ĐẮC NHÂN TÂM PDF

MỤC LỤC

LỜI NHÀ XUẤT BẢN... 10

VÀI LỜI THƯA TRƯỚC.. 12

TỰA.. 18

I. Mục đích của chúng tôi.. 18

II. Vài lời giới thiệu tác giả.. 25

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

III. Giới thiệu sách... 28

IV. Chúng tôi lƣợc dịch ra sao?. 38

V. Xin bạn hãy thử thí nghiệm đi... 38

VI. Sự mong ƣớc của chúng tôi.. 39

PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG THUẬT CĂN BẢN ĐỂ DẪN ĐẠO NGƯỜI.42

Chương I: Muốn lấy mật đừng phá tổ ong... 44

Chương II: Một bí quyết quan trọng trong phép xử thế. 52

Chương III: Hãy khêu gợi ở ngƣời cái ý tự muốn làm công việc mà chính ta đề nghị với họ... 64

Chương IV: Tám lời khuyên để giúp các bạn đọc sách này đƣợc nhiều lợi ích nhất... 80

ĐẮC NHÂN TÂM

PHẦN THỨ NHÌ: SÁU CÁCH GÂY THIỆN CẢM.. 86

Chương I: Để cho tới đâu cũng đƣợc tiếp đón niềm nở. 88

Chương II: Một cách dễ dàng để gây mỹ cảm lúc sơ kiến.. 102

Chương III: Không theo quy tắc sau này tức là tự rƣớc lấy thất bại.. 110

Chương IV: Bạn muốn thành một ngƣời nói chuyện có duyên không? Dễ lắm.. 118

Chương V: Làm sao để gây thiện cảm... 130

Chương VI: Làm sao cho ngƣời ta ƣa mình liền... 136

PHẦN THỨ BA: MƯỜI HAI CÁCH DẪN DỤ NGƯỜI KHÁC CHO HỌ NGHĨ NHƯ MÌNH.. 152

Chương I: Trong một cuộc tranh biện không có ngƣời thắng kẻ bại... 154

Chương II: Một cách chắn chắn để gây thù oán. Tránh nó cách nào?. 162

Chương III: Quá tắc quy cung... 174

Chương IV: Do trái tim sẽ thắng đƣợc lý trí... 182

Chương V: Bí quyết của Socrate.. 194

Chương VI: Xả hơi.. 202

Chương VII: Thiện bất chuyên mỹ.. 210

MỤC LỤC

Chương VIII: Quy tắc này sẽ giúp bạn làm đƣợc những việc dị thƣờng... 220

Chương IX: Loài ngƣời muốn gì?... 224

Chương X: Gợi những tình cảm cao thƣợng... 230

Chương XI: Kích thích thị giác và óc tƣởng tƣợng của ngƣời. 238

Chương XII: Khi mọi cách đều vô hiệu bạn hãy thử cách này xem sao. 242

PHẦN THỨ TƯ: CHÍN CÁCH SỬA TÍNH NGƯỜI MÀ

KHÔNG LÀM CHO HỌ GIẬN DỮ, PHẬT Ý.. 248

Chương I: Nếu bạn bắt buộc phải chỉ trích, thì xin bạn bắt đầu nhƣ sau này. 250

Chương II: Chỉ trích cách nào mà khỏi gây thù oán?.. 258

Chương III: Hãy tự cáo lỗi trƣớc đã... 262

Chương IV: Đừng ra lệnh... 268

Chương V: Giữ thể diện cho ngƣời. 270

Chương VI: Khích lệ ngƣời ta cách nào?. 274

Chương VII: Vị tri kỷ giả dụng.. 280

Chương VIII: Hãy khuyến khích ngƣời.. 286

Chương IX: Làm sao cho ngƣời ta vui sƣớng mà làm công việc bạn nhờ cậy. 290

PHẦN THỨ NĂM: NHỮNG BỨC THƯ MẦU NHIỆM.. 296

ĐẮC NHÂN TÂM

Chương độc nhất: Những bức thƣ mầu nhiệm.298

PHẦN THỨ SÁU: BẢY LỜI KHUYÊN ĐỂ TĂNG HẠNH

PHÚC TRONG GIA ĐÌNH...310

Chương I: Chôn sống hạnh phúc gia đình cách nào lẹ nhất? 312

Chương II: Tùy ngộ nhi an.320

Chương III: Thƣơng nhau chín bỏ làm mƣời..324

Chương IV: Làm cho ngƣời ở chung quanh mình đƣợc sung sƣớng là điều dễ dàng..328

Chương V: Cái gì làm cảm động một ngƣời đàn bà.330

Chương VI: Phu phụ tƣơng kính nhƣ tân..334

Chương VII: Những kẻ thất học trong hôn nhân...338

PHẦN THỨ BẢY: VÀI CÂU HỎI...342

PHỤ LỤC của Nguyễn Hiến Lê...348

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh