Mi Tiên Vấn Đáp

MI TIÊN VẤN ĐÁP

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG MỤC

I. PHẦN DẪN NHẬP

01. Ngoại thuyết (Bàhirakathà)

02. Câu chuyện liên quan trong tiền kiếp (Pubbapa yoga)

II. NỘI DUNG MI-TIÊN VẤN ĐÁP (gồm 244 câu hỏi)

01. Danh

02. Con số hạ lạp

03. Đàm thoại như một Trí giả hay như một Vương giả?

04. Thỉnh mời vào Hoàng cung

05. Cứu cánh của Sa môn hạnh

06. Tái sanh - Vô sanh

07. Chú tâm

08. Hành tướng của chú tâm và trí tuệ cùng sự khác nhau giữa chúng

09. Tất cả Pháp lành lấy Giới làm sở y

10. Hành tướng của Tín

11. Hành tướng của Tấn

12. Hành tướng của Niệm

13. Hành tướng của Định

14. Hành tướng của Tuệ

15. Ngũ căn - riêng và chung

16. Tương quan thân trước và sau

17. Tái sanh và Vô sanh

18. Trí và Tuệ (nana-panna)

19. Bậc vô sanh có còn đau khổ không?

20. Cảm Thọ

21. Cái gì dẫn dắt đi tái sanh?

22. Không nên hỏi lại câu đã hỏi

23. Danh sắc tương quan liên hệ

24. Thời gian và không còn thời gian

25. Nguyên nhân của thời gian

26. Thời gian tối sơ?

27. Có rồi không, Không rồi có!

28. Pháp hành thì sao?

29. Tự nhiên sanh?

30. Tự ngã trong thân?

31. Nhãn thức và tâm thức (Cakkhu vinnana - Mano vinnana)

32. Hành tướng của Xúc (Phassalakkhana)

33. Hành tướng của Thọ (Vedanalakkhana)

34. Hành tướng của Tưởng (Sannalakkhana)

35. Hành tướng của Tác Ý (Cetanalakkhana)

36. Hành tướng của Thức (Vinnanalakkhana)

37. Hành tướng của Tầm (Vitakkalakkhana)

38. Hành tướng của Tứ (hay Sát) (Vicaralakkhana)

39. Lại hỏi về "Chú tâm" (Manasikàra)

40. Những tâm sở đồng sanh

41. Về năm giác quan

42. Bất bình đẳng sai khác của chúng sanh là do nghiệp

43. Sớm ngăn ngừa điều ác

44. Lửa địa ngục

45. Nước dựa khí

46. Niết bàn

47. Ai sẽ đắc Niết bàn?

48. Làm sao biết Niết bàn là tối thượng lạc?

49. Có Phật không?

50. Phật là tối thượng tôn bảo

51. Phật tối thắng như thế nào?

52. Thấy Phật

53. Khi chết ngũ uẩn diệt theo

54. Vedagù?

55. Nếu chết mà diệt hết thì thoát khỏi nghiệp

56. Nghiệp trú ở đâu?

57. Biết còn tái sanh?

58. Phật ở đâu?

59. Thương yêu cái thân?

60. Bậc toàn giác biết tất cả?

61. Tại sao Phật không giống cha mẹ ngài?

62. Thực hành phạm hạnh (Brahmacàri)

63. Ai truyền cụ túc giới cho Đức Phật?

64. Nước mắt nào là thuốc? Nước mắt nào là độc dược?

65. Tham luyến và dứt tham luyến

66. Trí tuệ ở đâu?

67. Luân hồi (Samsara)

68. Trí nhớ

69. Ai cũng có trí nhớ

70. Có bao nhiêu loại trí nhớ

71. Tương quan phước và tội

72. Diệt khổ chưa đến?

73. Cõi Phạm Thiên bao xa?

74. Thời gian tái sanh

75. Sự liên hệ giữa kiếp này với kiếp kia

76. Vào cửa nào để đầu thai?

77. Nhân sanh giác ngộ

78. Điều lành nhỏ, phước quả lớn; Điều ác lớn, tội báo nhỏ

79. Kẻ trí làm điều ác, tội báo nhỏ; Người ngu làm điều ác tội báo lớn

80. Bay bằng thân

81. Xương dài 100 do tuần

82. Biển

83. Ngưng hơi thở

84. Pháp xuất thế gian

85. Tuệ xuất thế gian nằm ở đâu? 86, 87. Thức, tuệ và sanh mạng

88. Thì giờ phải lẽ rồi

89. Phật và chư tăng, ai phước báu nhiều hơn?

SỰ CHUẨN BỊ CỦA ĐỨC VUA VỀ NHỮNG CÂU HỎI MENDAKA

90. Lễ bái, cúng dường Xá lợi, Kim thân Phật, cây Bồ-đề... không có phước báu!

91. Đức Phật có toàn giác không?

92. Đức Thế Tôn có tâm Đại bi hay không?

93. Nghi vấn về sự Bố thí ba-la-mật

94. Bố thí hai mắt lại được thiên nhãn

95. Hoài nghi về sự thụ thai

96. Nghi về thời gian giáo pháp tồn tại

97. Đức Thế Tôn còn khổ chút ít nào không?

98. Đức thế tôn đã thật sự hoàn tất mọi phận sự chưa?

99. Tại sao Đức Thế Tôn không dùng "Tứ như ý túc" để duy trì thọ mạng?

100. Chánh pháp của Đức Thế Tôn có vẻ không được toàn hảo?

101. Tại sao có những câu hỏi mà Đức Thế Tôn làm thinh không trả lời?

102. Chúng sanh sợ hãi diêm chúa?

103. Tụng kinh Paritta thật không có lợi ích!

104. Oai lực của Đức Phật thua ma vương?

105. Vì Đức Phật thuyết pháp mà làm cho sáu mươi vị tỳ kheo hộc máu chết!

106. Bậc Thánh cư sĩ sao lại phải đảnh lễ, cúng dường phàm Tăng?

107. Giáo hội của Đức Tôn Sư có bị phân ly, chia rẽ không?

108. Tỳ kheo tạo nghiệp do không biết, tại sao lại không có tội?

109. Đức Thế Tôn có lãnh đạo, bảo quản giáo hội tỳ khưu không?

110. Tại sao Đức Thế Tôn không thu thúc lục căn?

111. Sao Đức Thế Tôn lại có lời nói khiếm nhã?

112. Cái cây có tâm ý không?

113. Bữa cơm của Cunda có vấn đề!

114. Tại sao chư Tăng không được cúng dường nhục thân Như Lai?

115. Quả đất dường như có tâm thức?

116. Đức Phật thuyết về bố thí là để nhận được lợi lộc cúng dường?

117. Tại sao Đức Thế Tôn không muốn thuyết pháp sau khi đắc đạo?

118. Ai là thầy của Đức Thế Tôn?

120. Có nên hoan hỷ không khi người ta tán dương Tam Bảo?

121. Sao Đức Thế Tôn lại dùng lời ác khẩu, ác ngữ?

122. Đức Thế Tôn còn bất bình, sân hận!

123. Phải chăng Đức Thế Tôn không có tâm bi mẫn?

124. Phẩm mạo xuất gia cao siêu đến cỡ nào?

125. Đời sống Sa-môn vô tru, như nai trong rừng, sao lại xây chùa, tạo thất liêu?

126. Tại sao Đức Thế Tôn không thu thúc cái bụng?

127. Đức Phật muốn che dấu Pháp?

128. Lý do nặng nhẹ của tội nói dối!

129. Phước báu của Đức Thế Tôn không ưu thắng, tối thượng bằng đệ tử của mình?

130. Thần thông của đức Mục-kiền-liên không đương cự nổi thần lực của kẻ giết ngài?

131. Kiếp áp chót, tại cung trời Đẩu suất, Đức Bồ-tát quán xét thế gian để làm gì?

132. Rơi đi bằng phi pháp? Rơi đi bằng pháp? Cắt đứt sự rơi?

133. Tâm từ vô lượng không tiêu trừ được các sự họa hại?

134. Quả của thiện và ác nghiệp rất lạ lùng

135. Sự tà hạnh của người nữ?

136. Các vị A la hán còn sợ hãi?

137. Đức Phật dạy cắt đứt sợ hãi?

138. Cái gì nơi Đức Thế Tôn là cao quý không ai sánh bằng?

139. Đức Thế Tôn là người khai sáng Đạo hay Đạo có sẵn từ ngàn xưa?

140. Đức Phật từ bỏ sự tinh tấn, lại khuyên đệ tử nên tinh tấn?

141. Tại sao có sự đắc quả nhanh, chậm khác nhau?

142. Về cư sĩ A-la-hán

143. Tại sao bồ tát Loma Kassapa giết hại chúng sanh để tế lễ?

144. Tượng vương Chaddanta thì cung kính y cà sa - mà bồ-tát Jotipàla lại nhiếc mắng "sa môn trọc đầu"?

145. Về cái nhà không mái của người thợ gốm?

146. Tại sao có lúc Đức Phật xưng mình là bà-la-môn, có khi xưng mình là vua?

147. Tại sao không có hai Đức Phật xuất hiện một lần?

148. Không nên cho kẻ phàm tục xuất gia trong giáo hội thanh tịnh của Đức Bổn Sư!

149. Thân thọ khổ, tâm có thọ khổ chăng?

150. Giải thêm về "tâm không động"

151. Người đã phạm "bất cộng trụ", xin tu lại, có đắc được đạo quả không?

152. Cư sĩ phá giới và sa môn phá giới, hậu quả tội lỗi nặng nhẹ ra sao?

153. Nước có sanh mạng chăng?

154. (Trùng với câu hỏi 141)

155. Trên thế gian này cái gì không sanh?

156. Bậc A-la-hán còn phạm giới?

157. Cái gì không do nhân, nghiệp, thời tiết sanh?

158. (Trùng với câu hỏi 157)

159. Sao không thấy tử thi của dạ xoa?

160. Tại sao Đức Thế Tôn không cấm chế giới luật một lần?

161. Mặt trời có bệnh chăng?

162. Lại bệnh của mặt trời nữa!

163. Về chuyện Bồ tát Vessantara bố thí vợ con.

164. Chư Phật quá khứ có tu khổ hạnh không?

165. Năng lực của thiện và ác nghiệp, cái nào mạnh hơn?

166. Hồi hướng phước có hiệu quả không?

167. Hồi hướng "ác" có được không?

168. Tại sao có chiêm bao?

169. Chết đúng thời và chết không đúng thời

170. Tại sao nhập Niết bàn lại có hiện tượng phi thường?

171. Chúng sanh nào có khả năng đắc đạo?

172. Niết bàn có xen lẫn khổ?

173. Tại sao không diễn tả Niết bàn một cách cụ thể?

174. Làm cho rõ Niết bàn?

175. Niết bàn không ở đâu cả!

176. Có ai thấy Phật không?

177. Đầu đà khổ hạnh có ích lợi gì? NHỮNG CÂU HỎI VỀ VÍ DỤ

178. Về con lừa

179. Về con gà

180. Về con sóc

181. Về con cọp cái

182. Về con cọp đực

183. Về con rùa nước

184. Về cái kèn

185. Về cây súng

186. Về con quạ

187. Về con khỉ

188. Về dây bầu leo

189. Về hoa sen

190. Về hạt giống

191. Cây Sàla xanh tốt

192. Về chiếc thuyền

193. Về ghe thuyền dính đá ngầm

194. Về cột buồm

195. Về người cầm lái thuyền

196. Về người làm công

197. Về biển cả

198. Về quả đất

199. Về nước

200. Về lửa

201. Về gió

202. Về núi

203. Về hư không

204. Về mặt trăng

205. Về mặt trời

206. Về trời Đế thích

207. Về Chuyển luân Thánh vương

208. Về con mối

209. Về con mèo

210. Về con chuột

211. Về con bò cạp

212. Về con chồn

213. Về chó rừng

214. Về con nai

215. Về con bò

216. Về con heo

217. Về con voi

218. Về sư tử

219. Về vịt nước

220. Về chim Venàhikà mái

221. Về chim sẻ

222. Về chim cu

223. Về con rít

224. Về con dơi

225. Về con đỉa

226. Về con rắn

227. Về con trăn

228. Về nhện giăng lưới

229. Về hài nhi

230. Về rùa vàng

231. Về rừng

232. Về cây đại thọ

233. Về mưa

234. Về ngọc mani

235. Về người săn bắn

236. Về người câu cá

237. Về thợ bào gỗ

238. Về người thợ gốm

239. Về con quạ

240. Về cái dù

241. Về đám ruộng

242. Thuốc trị độc rắn

243. Về vật thực

244. Về người bắn cung

III. SAU CUỘC VẤN ĐÁP KÍNH CÁO

THI ĐIẾU

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh