ĐẠI GIÁC THÁNH KINH PDF

1) Thánh tựa của Lý Đại Tiên Trưởng.19

2) Ngọc Hoàng Thượng Đế khai kinh (1-7-1977)..24

3) Thích Ca Mâu Ni Phật giải về Tam Giáo qui nguyên...27

4) Thích Ca Mâu Ni Phật (3-7-1977).33

5) Nhiên Đăng Cổ Phật giải về từ bi, nhẫn nhục (4-7-1977)...36

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

6) Huỳnh Phú Sổ Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo (6-7-1977)...41

7) Giáo Chủ Huỳnh Phú Sổ (tiếp theo) (7-7-1977)...48

8) Tây Phương Giáo Chủ Jésus Christ (9-7-1977)..52

9) Thánh Mẫu Maria (19-7-1977)...60

10) Huệ Minh Chơn Tiên (17-1-1983)..63

11) Cao Đài Thượng Đế (20-7-1977)...66

12) Văn Tuyên Khổng Thánh (22-7-1977).71

13) Quan Thánh Đế Quân (23-7-1977)...76

14) Quan Thánh Đế Quân (25-7-1977)...81

15) Thiên Chúa Jésus Christ (26-7-1977)...84

16) N.H.T.Đ. giảng cho các bực Chúa tể Quốc vương.88

17) Cao Đài Thượng Đế ban thánh lịnh và

“Kinh An Vị Tam Giáo Qui Nguyên” (29-7-1977).94

18) Thiên Chúa Jésus ban “Bài Thánh Ca” (30-7-1977)...99

* Ngô Đại Tiên ban “Bài chúc tụng Đức Ngôi Hai”.100

* N.H.T.Đ. ban “Bài chúc tụng Ngọc Hoàng”.102

19) Lễ An Vị Tam Giáo Qui Nguyên (1-8-1977):

* Ngọc Hoàng Thượng Đế...106

* Thích Ca Giáo Chủ...108

* Ngôi Hai Đấng Christ..110

* Ngôi Hai Ngô Minh Chiêu...112

20) Đức Chúa Jésus (2-8-1977).114

21) Sắc lịnh Qui nguyên 12 phái Đạo Cao Đài (3-8-1977).117

22) Thánh nữ Thượng Như Thanh (4-8-1977)...121

* Nam Phương Giáo Chủ Ngô Minh Chiêu...123

23) Hồng Huệ Chơn Tiên (4-8-1977).126

* Mormon Giáo Chủ Joseph Smith (4-8-1977).127

24) Sắc lịnh Qui nguyên 12 phái Đạo Cao Đài (tiếp theo).132

25) Diêu Trì Kim Mẫu chúc mừng Tam giáo Qui nguyên..135

26) Thiên Huyền Tâm (7-8-1977)...142

* Bài Cầu Nguyện chung cho Dân Tộc Việt Nam.144

27) Ngọc Hoàng Thượng Đế niêm tất Đại Giác Thánh Kinh...147

28) Thái Thượng Đạo Tổ chúc mừng Tam Giáo Qui Nguyên..149

29) Chánh Lễ 12 phái Cao Đài hiệp tác...155

30) Hộ Pháp Phạm Công Tắc (27-9-1977)..159

31) Ngôi hai Giáo Chủ Ngô Minh Chiêu (29-9-1977)..170

Phần 2: KINH THÁNH GIÁO PHÁP

1) Ngọc Hoàng Thượng Đế khai kinh (24-5-1978).179

2) Đại Giác Kim Tiên Thiên Huyền Tâm (30-5-1978).183

3) Đại Giác Kim Tiên luận về Chữ Đạo (7-6-1978)..196

4) Đại Giác Kim Tiên luận về Thất tình (11-6-1978)...202

5) Lục dục, Tam tâm chi nghiệp, Thập giới điều qui.216

6) Ăn chay, 12 cõi thiên đường và việc độ siêu...234

7) Đại Giác Kim Tiên Thiên Huyền Tâm (6 và 7-7-1978).246

8) Ngọc Hoàng Thượng Đế (18-8-1978)..266

9) Lý Đại Tiên Thái Bạch (7-9-1978)...269

10) Ngọc Hoàng Thượng Đế chiếu kiến Kinh thánh.273

11) Khổng Thánh Tôn Sư (9-9-1978).276

12) Ngọc Hoàng Thượng Đế (24-7-1979)...279

13) Lý Đại Tiên - Long Hoa Đại Hội (5-10-1979)..283

14) N.H.T.Đ. ban bảo danh Thiên Lý Bửu Tòa (4-12-1979).289

15) Noah (Nô Ê) Lão Tổ (22-12-1979)..297

16) Chúa Jésus ban “Bài Cầu An Địa Chấn” (15-12-1979)...301

17) Kinh Cứu Khổ.302

18) “Bài Cầu Nguyện Hòa Bình Thế Giới”...303

19) Cao Đài Thượng Đế Ngũ Nguyện (14-3-1981)...305

1) Đại Lễ Cầu An Xin Bình Địa Chấn..313

2) Bốn huờn thuốc trị tà (Ngọc Hoàng Thượng Đế)..319

3) Thánh Đức Bình Linh Hội (Ngọc Hoàng Thượng Đế)...325

4) Thánh Đức Bình Linh Hội (Lý Thái Bạch)...333

5) Kỷ niệm Huỳnh Đạo Thiên Khai năm thứ 10 và lịnh tả “Quan Âm Phổ Chiếu Pháp Bảo Tâm Kinh”..339

6) Trích lục các đàn cơ dạy về Thánh Tượng Thiên Nhãn nơi Thiên Lý Bửu Tòa và hai trang đặc biệt.344

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh