Địa Mẫu Diệu Kinh
Địa Mẫu Diệu Kinh Địa Mẫu Diệu Kinh

ĐỊA MẪU DIỆU KINH

Phật Mẫu tuy vô hình vô tướng

Mẹ cầm quyền phạt thưởng nhơn sinh

Ban ra lời ngọc chơn kinh

Khảo sát địa lý khai minh địa cầu

Thuở hỗn độn một bầu không khí

Còn mịt mù vô thủy biết đâu

Phật Mẫu đã ngự đó rồi

Phật ra thiên địa hoàn cầu chuyển xoay

Mẹ đứng ra làm thầy trước nhất

Đạo hoằng khai lời thật huyền linh

Phổ thông truyền bá chơn kinh

Phán bày phong tục nhân sinh sáng ngời

Chốn phàm trần đến đời ngươn hạ

Mẹ giáng cơ bút tả chơn kinh

Ai truyền ấn tống phổ in

Mẫu Hoàng bảo hộ khương ninh cửu trường

Người nào đầy lòng thương tiếp dẫn

Giúp chúng sanh ngộ nhận đạo chơn

Dựng đời thạnh trị thượng ngươn

Hết lòng chỉ giáo linh nhơn tỏ tường

Khắp thế giới thập phương cung kỉnh

Ráng niệm trì nguyện thỉnh lời châu

Đắc thành sở nguyện mong cầu

Vậy mà chẳng thấy người nào lưu tâm

Hoặc gia gia tháng năm ghi nhớ

Lưu truyền kinh từ thuở ban hành

Kẻ nào tụng niệm chơn thành

Thánh Tiên đắc đạo rạng danh lâu rồi

Ai chẳng tín bất cầu ác cảm

Chê bai rằng mờ ám không tùng

Đến khi nào lúc lâm chung

Hồn linh kẻ ấy vô cùng khổ đau

Ngục A Tỳ sa vào miên viễn

Đọa đày người lắm tiếng dễ khinh

Sanh lòng nhạo báng lý kinh

Tội như biển cả mông mênh thảm sầu

Gây nhiều lỗi thâm sâu đại hải

Mẹ chẳng phiền phải trái chi đâu

Xét ra khắp cả hoàn cầu

Đều do lịnh Mẹ pháp mầu chuyển ra

Mẹ thương con vị tha tất cả

Nào thấy ai để dạ xót thương

Đắng cay khổ nhọc ai tường

Rõ thông nỗi khổ đoạn trường biết bao

Trang nữ kiệt anh hào chí hiếu

Bố cáo cho người hiểu rõ ràng

Đứng ra giải đáp lời vàng

Cho người trần thế dương gian tri tường

Khắp thiên hạ thập phương chung cảnh

Nạn thiên tai phải quạnh hiu sầu

Dập dồn nhiều cảnh khổ đau

Họa tai trước mắt tránh đâu bây giờ

Mẹ thương con đề thơ phân tỏ

Lại chẳng nghe ghi rõ lời châu

Cuộc đời thế sự bể dâu

Mẹ đà tường tận đoán rồi tiên tri

Dầu khó khăn việc chi nguy khốn

Mẹ bình trị chỉnh đốn khắp nơi

Phán truyền bày tỏ bao lời

Hóa sanh hoằng đạo khai đời dưỡng sanh

Phật Mẫu Cổ phân rành tất cả

Bảy mươi hai vị đã lãnh phần

Đương kinh hành sự xa gần

Vị nào cũng có Thánh Thần họp chung

Duy mình Mẫu chẳng cùng ai cả

Khắp ở trong thiên hạ xứ nào

Lập chùa tạo miễu đền cao

Phụng thờ Thần Thánh ra vào cung nghinh

Còn Mẫu đây riêng mình ai nhớ

Đến tánh danh cũng chớ tường tri

Cõi trần chẳng có chi chi

Một ngôi miễu nhỏ vậy thì cũng không

Bởi chúng sanh bạc lòng chẳng nghĩ

Nên cam đành khổ lụy sầu bi

Quanh năm bao cảnh loạn ly

Trời mưa không thuận đất thì không sanh

Mẹ thương con chẳng đành dứt

Tình thiêng liêng bút mực ghi rằng

Các con lớn nhỏ nghe chăng

Thọ trì kinh Mẫu khó khăn cũng lành

Khắp nhơn sinh đều hành tâm đạo

Giúp cho đời cải tạo ăn năn

Chẳng luận cao thấp ngang bằng

Dầu cho trẻ nhỏ lòng hằng trì kinh

Chín tuổi biết cung nghinh đọc tụng

Điển huyền vi hữu dụng Mẹ ban

Cốt nhục xa cách lạc đàn

Mẹ cho tái hợp bình an sum vầy

Vui trong cảnh bao ngày cách biệt

Dầu tách chia cũng hiệp cùng nhau

Không phân hai bậc thấp cao

Ai ai cũng được truyền trao kinh này

Khắp non nước đông tây nam bắc

Phổ biển kinh để nhắc nhở lòng

Thập phương bá tánh rõ thông

Nếu chẳng khứng thọ chắc không sanh tồn

Bao nguy hiểm dập dồn đau xiết

Nạn thiên tai thủy kiệt sơn băng

Chúng sanh ngã gục nhào lăn

Lâm vòng đại nạn thoát chăng được nào

Hiện bây giờ ốm đau bệnh tật

Sanh ra nhiều chứng thật gớm ghê

Khắp trong tất cả thành quê

Thảy đều thọ nạn ê chề khổ thân

Bị nắng hạn mưa dầm ngập hết

Thổ sản này ngã chết chẳng còn

Đói lòng quằn quại các con

Vậy khuyên ráng nhớ lời son Mẫu từ

Mẹ khuyên con tâm thư lời cuối

Gắng tâm tu thông suốt lý kinh

Truyền trao giải nghĩa phổ in

Cho người trì tụng hiểu kinh kịp thời

Chúng con sẽ thấy đời hết khổ

Nội trong năm phổ độ đầu tiên

Mưa hòa gió thuận khắp miền

Mùa màng sung túc thấy liền chẳng sai

Còn như đáo lệ ngày Kỵ Mẫu

Lập đàn tràng bái Mẫu trì kinh

Dâng đèn sáp thiệt quang minh

Từ Tôn phủ điển nhơn sinh phúc dầy

Mỗi trăng có ba ngày Mậu Kỵ

Hãy thành tâm bền chí cúng dường

Kỉnh đàn, đăng, thủy, hoa, hương

Ngoài ra tất cả ngày thường khỏi lo

Việc cúng kiến phải cho tinh khiết

Cố gắng tu tha thiết cần chuyên

Lo tròn phận sự hằng niên

Ba mươi sáu nhựt kiền thiền trì kinh

Sắm lễ vật cung nghinh từ Mẫu

Trong các ngày Kỵ Mậu lập đàn

Gồm có sáu ngọn đăng quang

Quả hoa tươi thắm hương phần năm cây

Sáu chung nước lọc đầy đủ lễ

Cùng chung nhau họp để kỉnh đàn

Thuyết kinh giải lý rõ ràng

Mỗi người đều định tâm an thọ trì

Ai xứ nào làm y lời dạy

Định tinh thần tụng bảy biến kinh

Tiêu bao nghiệp chướng tội mình

Hưởng đời ngươn thượng huyền linh sanh tồn

Ai cố gắng sớm hôm trì tụng

Thêm hai thời chuyển dụng tâm thành

Mẹ ban huyền diệu điển thanh

Tự tay cứu chữa mạnh lành nội gia

Đức Từ Tôn truyền ra cho biết

Các con cần tha thiết ghi lòng

Lúa mạch gần chín đầy đồng

Hiện ra móng bạc hư không rõ ràng

Gió từ đâu thổi sang rất mạnh

Trong niên này gặp cảnh phong ba

Khổ sầu từ trẻ tới già

Chúng sanh phải chịu thiết tha cơ hàn

Nạn đói lạnh lầm than đau xiết

Là điềm trời ứng thiệt rõ ràng

Thiên Đình thâu hạt lúa vàng

Thần linh ngũ cốc lịnh ban về trời

Gieo họa cho cảnh đời khốn khổ

Tuy vậy mà có chỗ cũng chừa

Nơi nào kỉnh Mẹ sớm trưa

Trì kinh địa Mẫu phước thừa bình an

Mẹ bảo hộ vững vàng nơi đó

Được trúng mùa mưa gió thuận hòa

Ai tùng phổ biến gia gia

Tuyên truyền kinh Mẫu đứng ra giải bày

Phổ thông in đủ đầy nghĩa lý

Mẫu sẽ sai các vị thiên thần

Gia thần ủng hộ ân cần

Đồng theo độ kẻ xa gần thành tâm

Được phúc lành tháng năm no ấm

Trên Thiên Đình ghi chấm phước ban

Nội gia kẻ đó thanh nhàn

Được thạnh, được phát vinh quang muôn phần

Thanh Long, Bạch Hổ thần cũng giáng

Phò tá người xứng đáng con lành

Từ Tôn cho biết rõ rành

Trăng mười thập bát giáng sanh trần miền

Đến giờ ngọ thiền kỉnh Mẫu

Chẳng có nên dời đổi thời gian

Sửu, mùi, thìn, tuất không an

Đúng giờ nhứt định lập đàn trì kinh

Cầu linh Mẹ thương tình cứu khổ

Phủ điển linh phổ độ chúng sanh

Các con tụ họp tâm thành

Được ban mầu nhiệm phúc lành khắp nơi

Mẹ hiển thánh xuống đời tri chứng

Phương hướng nào bền vững chí tâm

Thường hành kinh Mẫu diệu thâm

Ngày đêm thành kỉnh tháng năm thanh nhàn

Còn lo chi mùa màng chẳng trúng

Gia nào hay trì tụng kinh này

Phúc lành sẽ được hưởng ngay

Thăng thiên đắc quả chẳng sai chẳng lầm

Hưởng quý tế cao thâm lộc cả

Thọ hương đăng trà quả vinh sang

Chơn kinh của Đức Mẫu Hoàng

Gồm bao diệu lý lời vàng ngọc châu

Kinh địa Mẫu đúng vào bậc nhứt

Chẳng tường phân ý thức suy tầm

Người đời còn bởi mê tâm

Chẳng nên khinh dễ lỗi lầm tội mang

Ai tỉnh ngộ lập đàn cung kỉnh

Thọ trì kinh nghiêm chỉnh cúng dường

Nạn tai nghiệp chướng lỡ vương

Một ngàn muôn kiếp thoát đường trầm luân

Kinh địa Mẫu thấm nhuần đạo lý

Gắng cần chuyên nghiệm kỹ lời khuyên

Hằng ngày ròng rã khẩn truyền

Được nhiều công đức tội liền tiêu tan

Kinh Mẫu hơn muôn ngàn kinh khác

Ai chí tâm hiển đạt phúc lành

Rõ thông từng chữ hiểu rành

Người đó sẽ được Mẹ dành hồng ân

Điển huyền linh xa gần chiếu tỏa

Phóng hào quang khắp cả bầu trời

Thưởng người hiểu rõ từng lời

Tâm tư kẻ đó sáng ngời minh châu

Ai thông đạt từng câu nghiệm lý

Đã tri tường nghĩa lý Diệu kinh

Có thể gội sạch tội mình

Bao nhiêu nghiệp chướng oan tình tiêu tan

Như ai rõ từng hàng Mẫu dạy

Qua nạn tai sắp xảy đến mình

Lại còn hưởng được phuớc vinh

Tam tài lộc thọ khương ninh thanh nhàn

Nếu ai hiểu được toàn kinh quyển

Thì đích danh Mẫu chuyển điển quang

Luôn được phước lộc bình an

Đời đời kiếp kiếp Mẹ ban phúc dầy

Như nghe thuyết kinh này chẳng tưởng

Lại bỏ qua không lượng tường tri

Mà lòng chẳng khứng thọ trì

Bị khép vào tội khinh khi Phật Trời

Tội phỉ báng bao lời xúc phạm

Lâm vào cảnh khóc thảm sầu than

Ngày ấy chẳng có kêu oan

Phải đành vương tội gian nan ngục hình

Dân nước nào chẳng tin lời Mẫu

Sẽ lâm vào bao nỗi thiết tha

Đại kiếp thủy hỏa phong ba

Thảy đều chết rụi đâu mà còn chi

Lòng Mẫu tử nghĩ suy đau xiết

Muôn hưu hủy đại kiếp phong ba

Nạn thủy hỏa sắp xảy ra

Thương cho sanh chúng phải sa cảnh sầu

Ngặt chúng chẳng quay đầu trở lại

Tuân theo lời Mẫu dạy trong kinh

Mẹ muốn bỏ sổ tử sinh

Vì thấy số phận chúng sinh chết nhiều

Mẹ tính mãi bao điều phương kế

Chẳng đành lòng bỏ phế lảng ngơ

Tình thương vô bến vô bờ

Làm sao cứu được con thơ trở về

Mẹ dùng chước mầu phê sắc lịnh

Phán nhân rằng chỉ định thế này

Truyền thần thiện ác đến đây

Chia làm hai phái lướt mây xuống trần

Người hung dữ ác thần dẫn dắt

Nhập cùng chung kẻ bất lương tâm

Độc ác, tàn nhẫn, đa dâm

Chia ra tất cả chẳng lầm lộn chi

Bậc hiền lương phương phi quân tử

Thiện thần gom lại giữ một nơi

Đưa vào chánh giác kịp thời

Ngày đêm tu niệm quên đời gian nan

Chờ đến ngày hạ màn chung cuộc

Mẫu đây sẽ vãi một chài

Dầu cho thiện ác phân hai

Tóm thâu tất cả một chài nhốt chung

Liên lụy kẻ tận trung hiếu thảo

Người tu hành học đạo kinh tâm

Chừng đó mới thấy diệu thâm

Mẫu từ sẽ chuyển huệ tâm trẻ lành

Được sống sót nhàn thanh đủ trí

Biết tường phân chánh lý đường tà

Thiện gần ác lại tránh xa

Từ đó các đạo mở khai

Cùng xuôi lòng ăn năn quy tụ

Chánh đạo Mẫu hội đủ đem về

Chẳng còn chia rẽ khen chê

Phân ra nhiều mối bề bề tường phân

Hình tướng chài phép thần mầu nhiệm

Mẫu tả ra những điểm rất cần

Nhị thập bát tú phân thân

Phủ vây chánh bắc giác gần chánh nam

Còn phương hướng tây nam tây bắc

Các vị thần giáp mặc bông bào

Gồm sáu mươi vị tài cao

Mẫu từ phán lịnh truyền trao lời vàng

Tuân lời dạy thiên can mười vị

Thập nhị thần đinh chỉ địa chi

Tất cả tinh tú các vì

Ủng hộ hoàng đế Thái Vi hoàn toàn

Đức Từ Tôn Mẫu Hoàng điều khiển

Thần Lôi Công Lôi Điển tám phương

Phân thân trấn thủ phi thường

Sáu mươi bốn quẻ tỏ tường diệu thâm

Hiện nguyên hình tay cầm binh khí

Đứng dàn ra trực chỉ đó đây

Khắp trong thiên hạ đủ đầy

Trận độ của Mẫu lập xây hạ miền

Cõi trời nam từ niên đinh hợi

Đến niên thân dậu mới thiệt rồi

Biết bao huyền bí nhiệm mầu

Tại nơi hạ giới thảm sầu thiết tha

Mẫu từ bủa thiên la địa võng

Sức đại hùng vang động kinh hồn

Làm cho thiên ám địa hôn

Thần sầu quỷ khóc vong tồn thảm thương

Còn tứ đại thiên vương tiếp lịnh

Bốn cửa trận Mẫu định trấn an

Tám vị thần lực kim cang

Xông vào trận hóa pháp đàn thần thông

Làm trời đất hư không nghiêng ngả

Nhựt nguyệt tinh châu hỏa đảo xây

Cũng như chong chóng lăn quay

Thế rồi lặn mất không ngày hiện ra

Mẫu thâu lại yêu tà lăng mị

Kẻ bất lương phải bị luật hình

Hô phong hoán võ lôi đình

Làm cho sóng nổ nước minh mông tràn

Lửa dậy khắp nhân gian nguy khổ

Trận cuồng phong bão tố khắp vùng

Mẫu tận diệt đứa bất trung

Xử người bất nghĩa chẳng dung tha nào

Đến chừng đó vàng thau mới rõ

Mẫu thâu xong ngày đó bình an

Nước rút sóng lặn gió tan

Sẽ thấy vũ trụ dương gian tươi nhuần

Chỉ còn người hiền lương sống sót

Kẻ thiện lương sẽ giải khỏi vòng

Thế là Mẫu dụng huyền công

Diệu pháp hóa biển thần thông lẹ làng

Kinh đô có sen vàng đua nở

Từ bốn phía khắp ở thị thành

Các con hiếu thảo hiền lành

Đến chừng khi đó Mẫu dành hồng ân

Được đổi xác kim thân bất toại

Chẳng tử sanh thoát khỏi nghiệp duyên

Chứng đặng Đại La Tiên Thiên

Bởi nhờ công cố gắng tu hiền thành công

Hội bàn đào thưởng đồng tất cả

Các con nào đắc quả dự vào

Thế rồi vĩnh viễn về sau

Chẳng còn chuyển kiếp khổ đau trần miền

Chúng con được niên niên bất tử

Khoái lạc tiêu diêu ngự cảnh nhàn

Giống cảnh Diêu điện Mẫu hoàng

Luôn hưởng thọ phước được an cửu trường

Phật Mẫu ngự trên thượng tầng cõi

Hoằng khai dương nhơn loại bảo toàn

Hết lòng quảng đại sắc son

Hóa sanh dạy dỗ các con phản hồi

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG

ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG

CHƠN KINH (3 Biến)

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=C1kndmo8q5Q

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh