Kinh Địa Tạng

KINH ĐỊA TẠNG

TỰA ĐỊA TẠNG BỒ TÁT

CHÍ TÂM QUY MẠNG LỄ:

U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Lạy đức từ bi đại Giáo Chủ

“Địa” là dày chắc, “Tạng” chứa đủ Cõi nước phương Nam nổi mây thơm, Rưới hương, rưới hoa, hoa vần vũ Mây xinh, mưa báu số không lường

Lành tốt, trang nghiêm cảnh dị thường. Người, Trời bạch Phật: Nhơn gì thế?

Phật rằng: Địa Tạng đến Thiên Đường Chư Phật ba đời đồng khen chuộng.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Mua đá năng lượng:

Mười phương Bồ Tát chung tin tưởng Nay con sẵn có thiện nhơn duyên Ngợi khen Địa Tạng đức vô lượng Lòng từ do chứa hạnh lành

Trải bao số kiếp độ sinh khỏi nàn Trong tay đã sẵn gậy vàng,

Dộng tan cửa ngục cứu toàn chúng sinh Tay cầm châu sáng tròn vìn,

Hào quang soi khắp ba nghìn Đại Thiên Diêm Vương trước điện chẳng hiền

Đài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn Địa Tạng Bồ Tát thượng nhân Chứng minh công đức của dân Diêm Phù

Đại Bi, Đại Nguyện, Đại Thánh, Đại Từ,

Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát (Câu chót đọc 3 lần)

TÁN NGUYỆN HƯƠNG

Nguyện mây hương mầu nầy Khắp cùng mười phương cõi Cúng dường tất cả Phật

Tôn pháp, các Bồ Tát,

Vô biên chúng Thanh Văn Và cả thảy Thánh Hiền, Duyên khởi đài sáng chói Trùm đến vô biên cõi Xông khắp các chúng sinh Đều phát Bồ Đề tâm

Xa lìa những nghiệp vọng Trọn nên đạo vô thượng

Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

VĂN PHÁT NGUYỆN

Lạy đấng Tam Giới Tôn

Quy mạng mười phương Phật Nay con phát nguyện rộng Thọ trì kinh Địa Tạng

Trên đền bốn ơn nặng, Dưới cứu khổ tam đồ, Nếu có kẻ thấy nghe Đều phát Bồ Đề tâm Hết một báo thân nầy Sinh qua cõi Cực Lạc

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

KỆ KHAI KINH

Pháp vi diệu rất sâu vô lượng Trăm nghìn muôn ức kiếp khó gặp Nay con thấy nghe được thọ trì

Nguyện hiểu nghĩa chân thật của Phật. Nam mô U Minh giáo chủ hoằng nguyện độ sanh:

Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật, Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề Đại Bi, Đại Nguyện, Đại Thánh, Đại Từ,

Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh