THIỀN CĂN BẢN PDF

LỜI NÓI ÐẦU

Tập sách này do chúng tôi góp ba quyển Tu Tập Tọa Thiền Chỉ Quán, Tọa Thiền Tam Muội và Lục Diệu

Pháp Môn, in chung lại. Vì gần đây một số độc giả tìm đọc ba quyển sách trên mà không có, chúng tôi cũng không có tái bản, nên nhiều độc giả đến tận chúng tôi yêu cầu tái bản. Riêng chúng tôi đang lo in những tập sách mới, nên không đủ phương tiện tái bản sách cũ. Ðể đáp ứng nhu cầu của độc giả, chúng tôi cho nhà xuất bản Tri Thức in lại những quyển sách này bằng cách gom chung lại thành một tập, và để tên là THIỀN

CĂN BẢN.

Nói Thiền Căn Bản, quý độc giả đã nhận được ngay đây là phương pháp tu thiền có thứ lớp vững chắc.

Phương pháp tu đây căn cứ trong các kinh Phật dạy theo thứ tự từ thấp đến cao. Bất cứ hạng người nào cũng tu được, nếu cố gắng và bền chí.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Mua đá năng lượng:

THIỀN CĂN BẢN

Ðại Sư Trí Khải; Việt Dịch: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Nhà Xuất Bản Trí Thức

Mục Lục Tổng Quát

Lời Nói Ðầu

TỌA THIỀN CHỈ QUÁN

101. Tiểu Sử Tác Giả 107. Hành Phương Tiện

102. Duyên Khởi 108. Chánh Tu

103. Cụ Duyên 109. Tướng Thiện Căn Khai Phát

104. Trách Dục 110. Hiểu Biết Ma Sự

105. Xả Cái 111. Trị Bệnh

106. Ðiều Hòa 112. Chứng Quả

TỌA THIỀN TAM MUỘI

201. Lời Dịch Giả

202. Tổng Khởi 203. Khảo Sát Tâm Bệnh

TÙY BỆNH ÐỐI TRỊ

204. Pháp Môn Trị Ða Dục

205. Pháp Môn Trị Nóng Giận

206. Pháp Môn Trị Ngu Si

207. Pháp Môn Trị Lo Nghĩ

208. Pháp Môn Trị Ðẳng Phần

209. Tướng Tu Chứng 210. Bồ Tát Tu Ngũ Pháp

- Tứ Thiền - Bồ-Tát Niệm Phật Tam-Muội

- Tứ Không - Bồ-Tát Quán Bất Tịnh Tam-Muội

- Tứ Vô Lượng Tâm - Bồ-Tát Quán Từ Tam-Muội

- Ngũ Thông - Bồ-Tát Quán Nhân Duyên Tam-Muội

- Tứ Niệm Chỉ - Bồ-Tát Quán A-na-ban-na

- Tứ Ðế 211. Tổng Kết

- Tứ Gia Hạnh

- Tứ Quả Thanh Văn

- Quả Bích Chi Phật

LỤC DIỆU PHÁP MÔN

301. Lời Dịch Giả 307. Lục Diệu Môn Nhiếp Nhau

302. Sơ Dẫn 308. Lục Diệu Môn Chung và Riêng

303. Ðối Các Pháp Thiền 309. Lục Diệu Môn Triển Chuyển

304. Thứ Lớp Cùng Sanh 310. Quán Tâm Lục Diệu Môn

305. Tùy Tiện Nghi 311. Viên Quán Lục Diệu Môn

306. Tùy Ðối Trị 312. Tướng Chứng Của Lục Diệu Môn

Ðối đãi với Thiền Căn Bản là Thiền Ðốn Ngộ, chúng tôi sẽ cho xuất bản kế đây.

Chúng tôi nghĩ rằng độc giả trước nghiên cứu phần Thiền Căn Bản, sau đọc Thiền Ðốn Ngộ mới thấy hứng thú. Thế nên chúng tôi cho in nó trước.

Tu Viện Chân Không Giữa Mùa Ðông 1972

Thích Thanh Từ

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh