Mi Tiên Vấn Ðáp: Câu 51. Phật Tối Thắng Như Thế Nào?

MI TIÊN VẤN ÐÁP: CÂU 51. PHẬT TỐI THẮNG NHƯ THẾ NÀO?

 • Đồng ý Phật là tối thượng, tối thắng; nhưng tối thượng, tối thắng như thế nào mới được chứ?
 • Tối thượng, tối thắng là vượt người, là vượt trời; là thầy của chư thiên và loài người, tâu đại vương!
 • Làm sao biết?
 • Nghe mười danh hiệu của Đức Phật mà chúng sanh đã xưng tán là đủ biết, lại nữa, các vị Đại phạm thiên, những bậc có uy lực nhất trong tam giới, vốn là đệ tử của Đức Phật, đủ chứng minh điều đó, tâu đại vương.
 • Ai nói điều đó?
 • Kinh sách còn ghi lại, tâu đại vương.
 • Làm sao tin điều đó được?
 • Nghe nói đại vương rất giỏi toán học, đại vương học được của ai?
 • Có sách còn để lại.
 • Sách ấy của ai?
 • Của nhà toán học tên là
 • Vị ấy còn sống không?
 • Đã chết rồi.
 • Cũng như thế ấy, kinh sách còn để lại mặc dầu Đức Phật đã nhập diệt rồi. Các vị Thánh đệ tử lưu truyền và hiện giờ chúng ta đang học giáo pháp ấy, gồm pháp học và chín pháp xuất thế gian5 nên nói Đức Thế Tôn là tối thắng, tâu đại vương
 • Rất chính xác, cảm ơn đại đức.

* * *

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh