CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI

Quan điểm đối ngoại truyền thống

Ngoại giao thế kỷ

Trật tự thế giới mới và những thay đổi trong quan hệ quốc tế

Sự lớn mạnh của các lực lượng đa quốc gia

Về vấn đề hai chính sách đối ngoại

Xây dựng một nền văn hóa ngoại giao

TOÀN CẦU HÓA VỀ VĂN HÓA

1. Toàn cầu hóa về văn hóa trong bối cảnh hiện nay

1.1. Toàn cầu hóa về văn hóa xưa về nay

1.2. Toàn cầu hóa về văn hóa về tính độc lập văn hóa của mỗi quốc gia

1.3. Toàn cầu hóa về văn hóa về bản sắc văn hóa dân tộc

2. Toàn cầu hóa về văn hóa về những tác động của nó đến đời sống kinh tế, chính trị

2.1. Về kinh tế

2.2. Về chính trị

2.3. Toàn cầu hóa về văn hóa về những phản ứng cực đoan

3. Kết luận

PHÁP LUẬT - TÀI SẢN TINH THẦN CỦA NHÂN DÂN

Pháp luật - Hình thức thể hiện tập trung nhất toàn bộ giá trị tự do của con người

Tự do sinh ra con người và hành trình tìm lại tự do bị đánh cắp

Tính biện chứng của quá trình cống hiến tự do

Tự do tinh thần - trạng thái phát triển cao nhất của tự do

Lời kết

ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA ĐỐI VỚI PHÁP LUẬT

1. Văn hóa - Sản phẩm của tự do

2. Nền văn hóa phi tự nhiên và những khuyết tật của nó

3. Hệ thống pháp luật phi tự nhiên - Hệ quả của nền văn hóa phi tự nhiên

4. Hướng tới một hệ thống luật pháp tiên tiến

4.1. Tự do - Tinh thần của pháp luật

4.2. Văn hóa mở - Điều kiện tiên quyết để hội nhập với pháp luật quốc tế

Kết luận

TỪ HỆ TƯ TƯỞNG ĐẾN HỆ GIÁ TRỊ

1. Tư tưởng, Hệ tư tưởng và Sự lạc hậu của các hệ tư tưởng

2. Sự lên ngôi của Hệ giá trị

2.1. Đặc điểm của thế giới hiện đại

2.2. Sự áp đặt tư tưởng và sự hình thành hệ giá trị

3. Toàn cầu hoá và Sự hình thành hệ giá trị toàn cầu

Kết luận

HỆ TIÊU CHUẨN VĂN HÓA CHÍNH TRỊ TOÀN CẦU

1. Xây dựng một nền văn hóa ngoại giao

2. Tôn vinh những giá trị phổ quát

3. Xây dựng nền pháp quyền toàn cầu

Phần II. THẾ GIỚI THỨ BA

LÃNH ĐẠO PHI CÁCH MẠNG

1. Đổi Mới, Cải Cách và Cách mạng

2. Tiến hoá như lề quy luật phát triển của thế giới hiện đại

3. Đổi mới, Cải cách vì một thế giới phát triển bền vững

BÓC LỘT NGOÀI KINH TẾ

1. Sai lầm trong nhận thức hiện nay về bóc lột

2. Bóc lột ngoài kinh tế là gì?

3. Những tác động của bóc lột ngoài kinh tế

3.1. Những tác động đối với đời sống kinh tế

3.2. Tác động đối với sự tồn vong của các giá trị nhân văn

4. Khắc chế và chung sống với bóc lột ngoài kinh tế

4.1. Dân chủ hóa đời sống chính trị là giải pháp tối ưu để hạn chế bóc lột ngoài kinh tế

4.2. Xác lập giới hạn không gian quyền lực của các nhề lãnh đạo

THAM NHŨNG VÀ THAM NHŨNG TINH THẦN

1. Tham nhũng như một hiện tượng muôn thuở

2. Tham nhũng vật chất về tham nhũng tinh thần

2.1. Tham nhũng quyền lực

2.2. Độc quyền tư duy

2.3. Độc chiếm lẽ phải

3. Nguồn gốc kinh tế - chính trị - xã hội của tham những hiện đại

3.1. Về mặt chính trị, tham nhũng lề kết quả của hệ thống chính trị thiếu khả năng tự kiểm soát

3.2. Về mặt kinh tế, tham nhũng lề hậu quả của môi trường kinh tế thiếu minh bạch

3.3. Về mặt nhề nước, tham nhũng lề con đẻ của những thể chế tồn tại bất hợp lý và bị độc quyền lũng đoạn

3.4. Về mặt pháp luật, tham nhũng lề kết quả của tình trạng các quyền và lợi

ích cá nhân bị hạn chế hoặc chưa được hợp pháp hóa

3.5. Về mặt văn hóa xã hội, tham nhũng bắt nguồn từ sự đạo đức giả của hệ thống chính trị - xã hội

3.6. Về mặt nhân văn, tham nhũng lề hậu quả của quan niệm lệch lạc và thái độ thiếu tôn trọng các giá trị cá nhân

4. Những điều kiện tiên quyết để chống tham nhũng

4.1. Dân chủ hóa như lề điều kiện tiên quyết để chống tham nhũng

4.2. Làm trong sạch môi trường tinh thần, xây dựng môi trường văn hóa chống tham nhũng

SỰ BIẾN DẠNG TÂM LÝ DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA THAM NHŨNG

Tham nhũng về sự biến dạng từ tâm lý đồng chí đến tâm lý đồng lõa

Tâm lý bị truy đuổi về mặt tinh thần hay hồi ức về những giá trị người của những kẻ đã bị “Thú hóa”

Cảm giác mất niềm tin vào những người đại diện, Sự biến dạng của tâm lý Sở hữu và một tương lai không thể dự báo

Kết Luận

THỂ CHẾ VÀ THÀNH TÍCH

Thể chế, thành tích và những khía cạnh biện chứng

Chủ nghĩa thềnh tích về những hậu quả của nó

Một cách tiếp cận khác đối với chủ nghĩa thềnh tích

Những di họa của chủ nghĩa thành tích

Thể chế nào cho phát triển?

Thể chế dân chủ - Tiền đề để xây dựng nhề nước pháp quyền

Thể chế dân chủ - Cơ chế kiểm soát rủi ro trong tiến trình phát triển

Thể chế dân chủ - Không gian của những thay thế hòa bình

Kết luận

TÍNH TRỄ CỦA CẢI CÁCH CHÍNH TRỊ

1. Mối Quan hệ giữa cải cách chính trị và cải cách kinh tế ở các nước đang phát triển

Cải cách kinh tế tạo ra tiền đề cho cải cách chính trị

Cải cách chính trị bảo hộ cho thành công và hoàn tất quá trình cải cách

2. Sự chậm trễ của cải cách chính trị - căn bệnh phổ biến của thế giới thứ ba

Tính trễ và sự chậm trễ của cải cách chính trị

Nguyên nhân của sự chậm trễ trong cải cách chính trị

3. Phác thảo chương trình cải cách chính trị

TÍNH LẠC HẬU TƯƠNG ĐỐI CỦA VĂN HÓA

1. Lạc hậu tương đối - thuộc tính tự nhiên của văn hoá

Tính tất yếu của tính lạc hậu tương đối của văn hóa

Biểu hiện của tính lạc hậu tương đối của văn hóa

Giới hạn của tính lạc hậu tương đối của văn hóa

2. Ảnh hưởng của tính lạc hậu tương đối của văn hoá đối với tiến trình phát triển và tiến trình toàn cầu hóa

Thất bại trong việc xúc tiến sự đồng thuận - Hệ quả của trạng thái không ngưng tụ các kinh nghiệm văn hóa

Những cơ hội bị bỏ lỡ - Hệ quả của việc duy trì các giá trị văn hóa lạc hậu

CẢI CÁCH VĂN HÓA

1. Bản chất của cải cách Văn hóa

2. Sự cần thiết phải cải cách văn hóa

Cải cách văn hóa để tạo ra sự bảo trợ tinh thần cho cải cách kinh tế và cải cách chính trị

Cải cách văn hóa - Hạt nhân của quá trình phát triển

Cải cách văn hóa để tránh sự xáo trộn trên quy mô toàn xã hội

3. Những nội dung căn bản của Chương trình cải cách văn hóa

Phi chính trị hóa đời sống văn hóa

Nâng cao tính mở của nền văn hóa

Loại bỏ các khuynh hướng văn hóa cực đoan

4. Lời kết

TÍNH ĐỒNG BỘ CỦA CÁC CUỘC CẢI CÁCH

Nhìn lại các cuộc cải cách của các nước thế giới thứ ba

1. Tính tình thế của cải cách kinh tế và cải cách chính trị

2. Tính nửa vời của cải cách kinh tế và cải cách chính trị

3. Thiếu tầm nhìn trong cải cách văn hóa về cải cách giáo dục

Tính đồng bộ của các cuộc cải cách

1. Sự cần thiết phải tiến hềnh đồng bộ các cuộc cải cách

2. Đảm bảo tính đồng bộ của các cuộc cải cách

Cải cách kinh tế tạo tiền đề cho cải cách chính trị và cải cách văn hóa

Cải cách chính trị bảo trợ cho cải cách kinh tế và cải cách văn hóa

Cải cách văn hóa tạo môi trường tinh thần cho cải cách kinh tế và cải cách chính trị

Cải cách giáo dục - Điểm hội tụ tính đúng đắn của các cuộc cải cách

Vấn đề xây dựng hệ tiêu chuẩn cải cách

Kết luận

ĐỒNG THUẬN XÃ HỘI

1. Khái niệm Đồng thuận về Đồng thuận Xã hội

2. Những nội dung cơ bản của tính đồng thuận xã hội trong thế giới hiện đại

Đồng thuận chính trị

Đồng thuận kinh tế

Đồng thuận văn hóa

3. Các điều kiện về cơ chế đảm bảo đồng thuận xã hội ở các quốc gia đang phát triển

CUỘC GIẢI PHÓNG THỨ HAI

1. Những di sản của một cuộc giải phóng nửa vời

2. Tự do như lề không gian sáng tạo

3. Cuộc giải phóng thứ hai và những tiền đề của nó

4. Kết luận

Phần III. VIỆT NAM

LỢI ÍCH QUỐC GIA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

1. Những lợi ích nào cần được bảo vệ

1.1. Lợi ích ở cấp độ quốc gia của Việt Nam

1.2. Lợi ích ở cấp độ doanh nghiệp

1.3. Lợi ích ở cấp độ sản phẩm và hàng hóa

2. Vấn đề quản lý rủi ro

2.1. Quản lý rủi ro ở mức ứng xử quốc gia, tức rủi ro về lợi ích quốc gia

2.2. Quản lý rủi ro công ty

2.3. Quản lý rủi ro thông qua các hiệp hội

2.4. Quản lý những rủi ro về trình độ phát triển

3. Sử dụng luật sư như thế nào?

3.1. Chính phủ buộc phải có cố vấn pháp lý

3.2. Xây dựng về tăng cường lực lượng tư vấn và luật sư trong nước thông qua sự gắn kết với dời sống kinh tế của đất nước và doanh nghiệp.

3.3. Đề xuất về mô hình tư vấn cụ thể cho doanh nghiệp

Thứ nhất, xác định nhu cầu

Thứ hai, xác định đối tượng thuê tuyển lềm tư vấn pháp lý và luật sư

4. Kết Luận

TƯ DUY ĐỊA KINH TẾ - ĐỊA CHÍNH TRỊ

1. Tư duy mới bắt nguồn từ sự thay đổi của Thời đại

2. Địa kinh tế về địa chính trị - Khoa học của những quan niệm động

3. Khai thác ưu thế địa chính trị về địa kinh tế

Phát triển kinh tế mềm để điều chỉnh và thích ứng trong một thế giới thay đổi nhanh chóng và nhiều biến động

Trục Đông - Tây, con đường hội nhập quốc tế và phát triển nhanh nhất

Thái độ chính trị sáng suốt cho một chiến lược hợp tác kinh tế quốc tế hiệu quả

CON NGƯỜI - TIỀN ĐỀ CỦA SỰ PHÁT TRIỂN

1. Nền kinh tế năng động và những nhân tố của nó

2. Con người - tiền đề của sự phát triển

PHÁT HUY NỘI LỰC

Nội lực - nguồn tài sản vô giá

Giải bài toán phát huy nội lực

PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN

Những sai lầm trên quy mô hệ thống

Nhận thức lại về sản xuất và sở hữu tư nhân trong nền kinh tế hiện đại

Kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường

Thời đại của quá trình kinh tế phá vỡ sự trói buộc của chính trị

Các công ty đa quốc gia: Sự biến đổi về chất của kinh tế tư nhân

Kinh tế tư nhân về các giá trị chân chính của nó

Phương tiện hiệu quả nhất để phát triển kinh tế

Giá trị nhân văn của Kinh tế tư nhân

Những vấn đề phát triển kinh tế tư nhân thời hiện đại

Phát triển năng lực con người

Phát triển các quyền cá nhân

Những vấn đề của kinh tế tư nhân tại các nước phát triển

Nguy cơ của nền kinh tế thành tích chính trị

Nguy cơ từ thái độ chính trị thiếu thiện chí của đảng cầm quyền

Nguy cơ về một nền kinh tế tội phạm

Phát triển kinh tế tư nhân của Việt Nam

Cái nhìn tổng quan về nền kinh tế

Kinh tế tư nhân tại Việt Nam - chiếc phao an toàn của nền kinh tế

Những nghịch lý trong nền kinh tế Việt Nam

Nhề nước và quyền tạo ra giá trị gia tăng

Lời kết

XÂY DỰNG CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ

Từ một quan điểm phát triển các tập đoền kinh tế

Cội nguồn của các tập đoền kinh tế Việt Nam

Bài học từ sự đổ vỡ của các tập đoền kinh tế

Cần nhìn nhận chiến lược phát triển các tập đoền kinh tế dưới góc độ kinh tế

Phát triển các tập đoền kinh tế hay xây dựng các hiệp hội kinh doanh?

XÂY DỰNG CÁC HIỆP HỘI

1. Bối cảnh ra đời các hiệp hội ở Việt Nam

2. Hiện trạng của các hiệp hội

2.1. Vai trò, tính hiệu quả của các hiệp hội ở Việt Nam

2.2. Nguyên nhân của tình trạng yếu kém và hất hợp lý

Từ phía các hiệp hội

Từ phía Nhề nước

3. Vấn đề nâng cao hiệu quả của các hiệp hội

3.1. Nhận thức về vai trò chính trị của các hiệp hội trong quản lý xã hội

3.2. Luật hóa hoạt động của các hiệp hội

3.3. Đảm bảo tính tự nguyện và phi chính phủ ở Việt Nam

3.4. Nguyên tắc độc lập tài chính

Kết luận

XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA KINH DOANH

1. Các phẩm chất cá nhân a) Chủ nghĩa yêu nước và ý thức công dân b) Các giá trị nhân bản

2. Quan hệ xã hội a) Các quan hệ trong nội bộ cộng đồng doanh nhân b) Quan hệ với khách hàng c) Quan hệ đối với các tổ chức xã hội và các tầng lớp xã hội khác

3. Vai trò chính trị a) Tiếng nói trong đời sống chính trị b) Người tham mưu về đường lối kinh tế

4. Tính tiên phong về tri thức a) Kỹ năng kinh doanh b) Tính sáng tạo c) Tính năng động

5. Khả năng hợp tác và cạnh tranh quốc tế

XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG DOANH NHÂN

1. Vị trí của doanh nhân trong xã hội hiện đại

2. Những sai lầm trong việc xây dựng cộng đồng doanh nhân

3. Xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam chuyên nghiệp

CẢI CÁCH GIÁO DỤC

1. Những hạn chế của nền giáo dục Việt Nam

2. Truy nguyên tình trạng lạc hậu của hệ thống giáo dục

Áp đặt chính trị

Ảnh hưởng của Khổng giáo, tư tưởng phi thực dụng và những tín điều xã hội chủ nghĩa

Tâm lý ngại thay đổi của người Việt

Thương mại hóa giáo dục

3. Tiến tới một nền giáo dục hiện đại

Tự do, tự lập, tự trọng - Nguyên lý cơ bản của giáo dục hiện đại

Tư duy mở - Phương pháp luận giáo dục hiện đại

Thứ nhất, giáo dục nhân cách - Bài học vỡ lòng của giáo dục

Thứ hai, giáo dục kỹ năng - Tiền đề để nâng cao chất lượng của lực lượng lao động

Thứ ba, giáo dục ứng xử nhằm xúc tiến việc bán những kỹ năng lao động

Thứ tư, giáo dục tư tưởng - Hạt nhân của quá trình giáo dục

Xã hội hóa giáo dục - lời giải cho bềi toán đánh thức về huy động mọi tiềm năng trong xã hội

XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC

1. Đặt vấn đề

2. Các quan điểm về xã hội hoá giáo dục

3. Kết luận

NHÂN TÀI VÀ SỬ DỤNG NHÂN TÀI

Một số vấn đề nhận thức

Những hạn chế

Một số giải pháp

Nhân tài chính trị - lời giải cho bài toán phát triển

1. Định vị Việt Nam trong tiến trình phát triển của thế giới

2. Xây dựng hệ tư tưởng kinh tế Việt Nam

3. Xây dựng hệ tư tưởng quân sự Việt Nam

4. Xây dựng chương trình phát triển kinh tế, chính trị về văn hóa bên cạnh

Trung Quốc

5. Xây dựng tầng lớp thượng lưu về đội ngũ tri thức Việt Nam

6. Thừa nhận các giá trị phương Tây với đặc trưng lề tự do, dân chủ

Kết luận

TÌM KIẾM MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN

1. Mô hình kinh tế hay mô hình chính trị

2. Về những tham số của nền kinh tế

Phần IV. ĐỐI THOẠI

CẢI CÁCH HIẾN PHÁP Ở TRUNG QUỐC

XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN

THẾ GIỚI THỨ BA VÀ TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI

VIỆT NAM - MỘT TƯƠNG LAI CÓ THỂ DỰ BÁO

TRÒ CHUYỆN VỚI GIÁO SƯ JOHN GILLESPIE

VIỆT NAM HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh