TỪ BI THỦY SÁM PHÁP PDF

Mục Lục

Tiểu Dẫn …...…….. viii

Tựa …... ix

Quyển Thượng.…...……. 1

Khai Kinh.…... 2

A1. Mở Đầu Sám Hối... 9

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Mua đá năng lượng:

B1. Lý Do Sám Hối...……9

B2. Căn Bản Sám Hối. 11

B3. Những Điều Sám Hối..……….. 11

B4. Phương Tiện Sám Hối..………. 12

B5. Nghĩ Nhớ Tam Bảo Để Sám Hối.………15

B6. Cảnh Giác Vô Thường Và Khổ Báo Để Sám Hối ………...……16

B7. Cảnh Giác Tội Lỗi Để Sám Hối.……… 16

A2. Sám Hối Phiền Não...…. 17

B1. Sám Hối Căn Bản Của Phiền Não.……... 17

B2. Sám Hối Tính Chất Qua Danh Nghĩa Của Phiền Não..…….. 18

B3. Sám Hối Nhân Duyên Của Phiền Não.…. 19

B4. Lời Nguyện Về Sự Sám Hối Nhân Duyên Của Phiền Não... 21

B5. Giá Trị Của Sự Sám Hối..…….. 23

B6. Lặp Lại Tâm Tư Để Sám Hối. 24

B7. Lặp Lại Cảnh Giác Để Sám Hối.……..…. 25

B8. Sám Hối Những Phiền Não Nặng Nhất...………... 26

B9 Sám Hối Những Phiền Não Nặng Và Sâu...………... 27

B10. Lời Nguyện Về Sự Sám Hối Những Phiền Não Trên..…….. 28

Phát Nguyện Hồi Hướng...….. 30

Quyển Trung.……. 40

Khai Kinh.………..41

B11. Lạy Phật Và Lặp Lại Tâm Tư Để Sám Hối...…. 48

Văn Từ Bi Thủy Sám v

B12. Sám Hối Sự Chướng Ngại Của Phiền Não...….. 50

B13. Lời Nguyện Và Lạy Phật Về Sự Sám Hối Trên...…54

A3. Sám Hối Ác Nghiệp...…..55

B1. Giải Tỏa Nghi Hoặc Bằng Cách Phân Loại Về Nghiệp..…….. 55

B2. Sám Hối Tổng Quát Về Ác Nghiệp.……. 57

B3. Lời Nguyện Về Sự Sám Hối Trên.………59

B4. Sám Hối Riêng Biệt Về Ác Nghiệp.……..60

C1. Sám Hối 3 Ác Nghiệp Của Thân.…….61

D1. Sám Hối Ác Nghiệp Sát Sinh.……61

Đ1. Lời nói đầu (lý do sám hối sát sinh và khổ báo của ác nghiệp này …... 61

Đ2. Nguyên Nhân Và Phương Tiện Của Ác Nghiệp Sát Sinh..………. 62

Đ3. Sám Hối Ác Nghiệp Sát Sinh..….. 63

Đ4. Lời Nguyện Và Lạy Phật Về Sự Sám Hối Trên ……...……... 65

D2. Sám Hối Ác Nghiệp Trộm Cướp... 67

Đ1. Lời Nói Đầu (Định Nghĩa Trộm Cướp Và Khổ Báo Của Ác Nghiệp Này).. 67

Đ2. Sám Hối Ác Nghiệp Trộm Cướp.. 68

Đ3. Lời Nguyện Về Sự Sám Hối Trên.… 71

D3. Sám Hối Ác Nghiệp Dâm Dục.….. 71

Đ1. Lời Nói Đầu (Nỗi Khổ Của Ái Dục Và Khổ Báo Của Ác Nghiệp Dâm Dục). 71

Đ2. Sám Hối Ác Nghiệp Dâm Dục.……. 72

Đ3. Lời Nguyện Về Sự Sám Hối Trên.… 73

C2. Sám Hối 4 Ác Nghiệp Của Miệng.….. 73

D1. Lời Nói Đầu (Khổ Báo Ác Nghiệp Của Miệng).…...…. 73

D2. Sám Hối Ác Nghiệp Nói Thô Ác..………...…74

D3. Sám Hối Ác Nghiệp Nói Dối Trá.. 75

Đ1. Sám Hối Ác Nghiệp Nói Dối Trá Nặng...……….75

Đ2. Sám Hối Ác Nghiệp Nói Dối Trá Lớn...……….. 75

D4. Sám Hối Ác Nghiệp Nói Thêu Dệt ……..…. 76

D5. Sám Hối Ác Nghiệp Nói Hai Lưỡi ……….77

D6. Lời Nguyện Về Sự Sám Hối 4 Ác Nghiệp Của Miệng …….….. 77

C3. Sám Hối Ác Nghiệp Của 6 Căn.……. 78

Văn Từ Bi Thủy Sám vi

D1. Sám Hối Ác Nghiệp Của 6 Căn.……...……... 78

D2. Lời Nguyện Về Sự Sám Hối Này.…….…... 79

Phát Nguyện Hồi Hướng...…...81

Quyển Hạ.………. 91

Khai Kinh.……….. 92

C4. Sám Hối Ác Nghiệp Đối Với Tam Bảo...………. 99

D1. Lời Nói Đầu (Lạy Phật Và Lặp Lại Tâm Tư Để Sám Hối) ……...99

D2. Sám Hối Ác Nghiệp Đối Với Phật Bảo..……..……….. 101

D3. Sám Hối Ác Nghiệp Đối Với Pháp Bảo..……..………. 102

Đ1. Sám Hối Ác Nghiệp Vô Ý...……...………102

Đ2. Sám Hối Ác Nghiệp Cố Ý.…102

D4. Sám Hối Ác Nghiệp Đối Với Tăng Bảo..…. 103

D5. Sám Hối Ác Nghiệp Đối Với Cả Tam Bảo.…...………104

D6. Lời Nguyện Về Sự Sám Hối Ác Nghiệp Đối Với Tam Bảo...….. 104

C5. Sám Hối Ác Nghiệp Phức Tạp..……...105

D1. Lời Nói Đầu (Tàm Quí Để Sám Hối).………...……….. 105

D2. Sám Hối Ác Nghiệp Mê Tín...…... 106

D3. Sám Hối Ác Nghiệp Ngạo Ngược.…….….. 106

D4. Sám Hối Ác Nghiệp Nhậu Nhẹt.……….…. 106

D5. Sám Hối Ác Nghiệp Tự Thị..….…107

D6. Sám Hối Ác Nghiệp Buôn Lường.………... 107

D7. Sám Hối Ác Nghiệp Tàn Nhẫn.…..108

D8. Sám Hối Ác Nghiệp Phóng Túng...108

D9. Sám Hối Tổng Quát Về Các Ác Nghiệp...…... 109

D10. Lời Nguyện Và Lạy Phật Về Sự Sám Hối Trên..……. 109

A4. Sám Hối Khổ Báo...…….111

B1. Lời Nói Đầu...………..111

C1. Quả Báo Khó Tránh Nhưng Sám Hối Trừ Được...111

C2. Cảnh Giác Sự Chết Và Khổ Báo.…….112

Văn Từ Bi Thủy Sám vii

C3. Cảnh Giác Vô Thường..……112

C4. Cảnh Giác Luân Hồi Khổ Báo.………113

B2. Sám Hối Khổ Báo Địa Ngục..…114

C1. Sám Hối Khổ Báo Địa Ngục A Tì.….. 114

C2. Sám Hối Khổ Báo Các Địa Ngục Khác...……….. 115

C3. Lời Nguyện Và Lạy Phật Về Sự Sám Hối Khổ Báo Địa Ngục.…….. 118

B3. Sám Hối Khổ Báo 3 Ác Đạo Khác.…… 119

C1. Lời Nói Đầu (Cảnh Giác Kẻ Chỉ Lo Hiện Tại Mà Không Biết Lo Tương Lai).. 119

C2. Sám Hối Khổ Báo Súc Sinh...120

C3. Sám Hối Khổ Báo Ngạ Quỉ...121. C4. Sám Hối Khổ Báo Quỉ Thần.………... 121

C5. Lời Nguyện Về Sự Sám Hối Khổ Báo Của 3 Ác Đạo..……122

B4. Sám Hối Dư Báo Nhân Gian..…123

C1. Lời Nói Đầu (Mọi Sự Trái Ý Đều Là Dư Báo).. 123

C2. Sám Hối Dư Báo Nhân Gian.……….. 124

Phát Nguyện Hồi Hướng.….. Chú Thích.………. 137

Mục Lục..iv

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh