Sám Kinh Địa Mẫu - Địa Mẫu Chân Kinh
Sám Kinh Địa Mẫu - Địa Mẫu Chân Kinh Sám Kinh Địa Mẫu - Địa Mẫu Chân Kinh

SÁM KINH ĐỊA MẪU - ĐỊA MẪU CHÂN KINH

Phủ Hớn Trung nơi huyện Thành Cố

Tỉnh Thiểm Tây miếu cổ ứng linh

Thượng từng tỏa ánh quang minh

Chim loan Mẫu ngự truyền kinh răn đời

Kim ngôn Mẹ đây lời mạc huyết

Đức Từ Tôn tha thiết khuyên con

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Hiếu trung giữ vẹn cho tròn

Mẹ hiền phát điển bảo toàn chúng sanh

Tam nhựt Mậu tâm thành kính Mẫu

Tấm lòng son vọng thấu Diệu cung

Gia gia sum họp trùng phùng

Dân an quốc thới hưởng chung thanh bình

Mùa màng được tươi xinh sung túc

Mẹ độ con từng phút từng giây

Núi sông vũ trụ đó đây

Chính do Hoàng Mẫu dựng gầy tạo nên

Linh điển Mẹ dưới trên phân rõ

Tâm chơn kinh Mẹ tỏ lời châu

Hoằng khai đại đạo nhiệm mầu

Hóa sanh bốn biển năm châu tươi nhuần

Phật Mẫu ngự thượng từng độ thế

Điển chơn linh phước huệ rải ban

Tâm kinh Mẫu dạy rõ ràng

Con lành hiếu thảo đàn tràn cung nghinh

Phước lộc thọ hiển vinh do Mẫu

Trọn đủ thời kỳ Mẫu hằng niên

Dân an nước thạnh nhà yên

Lời châu Mẫu dạy gắng chuyên tu trì

Thơ ngâm diệu huyền vì cơ bút

Mẹ truyền kinh dưỡng dục chúng sanh

Xưa vua Bàn Cổ phong danh

Diêu trì Phật Mẫu hóa sanh muôn loài

Chơn linh Mẫu xét soi vũ trụ

Điển âm dương kết tựu anh nhi

Thượng từng Mẫu ngự phương phi

Phân ra thiên địa trị vì chúng sinh

Địa Mẫu truyền chơn kinh tâm huyết

Khí âm dương hội hiệp cùng nhau

Mưa hòa gió thuận tươi màu

Hóa sanh nhơn loại ngạt ngào chơn thân

Vậy ai mới bước lần đường đạo

Phải giữ lòng hiếu thảo trì kinh

Lời châu Mẹ dạy huyền linh

Hoàng Thiên xá tội hiển vinh thanh nhàn

Cầu lịnh Mẹ bảo toàn sanh chúng

Độ nhơn sanh giữ đúng hạnh Tiên

Từ đây thiện địa phân riêng

Âm dương chơn khí linh nguyên chẳng rời

Nhựt nguyệt tinh phương trời sáng tỏ

Máy huyền vi hiện rõ thần thông

Mẹ phân nam bắc tây đông

Bốn phương tám hướng bao vòng càn khôn

Điển thiêng Mẹ bảo tồn vĩnh cửu

Chốn trung ương Mẹ thủ địa châu

Linh quang chiếu sáng nhiệm mầu

Thiên Tiên bảo dưỡng gồm thâu nhơn lành

Phu quân Mẫu trường sanh bất lão

Tài cao minh sáng tạo huyền vi

Thiên lung địa á diệu kỳ

Tri âm phối hợp phục quy Diêu đài

Thiên địa lập âm lai dương khứ

Khí thần giao gìn giữ điển linh

Đất trời do tạo hóa sinh

Pháp luân thuần chuyển siêu hình căn nguyên

Chính Mẹ tạo tôi hiền chúa thánh

Phủ điển linh chơn tánh tâm thanh

Chẳng ngừng hóa hóa sanh sanh

Thiên can thường chuyển vận hành địa chi

Thần với tựu thì thành thai thánh

Mẹ cưu mang canh cánh thập niên

Tình thâm Mẫu tử thiêng liêng

Mười thu đúng nhựt chia riêng quẻ hào

Trong bát quái thân vào tám hướng

Tám quả do mỗi hướng định ra

Sáu hào một quẻ đó là

Ba trăm tám bốn tẻ ra các hào

Trúc cơ mãn nguyệt vào giờ đúng

Thập niên trường chuyển dụng thánh thai

Minh quân xuất thế trần ai

Sáu vì Thiên Tử phi tài huyền quang

Mẹ phán vua Thiên Hoàng con trưởng

Đến Địa Hoàng Mẹ thưởng thứ hai

Nhơn Hoàng tam đệ thiên tài

Còn ba vị nữa phân rày sau đây

Vua Phục Hy, ngài hay biến hóa

Bát quái phân phát họa hiển linh

Chỉ rành tám hướng thinh thinh

Âm dương vũ trụ quang minh phân bài

Vua Thần Nông phi tài ngũ cốc

Sắc lịnh gieo châu ngọc khắp nơi

Đó là hạt giống của trời

Sanh ra lúa gạo giúp đời an khang

Vua Hiển Viên tạo ban y phục

Đem ấm no hạnh phúc vạn dân

Lưu truyền cơm áo chốn trần

Để cho người thế tâm thân thanh nhàn

Vũ trụ do Mẫu hoàng xuất phát

Mẫu tạo ra Bồ Tát, Thần Tiên

Thượng tầng bao phủ điển thiêng

Chẳng rời xa khỏi Mẫu hiền dưỡng sanh

Nhìn biển cả trời thanh nước biếc

Khắp bốn mùa tâm tiết trở xây

Gió ngàn tỏa lượn tầng mây

Hóa sanh nhơn loại cỏ cây thú cầm

Có ngũ nhạc bổng trầm ngân trổi

Khắp muôn nước từ Mẫu dưỡng sanh

Các đời vương đế đại danh

Từ trong thân Mẫu trưởng thành mà ra

Danh lam có năm tòa thắng cảnh

Chốn sơn lâm tuyết lạnh sương rơi

Có cây cổ thụ sống đời

Sắc dân trăm họ do nơi Mẫu thành

Năm giống lúa tươi xanh vun dưỡng

Sáu thứ gạo dành thưởng nhơn sinh

Nhân dân no ấm hiển vinh

Sống nhờ điển Mẹ huyền linh phủ đầy

Khi lìa thế gởi thây thân Mẫu

Sự hóa sanh dời đổi vô thường

Thân Mẹ là chổ tựa nương

Từ tôn địa Mẫu nguồn thương ngập tràn

Nào châu quận thôn làng tỉnh huyện

Kìa lâu đài cung điện nguy nga

Am, chùa, quán, xá lập ra

Hiền Thần, Tiên, Thánh Mẹ đà thưởng phân

Chư Phật đắc kim thân do Mẫu

Cả trân châu ngọc bửu đó đây

Thiếu chi kẻ ước việc này

Lòng tham mơ tưởng mấy ai đạt thành

Loại kim khí bạc vàng quý báu

Tất cả do Mẫu tạo xuất ra

Vương hầu vạn quốc gia gia

Cũng do lịnh Mẹ ban ra tôn sùng

Người chốn thế hiếu trung hưởng phước

Bao huyền linh sau trước Mẹ ban

Dân an quốc thới thanh nhàn

Đế vương cung kỉnh Mẫu hoàng Từ Tôn

Nước nào bị dập dồn chinh chiến

Cũng do nơi Mẫu chuyển phạt hành

Vậy ai nào biết đến danh

Huyền linh quang điển Mẹ dành đó đây

Có tạo lãnh the đầy lụa vải

Cùng quả hoa rau cải trái cây

Nào là chua ngọt đắng cay

Lúa ăn, thuốc uống, rừng cây ai tường

Hành, ớt, hẹ, gừng, đường, tiêu, tỏi

Khắp nhơn sinh ai khỏi bịnh đâu

Hóa sanh linh dược nhiệm màu

Cao lương mỹ vị thiếu đâu vật nào

Lại có dấm, chanh, dầu, tương, muối

Suối nào bằng nguồn suối tình thương

Mẹ ban trăm vạn mùi hương

Lao tâm tổn huyết đoạn trường vì con

Công lao Mẹ bút son khó tả

Tình bao la biển cả khó hơn

Khổ đau từ Mẫu chẳng sờn

Nỡ nào quên dứt nghĩa ơn cho đành

Vật ăn uống Mẹ dành con đó

Sản phẩm do Mẹ hóa tạo ra

Cân đai áo mão phù hoa

Bạc tiền vật dụng hiển ra hằng ngày

Mẹ chẳng thấy một ai lòng tưởng

Thân Mẫu sanh ban thưởng khắp nơi

Vật chi chẳng sót trên đời

Mẫu không nghe có một lời nhớ thương

Trong vũ trụ tuần hoàn tạo hóa

Do Mẫu sanh ra quả địa cầu

Biến dành sáu ngả luân hồi

Biết bao sản vật hoa màu tốt xinh

Kẻ thế đâu rõ tình thâm Mẫu

Dầu Hoàng Thiên khó nổi sánh hơn

Trên trời mưa đổ từng cơn

Dưới đất Mẹ hóa huyền chơn phép mầu

Dòng mưa tuôn ngọt ngào cam lộ

Ngũ cốc dành hóa độ nhơn sanh

Cỏ cây tươi tốt hương thanh

Địa châu thấm giọt mưa lành phì nhiêu

Chính hơi nước thâu nhiều mạch huyết

Bao tinh vi sương tuyết giá băng

Đài mây gom tụ phủ giăng

Gặp luồng quang điển biến tan mây liền

Mưa tuôn xuống trần miền tỏa khắp

Cù rồng kia trốn nấp ngàn sông

Lãnh phần vận chuyển gió giông

Mẹ truyền hoán vũ hô phong ứng hầu

Cù rồng ở xứ nào chẳng có

Ẩn biển sâu làm gió chuyển mây

Đều do lịnh Mẹ phán bày

Ơn trên chiếu triệu dám rày rãi đâu

Muôn thu vẫn nằm sâu lòng đất

Mẹ dưỡng nuôi âm chất hoằng khai

Nhọc nhằn nào quản đắng cay

Điển quang huyền diệu đêm ngày dưỡng sanh

Chốn dương trần con lành tọa hưởng

Bao nhiệm màu Mẹ thưởng hồng ân

Tất cả do lịnh Mẫu phân

Công đây chẳng thấy người trần ghi tâm

Mẹ thương con dạ thầm đau thắt

Chẳng bao giờ nhắm mắt nghỉ đâu

Điển quang nếu Mẹ rút thâu

Càn khôn, vũ trụ, địa cầu tiêu tan

Khi cá ngao trở ngang vùng vẫy

Thiên địa đành phải chịu rã đôi

Dương trần như thể bèo trôi

Cảnh trời trống rỗng thảm sầu nạn tai

Ngoại càn khôn Như Lai tạm ẩn

Chư Bồ Tát tàn lẫn biệt tin

Từ vua chúa đến quân binh

Sẽ đều tận diệt nhơn sinh điêu tàn

Phương hướng đành tiêu tan tất cả

Như ở trong lò hỏa bị thiêu

Muôn loài vạn vật bao nhiêu

Phải đành chịu cảnh quạnh hiu khổ sầu

Mẹ phán truyền lời châu cao quý

Ai sưu tầm diệu lý quang minh

Tâm thành khảo sát chơn kinh

Thọ trì giảng nói chúng sinh hiểu rành

Từ Tôn chiếu điển lành ban phước

Sắc lịnh phê người được hiển vinh

Phi tài huyền diệu cao minh

Mẫu từ giáng bút ngọc linh chi truyền

Nhập vào tâm kẻ hiền năng sáng suốt

Chơn kinh như ánh đuốc thiên nhiên

Mẫu cho phản bổn hườn nguyên

Chơn thần đúng ngoạt xuất liền chẳng sai

Tinh khí hiệp cho ai dưỡng tánh

Gắng tâm tu hưởng cảnh thượng đài

Khai tâm trung chuyển đạo ngay

Lý chơn thông hiểu chớ rày bỏ qua

Cần quán tưởng sâu xa kinh Mẫu

Chớ khoe tài nông nổi mà chi

Chơn kinh lịnh Mẹ khó gì

Quần thần văn võ chẳng khi lời vàng

Đại từ tôn Mẫu hoàng cao cả

Ân đức dày vong ngả đành sao

Tao nhân mặc khách anh hào

Nông, thương, công, sĩ nỡ nào lãng ngơ

Không đền đáp tôn thờ cung kỉnh

Nỡ vô tâm chẳng kính Mẫu hiền

Thâm sâu nghĩa cả thiêng liêng

Đành lòng bội bạc chơn truyền lời châu

Chánh pháp đạo nhiệm mầu ai rõ

Giả đò như chẳng tỏ ngộ chi

Phụ ân từ Mẫu Diệu trì

Đọa đày muôn kiếp chẳng thì tái sanh

Muốn biết rõ tánh danh Phật Mẫu

Hãy lắng nghe lời Mẫu phân rành

Lão bà hỗn độn hóa sanh

Thuở còn mù mịt trược thanh chưa tường

Thiên địa chia âm dương chơn khí

Thập nhị muôn niên kỷ giáng lâm

Thời gian xuất thế khổ tâm nhọc nhằn

Muôn ngàn năm khuyên răn dạy dỗ

Ngày biệt ly diệt độ chẳng ngờ

Mẫu hoàng từ giã con thơ

Hóa thân chớp nhoáng phút giờ chia tay

Hư không ngự mây đài thượng cõi

Điển quang minh chiếu rọi khắp nơi

Huyền vi biến hóa chuyển đời

Truyền kinh châu ngọc bao lời thiết tha

Chẳng thấy ai lệ sa nhớ Mẫu

Chốn trường giang gợi nỗi nhớ thương

Ngự thuyền lướt sóng trùng dương

Nào ai để dạ vấn vương lòng sầu

Mẹ thương con chẳng câu phiền trách

Lòng ước mong huyết mạch trùng phùng

Sớm về điện ngọc Diêu cung

Con lành cố gắng hiếu trung tu hiền

Hội tí sửu khai thiên tịch địa

Vạn sự thành hiếu nghĩa vi tiên

Chơn kinh Phật Mẫu diệu huyền

Hơn trăm tám chục câu khuyên răn đời

Mỗi câu mỗi ý lời Mẹ thuyết

Cũng từ nguồn mạch huyết chảy ra

Gồm bao lời ngọc thiết tha

Chẳng phải lầm lạc đâu mà ngờ nghi

Khắp gia gia đều trì niệm mãi

Thì mùa màng cây trái hoằng sai

Ấm no hưởng lạc trần ai

Cuộc đời chẳng bị nạn tai dập dồn

Điển quang Mẹ bảo tồn vĩnh cữu

Độ con thơ hội đủ diệu cung

Nếu ai chẳng tin bất tùng

Mùa màng ruộng rẫy sâu trùng bọ ăn

Cuộc sống đành khó khăn đau khổ

Nhân sinh lâm vào chỗ hiểm nguy

Không mong sống sót được gì

Đại kiếp thủy hỏa phong phi ngập tràn

Đại Từ Tôn Mẫu Hoàng cho biết

Đúng trăng mười vào tiết trời đông

Mẫu từ xuất hiện thần thông

Vào ngày thập bát trần hồng giáng sinh

Mẹ phủ hết điển linh quảng đại

Tâm huyết thư để lại chơn kinh

Kim ngôn siêu thoát quang minh

Từ Tôn bảo dưỡng chúng sinh an toàn

Là con hiếu đàn tràng cung kỉnh

Mỗi hằng niên nguyện thỉnh Mẫu từ

Đúng ngày thập bát trăng mười

Gia gia tụng niệm người người trì kinh

Lập đại lễ hoa xinh trà quả

Dâng hương đăng tất cả khiết tinh

Cùng nhau hội hiệp trì kinh

Sớ dâng từ Mẫu chứng minh con lành

Nếu như có nhơn danh hiền sĩ

Truyền bá kinh nghĩa lý đủ đầy

Từ Tôn đài thọ ân đầy

Cháu con hiền sĩ từ đây huy hoàng

Hưởng lộc thọ vinh sang phú quý

Hạng phu nhân bần sĩ hiền thần

Truyền kinh phổ biến xa gần

Gia gia vui hưởng muôn phần ấm no

Mẫu hứa sẽ ban cho con thảo

Năm trai lành kế tạo lửa hương

Hai gái hiếu đạo thuần lương

Đời đời nối dõi tổ đường tông môn

Nam nữ nào sùng tôn kính Mẫu

Kỉnh lễ ngày kỵ mậu thành tâm

Mẹ ban phước lộc cao thâm

Thiên xuân vạn đại hưởng âm đức dầy

Xứ phương nào hằng ngày cúng vía

Đàn tràng cầu bốn phía an ninh

Bảo toàn tánh mạng chúng sinh

Mẫu Hoàng phủ điển ứng linh lời nguyền

Quốc dân nào kiền thiền vọng bái

Thọ trì kinh nhớ mãi thâm ân

Mẫu từ cho xuất thánh nhân

Thông minh xuất chúng muôn phần huyền linh

Công đức Mẫu vô hình khó tả

Dầu lâm sơn biển cả khó hơn

Ai mà đáp nghĩa đền ơn

Phải sùng am tự, họa sơn tượng hình

Rồi dâng lên hương linh thờ phượng

Tạo lập thành, tâm tưởng bái tôn

Diêu trì Phật Mẹ linh hồn

Hiếu từ làm đặng y ngôn kim truyền

Mẹ sẽ nhận con hiền dâu thảo

Gắng sức xây tái tạo mau đi

Tùy gia phương tiện hữu vi

Chẳng cần tiền bạc nhiều chi đâu nào

Mẫu chứng lòng thành cao tâm hảo

Sẽ ghi con tên thảo danh đề

Thẻ ngọc Mẹ chuyển bút phê

Tâm phàm phủi sạch trở về diệu cung

Bởi vì con tận trung tận hiếu

Đắc quả cao cửu khiếu khai minh

Con hiền thọ hưởng trường sinh

Nhờ lòng quảng đại quang minh tâm lành

Mẹ sắc tứ phong danh muôn thuở

Chánh quả thành dứt nợ trần ai

Ban cho cửu phẩm liên đài

Trung ương thượng quốc về ngay đền vàng

Thành Đại La nghiêm trang quý báu

Phu phụ đồng đắc đạo kim thân

Mẹ ban thọ hưởng hồng ân

Lưu danh bửu điện muôn phần vẻ vang

Đức Từ Tôn Mẫu Hoàng bảo dưỡng

Trải hết tâm vô lượng vô biên

Ngự nơi cõi thượng thiêng liêng

Độ cho quốc thới dân yên thanh bình

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU

DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=C1kndmo8q5Q

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh