Đức Phật

Mi Tiên Vấn Ðáp: Câu 183. Về Con Rùa Nước

Thưa đại đức! Về con rùa nước thì có bao nhiều điều cần phải học hỏi? Học hỏi rùa thì có năm điều, tâu đại vương. Thứ nhất: Thế giới của rùa ở trong nước, là nơi mát mẻ. Bậc hành giả cũng thế, nên ở trong cõi từ bi trú, là cõi mát mẻ an lành; và nên rải tâm từ ấy đến cho tất cả chúng sanh,...

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Mi Tiên Vấn Ðáp: Câu 139. Đức Thế Tôn Là Người Khai Sáng Đạo Hay Đạo Có Sẵn Từ Ngàn Xưa?

Thưa đại đức! Đạo vốn có sẵn tự ngàn xưa phải chăng? Vâng, có tự ngàn xưa, do chư Phật quá khứ đã khai sáng, đã tìm Thế sao Đức Thế Tôn của chúng ta lại nói rằng “Như Lai là người làm cho Đạo chưa phát sanh được phát sanh”? Vậy ra lời nói sau lại nghịch ngôn, mâu thuẫn với lời nói trước....

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm