THIÊN ĐẠO PDF

Ebook được làm theo Ấn-Bản phổ biến trên Website của daocaodai.info. Mọi góp ý, đề nghị thay đổi, sửa chữa những sơ sót, có thể có, xin vui lòng gởi email vào địa chỉ: tamnguyen351@live.com

Thành thật tri ơn Hội-Thánh Tòa-Thánh Tây-Ninh, Ban Phụ Trách Kinh Sách Website daocaodai.info đã bỏ nhiều tâm-huyết và công sức trong việc sưu tập, biên khảo, đánh máy, in ấn ngỏ hầu Giáo-Lý Đại-Đạo được phổ truyền rộng rãi, lưu lại di-sản tinh-thần vô-giá cho thế-hệ hiện tại và nhiều thế-hệ tiếp nối mai sau.

California, 09/12/2011

Tầm Nguyên

Mục Lục

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Đóng Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Đỉnh Cao Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Phần GIÁO ĐIỀU (Partie dogmatique)

CHƯƠNG THỨ NHỨT

VÕ TRỤ QUAN

SỰ SỐNG TRONG CÕI HƯ LINH

VÔ CỰC.. 22

BA NGÔI.. 22

CUỘC SÁNG TẠO. 24

CHƯƠNG THỨ HAI

HỒN THỂ CON NGƯỜI.. 29

NHƠN HỒN SAU KHI GIẢI THỂ... 32

CHƯƠNG THỨ BA

KIẾP LUÂN HỒI..39

LUẬT NHƠN QUẢ... 43

THỜI GIAN BÁO ỨNG.45

NHỒI QUẢ... 46

BỔN GIÁC... 47

QUAN NIỆM THIỆN VÀ ÁC. 49

BẢN NGÃ..50

CHƠN NGÃ...52

CHƯƠNG THỨ TƯ

SỰ SỐNG Ở CÕI HỮU HÌNH tức là THẾ GIAN PHƯƠNG PHÁP TU HÀNH..55

THẤT TÌNH...58

THAM DỤC...61

ĂN CHAY..63

NƯỚC NÀO CŨNG TRỌNG SỰ ĂN CHAY... 64

ĂN CHAY ĐỐI VỚI KHOA HỌC..65

“NGƯỜI TA KHÔNG PHẢI SANH RA ĐẶNG ĂN THỊT”... 67

ĂN CHAY ĐỐI VỚI LUÂN LÝ... 69

ĂN CHAY ĐỐI VỚI TÔN GIÁO...71

CHƯƠNG THỨ NĂM

ĐỨC TIN SÁNG SUỐT.75

CƠ KHẢO THÍ.78

CƠ THỬ THÁCH

Cách Thần Tiên huấn luyện Người học Đạo 80

CƠ BÚT PHỔ THÔNG

Sự tiếp xúc của cảnh vô hình với cảnh hữu vi 83

BIỆT PHÂN TÀ CHÁNH. 86

CƠ BÚT HUYỀN BÍ

Mật pháp bí truyền 89

CƠ BÚT LÀ CHI?. 89

VỀ VIỆC THÔNG CÔNG VỚI THẦN TIÊN...91

CƠ THỂ VÀ HUYỀN KHIẾU CỦA ĐỒNG TỬ... 92

CƠ QUAN ĐỒNG TỬ..93

CƠ BÚT CÓ MẤY BỰC

VÀ ĐỒNG TỬ CÓ MẤY HẠNG? 94

SỰ LỢI HẠI CỦA CƠ BÚT.95

PHƯƠNG PHÁP DUY TRÌ CƠ BÚT.. 96

Phần GIÁO LÝ (Partie doctrinale)101

CHƯƠNG THỨ NHỨT

TÔN CHỈ CỦA ĐẠI ĐẠO.103

I- Bác Ái.. 111

II - Chí Thành.. 114

CỨU CÁNH CỦA ĐẠI ĐẠO..117

I - Tấn Hóa... 117

II- Duy Nhứt. 117

PHỔ ĐỘ..120

ĐẠI ÂN XÁ.. 124

CHƯƠNG THỨ HAI

CHÁNH THỂ CỦA ĐẠI ĐẠO.127

HỘI THÁNH.127

I. CỬU TRÙNG ĐÀI... 128

II. HIỆP THIÊN ĐÀI.. 130

III. BÁT QUÁI ĐÀI. 131

CỬU TRÙNG THIÊN.132

CHƯƠNG THỨ BA

LỄ NGHI - TẾ TỰ...135

THỜ TRỜI...135

THỜ THIÊN NHÃN..137

I- THỜI KỲ PHỔ ĐỘ.. 138

II. - THỜI KỲ “GIÁO HÓA”... 144

III. - THỜI KỲ QUI NGUYÊN..150

THỜ TỔ TIÊN...153

Ý NGHĨA SỰ LẠY.155

LỄ NHẠC.157

CHƯƠNG THỨ TƯ

GIỚI LUẬT...161

NGŨ GIỚI.162

I.- Giới sát sanh... 163

II.- Giới tà dâm. 163

III.- Giới tửu. 164

IV.- Giới gian tham... 166

V.- Giới vọng ngữ.. 167

TRAI GIỚI...168

CHƯƠNG THỨ NĂM

MƯỜI HAI ĐIỀU TÍN NGƯỠNG

CĂN BẢN CỦA ĐẠI ĐẠO

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Thư Viện Sách NóiTủ Sách Tâm Linh