KHẢO CỨU VỀ TÂM THỨC - A.BESANT PDF

Lời nói đầu

Dụng ý của s{ch n|y l| giúp cho c{c đạo sinh nghiên cứu về sự tăng trưởng v| ph{t triển của t}m thức, đưa ra c{c gợi ý có thể giúp ích cho nhà nghiên cứu. S{ch n|y không có kỳ vọng l| một giải thích tỉ mỉ đầy đủ, m| đúng hơn, theo như tựa đề phụ của nó, chỉ l| một đóng góp thêm cho khoa

T}m Lý Học m| thôi.

Trong tầm với của tôi có biết bao t|i liệu cần thiết cho bất cứ một giải thích tỉ mỉ đầy đủ n|o d|nh cho một khoa học có tầm quan trọng lớn lao b|n về việc khai mở t}m thức. C{c t|i liệu n|y từ từ được tích lũy trong tay của c{c đạo sinh th|nh t}m v| cần mẫn, nhưng cho đến nay vẫn chưa có một nỗ lực n|o để sắp xếp v| hệ thống hóa c{c t|i liệu đó th|nh một tổng thể có mạch lạc cả.

Trong quyển s{ch nhỏ n|y, tôi chỉ sắp xếp một phần nhỏ c{c t|i liệu đó với hy vọng rằng b}y giờ nó có thể hữu ích đối với một số người l|m việc cần cù trong lĩnh vực rộng lớn n|y của Công Cuộc Tiến Hóa T}m Thức, v| trong tương lai, có thể dùng như l| một viên đ{ trong việc x}y dựng ho|n hảo hơn.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Cần có được một đại kiến trúc sư để dựng nên đền đ|i tri thức đó, v| cần có được c{c tay thợ hồ kiệt xuất t|i ba để điều khiển việc x}y dựng. Hiện giờ, chúng ta chỉ đủ sức để l|m công việc tập sự v| chuẩn bị c{c hòn đ{ chưa được gọt dũa để cho những tay thợ th|nh thạo hơn nhiều sử dụng.

Annie Besant

4

Khảo cứu về T}m Thức

NỘI DUNG

LỜI NÓI ĐẦU.. 3

PHẦN I.. 9

Tâm Thức. 9

DẪN NHẬP. 9

1- Các cội nguồn.9

2- Cội nguồn của Chân Thần..18

CHƯƠNG I..21

Chuẩn bị lãnh vực. 21

1- Tạo thành nguyên tử...21

2- Tinh thần - Vật chất.24

3- Các Cõi Phụ (The sub-planes)..26

4- Năm cõi...29

CHƯƠNG II.32

Tâm Thức.. 32

1- Ý nghĩa của từ ngữ.32

2- Các Chân Thần.42

CHƯƠNG III..52

Cư dân thuộc lĩnh vực. 52

1- Chân Thần giáng hạ..52

2- Sự Đan Kết (weaving)..60

3- Bảy Luồng Thần Lực..65

4- Các Đấng Quang Minh.68

CHƯƠNG IV..72

Nguyên tử thường tồn... 72

1- Sự Gắn Kết của các nguyên tử.72

2- Lưới Sự Sống.76

3- Việc chọn lựa các nguyên tử thường tồn..78

4- Công dụng của các nguyên tử thường tồn...80

5- Tác động của Chân Thần trên vi tử thường tồn.89

CHƯƠNG V.94

Hồn - Khóm. 94

1- Định nghĩa danh từ...94

2- Sự Phân chia Hồn-Khóm.98

CHƯƠNG VI.. 108

Sự Đồng Nhất Của Tâm Thức... 108

1- Một đơn vị Tâm thức.108

2- Tính đồng nhất của tâm thức hồng trần..110

3- Ý nghĩa của tâm thức hồng trần..116

CHƯƠNG VII. 122

Cơ Cấu của Tâm Thức.. 122

1- Sự phát triển của cơ cấu..122

2- Thể cảm dục..129

3- Sự tương ứng trong các căn chủng (Root-Races)...133

CHƯƠNG VIII.. 135

Các bước đầu của nhân loại.. 135

1- Làn sóng sinh hoạt thứ ba..135

2- Sự phát triển của con người..138

6

Khảo cứu về T}m Thức

3- Những linh hồn và thể xác thiếu hài hòa.142

4- Hé mở tâm thức trên cõi cảm dục..145

CHƯƠNG IX... 152

Tâm thức và ngã thức.. 152

1- Tâm thức.152

2- Ngã thức..156

3- Chân và giả..159

CHƯƠNG X. 163

Các trạng thái tâm thức con người(). 163

1- Tiềm thức.163

2- Tâm thức tỉnh thức.166

3- Tâm thức siêu phàm..170

CHƯƠNG XI... 184

Chân thần hoạt động... 184

1- Kiến tạo các hiện thể.184

2- Người tiến hóa..191

3- Tuyến yên và tuyến tùng quả...193

4- Con đường của tâm thức.196

CHƯƠNG XII. 198

Bản chất của ký ức. 198

1- Đại ngã và các tiểu ngã.198

2 - Những thay đổi trong các hiện thể và trong tâm thức..202

3- Ký ức..204

4- Ký ức là gì?..206

5- Nhớ và quên..210

6- Sự chú ý...215

7- Tâm thức duy nhất.217

PHẦN II. 219

Ý Chí, Dục Vọng và Tình Cảm. 219

CHƯƠNG I.. 219

Ý muốn linh hoạt... 219

CHƯƠNG II. 224

Dục vọng. 224

1- Bản chất của dục vọng..224

2- Việc đánh thức Dục Vọng...228

3- Mối quan hệ của Dục Vọng với Tư Tưởng..230

4- Dục Vọng, Tư Tưởng, Hành Động...233

5- Bản chất ràng buộc của Dục Vọng..234

6- Cắt dứt những ràng buộc...236

CHƯƠNG III.. 240

Dục Vọng (tiếp theo). 240

1- Hiện thể của dục vọng..240

2- Mâu thuẫn giữa Dục Vọng với Tư Tưởng...245

3- Giá trị của một lý tưởng...248

4- Thanh luyện Dục Vọng..251

CHƯƠNG IV.. 255

Xúc động. 255

1- Nguồn gốc xúc động..255

2- Tác động của xúc động trong gia đình..259

3- Nguồn gốc đức tính...264

4- Điều Phải và Điều Quấy...266

5- Đức Hạnh và Chí Phúc..267

6- Chuyển hóa xúc động thành đức hạnh và tật xấu..269

7- Áp dụng lý thuyết này cho hạnh kiểm..272

8. Các công dụng của xúc cảm...273

CHƯƠNG V. 279

8

Khảo cứu về T}m Thức

Xúc cảm (tiếp theo)... 279

1- Huấn luyện xúc cảm...279

2. Sức mạnh lệch lạc của xúc cảm.283

3- Phương pháp chế ngự cảm xúc...285

4- Cách dùng xúc cảm.291

5- Giá trị của xúc cảm trong cơ tiến hóa...295

CHƯƠNG VI.. 299

Ý Chí.. 299

1- Ý Chí Giành Lại Sự Tự Do của Nó.299

2- Lý do có quá nhiều đấu tranh...309

3- Quyền năng của Ý Chí...314

4- Huyền linh thuật và Hắc thuật..321

3- Tiến vào cõi an bình...322

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh