KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU PDF

MỤC LỤC

Thay lời tựa...vii

PHẦN DẪN NHẬP

1. Nguyện hương.3

2. Đảnh lễ Tam bảo.4

3. Tán hương.5

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

4. Tán dương giáo pháp...5

PHẦN CHÁNH KINH

1. Kinh chuyển pháp luân...9

2. Kinh người áo trắng..15

3. Kinh phước đức...25

4. Kinh thiện sinh.29

5. Kinh tránh xa các cánh cửa bại vong...39

6. Kinh nhân quả đạo đức.45

7. Kinh bốn ân lớn...53

8. Kinh thực tập vô ngã.75

9. Kinh bốn pháp quán niệm..81

10. Kinh bảy cách dứt trừ khổ đau.93

PHẦN HỒI HƯỚNG

1. Bát-nhã Tâm kinh.105

2. Niệm Phật.107

3. Năm điều quán tưởng...107

4. Quán chiếu thực tại...108

5. Sám quy nguyện..109

6. Hồi hướng công đức... 112

7. Lời nguyện cuối... 113

8. Đảnh lễ Ba ngôi báu... 114

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh