PHẬT LỤC PDF

MỤC LỤC

MẤY LỜI NGỎ CÙNG ĐỘC-GIẢ

LỜI MỞ ĐẦU

I. THÍCH-CA MẦU-NI PHẬT 釋迦牟尼佛

II. THẬP ĐẠI ĐỆ-TỬ ⼗⼤弟⼦

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

1) XÁ-LỊ-PHẤT 舍利弗 (Sariputra)

2) MỤC-KIỆN-LIÊN ⽬犍連 (Maudgalyayana)

3) ĐẠI-CA-DIẾP ⼤迦葉 (Maha Kacyapa)

4) TU-BỒ-ĐỀ 須菩提 (Subhuti)

5) A-NA-LUẬT 阿那律 (Anuruddha)

6) PHÚ-LÂU-NA 富樓那 (Purna)

7) CA-CHIÊN-DIÊN 迦旃延 (Kotyayana)

8) ƯU-BA-LI 優波離 (Upali)

9) RA-HẦU-LA 囉喉羅 (Rahula)

10) A-NAN-ĐÀ 阿難陀 (Ananda)

III. CHƯ PHẬT 諸佛

1) A-DI-ĐÀ PHẬT 阿彌陀佛

2) DƯỢC-SƯ LƯU-LY-QUANG PHẬT 藥師琉璃光佛

IV. CHƯ BỒ-TÁT 諸菩薩

1) DI-LẶC BỒ-TÁT 彌勒菩薩

2) QUAN-THẾ-ÂM BỒ-TÁT (PUSA) 觀世⾳

3) ĐẠI-THẾ-CHÍ BỒ-TÁT ⼤勢⾄菩薩

4) VĂN-THÙ BỒ-TÁT ⽂殊菩薩

5) PHỔ-HIỀN BỒ-TÁT 普賢菩薩

6) ĐỊA-TẠNG BỒ-TÁT 地藏菩薩

V. THẾ-GIAN VÀ THẾ-GIỚI

1) THẾ-GIAN a) Lục đạo b) Tam giới

2) THẾ-GIỚI a) Ở trong không-gian b) Ở trong thời-gian

VI. SỰ THỜ-PHỤNG VÀ CÁCH BÀI-TRÍ CÁC TƯỢNG

TRONG CHÙA

1) ĐIỆN THỜ PHẬT

2) NHÀ BÁI ĐƯỜNG

3) NHÀ HÀNH-LANG

4) NHÀ TĂNG-ĐƯỜNG

PHẦN PHỤ THÊM: MẤY CẢNH CHÙA LỚN Ở BẮC-KỲ

1) CHÙA HÒA-GIAI

2) CHÙA BÀ-ĐÁ

3) CHÙA LIÊN-PHÁI

4) CHÙA BẰNG

5) CHÙA PHẬT-TÍCH

6) CHÙA BÁCH-MÔN

7) CHÙA BÚT-THÁP

8) CHÙA CÓI

9) CHÙA ĐỌI

10) CHÙA TÂY-PHƯƠNG

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh