36 TẦNG TRỜI PDF

36 Đại La Thiên Cõi Tối Đại Niết Bàn Ngọc Hoàng Thượng Đế Tam Thanh thiên

35 Ngọc Thanh Cảnh Thanh Vi thiên Cõi Đại Niết Bàn Nguyên Thỉ Thiên Tôn

34 Thượng Thanh Cảnh Vũ Dư thiên Cõi Cận Niết Bàn Linh Bảo Thiên Tôn

33 Thái Thanh Cảnh Đại Xích thiên Cõi Niết Bàn [Tiên thể] Thái Thượng Lão Quân Phạn thiên

32 Bình Dục Cổ Dịch thiên

Cõi Bồ Đề [Kim thân] A La Hán (Arahanta)

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

SÁCH HAY MỖI NGÀY:

[Giải thoát khỏi Tam Giới] phá 5 kiết sử cuối

- Sắc ái (chấp phước cõi trời)

- Vô sắc ái (chấp phước thiền định)

- Kiêu mạn

Mua đá năng lượng:

- Phóng dật (lười biếng)

- Vô minh

31 Long Biến Phạm Độ thiên

30 Ngọc Long Đằng Thắng thiên

29 Vô Thượng Thường Dung thiên vùng ngăn cách TAM GIỚI & TỊNH ĐỘ Vô Sắc Giới

28 Tú Nhạc Cấm Thượng thiên Phi Tưởng Phi Phi Tưởng thiên Hết thô tưởng, còn tế tưởng

27 Hàn Sủng Diệu Thành thiên Vô Sở Hữu thiên Tâm không chấp hiện tượng

26 Uyên Thông Nguyên Đỗng thiên Thức Vô Biên thiên Tâm trùm khắp pháp giới

25 Hạo Đình Tiêu Độ thiên Không Vô Biên thiên Tâm rỗng rang thanh tịnh Sắc Giới

24 Vô Cực Đàm Thệ thiên Vô Song (Sắc Cứu Kính) thiên

Ngũ

Tịnh

Cư thiên

Huệ Căn sung mãn A Na Hàm (Anagami)

[Bất lai] hoàn toàn phá 2 kiết sử

- Tham dục (tình dục)

- Sân hận

23 Thượng Thiệt Nguyễn Nhạc thiên Thiện Hiện thiên Định Căn sung mãn

22 Vô Tư Giang Do thiên Thiện Kiến thiên Niệm Căn sung mãn

21 Thái Hoàng Ông Trọng thiên Vô Nhiệt thiên Tấn Căn sung mãn

20 Thủy Hoàng Hiếu Mang thiên Vô Phiền thiên Tín căn sung mãn

19 Hiển Định Cực Phong thiên Vô Tưởng thiên Đệ Tứ thiền thiên xả niệm, thanh tịnh không lạc, không khổ vượt qua vô thức & ý thức khai mở thần thông

18 Thái An Hoàng Nhai thiên Quãng Quả thiên

17 Nguyên Tái Khổng Thăng thiên Phúc Ái thiên

16 Thái Hoán Cực Dao thiên Phúc Sinh (Tịnh Cư) thiên

15 Huyền Minh Cung Khánh thiên Biến Tịnh thiên Đệ Tam thiền thiên xả niệm lạc trú nội tâm vi diệu thanh tịnh vượt qua vô thức kềm chế bản năng

14 Quang Minh Đoan Tĩnh thiên Vô Lượng Tịnh thiên

13 Hư Minh Đường Diệu thiên Thiểu Tịnh thiên

12 Trúc Lạc Hoàng Già thiên Quang Minh thiên Đệ Nhị thiền thiên hết tầm hết tứ trí tuệ sắc bén kiến giải vô ngại biết trước giờ chết

11 Diệu Minh Tông Phiêu thiên Vô Lượng Quang thiên

10 Huyền Minh Cung Hoa thiên Thiểu Quang thiên

9 Xích Minh Hòa Dương thiên Đại Phạm thiên Sơ thiền thiên chánh niệm tỉnh giác phá 5 triền cái (tham, sân, trầm, trạo, nghi) ly dục sinh hỷ còn tầm còn tứ

8 Thái Cực Mông Ế thiên Phạm Phụ thiên

7 Hư Vô Việt Hành thiên Phạm Chúng thiên Dục Giới

6 Thất Diệu Ma Di thiên Tha Hoá Tự Tại thiên Tự Tại Vương (thiên ma Ba Tuần)

Tư Đà Hàm (Sakadagami)

[Nhất lai] - áp chế 2 kiết sử

- Tham dục (tình dục)

- Sân hận

Tu Đà Hoàn (Sotapatti)

[Thất lai] - phá 3 kiết sử

- Giới Cấm Thủ (cố chấp)

- Nghi (giao động niềm tin)

- Thân kiến (ích kỷ)

5 Nguyên Minh Văn Cử thiên Hoá Lạc thiên Thiện Hoá Vương

4 Huyền Thai Bình Dục thiên Đâu Suất thiên

Ngoại

Đâu

Suất

San Đâu Suất

Đà Vương

Nội

Đâu

Suất

Di Lặc Bồ Tát

3 Thanh Minh Hà Đồng thiên Dạ Ma thiên Tu Dạ Ma Vương

2 Thái Minh Ngọc Hoàn thiên Đao Lợi thiên Thiên Chủ Đế Thích

1 Thái Hoàng Hoàng Tằng thiên Tứ Đại Thiên Vương thiên

Đông Trì Quốc ThVg

Nam Tăng Trưởng ThVg

Tây Quảng Mục ThVg

Bắc Đa Văn ThVg

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh