THEO DẤU CHÂN PHẬT PDF

Con nguyện dâng công đức tu hành,

Mong sao ban phước lành cho tất cả,

Sư phụ cùng những người dìu dắt phạm hạnh vô song,

Song thân cùng thân bằng quyến thuộc

Nhật nguyệt cùng chư vị cao quý hóa độ thế gian

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Chư thần tối cao, cho mọi ác ma;

Chư thiên, thổ địa, diêm vương;

Cho người hòa ái, dửng dưng hay thù hận.

Cầu cho tất cả sớm đạt ba lạc phúc và giác ngộ Thường Hằng.

Bằng công đức tu hành,

Cùng hành vi hồi hướng này,

Cầu cho mọi tham luyến sớm dứt

Cùng mọi tà tâm.

Cho đến ngày con chứng quả Niết Bàn,

Cho con được chánh tâm, dù sinh ra là gì

Chánh niệm và tri kiến, khổ hạnh và dũng mãnh.

Cho quyết tâm con không yếu hèn hay vô minh xâm chiếm.

Đức Phật là nơi nương quy thù diệu cho con,

Hộ trì vô thượng cho Chánh Pháp,

Đức Phật là Đức Thế Tôn duy nhất,

Tăng già là nguồn nâng đỡ tối cao.

Nhờ sức mạnh tối thượng của cả ba,

Hóa giải được vô minh phiền não. (Bài tụng hồi hướng dùng cho các chùa ở Thái. Bản gốc tiếng Pali được soạn gần đây)

MỤC LỤC

Phần mở đầu

THÁNG THỨ TƯ: BODH GAYA ĐẾN VARANASI

15.Về nhà

16.Thánh, thầy tu, hiền giả

17.Truyền thống thiền lâm

18.Chuyện sinh tồn

19.Như dòng sông chảy

THÁNG THỨ NĂM: VARANASI ĐẾN LUMBINI

20.Chuyện nhà

21.Phận sự chung

22.Động và tịnh

23.Từ biệt lần đầu

THÁNG THỨ SÁU: LUMBINI ĐẾN KATHMANDU

24.Đi lên tìm ánh sáng

25.Ngày xửa ngày xưa

26.Chặng cuối

THÁNG THỨ BẢY: NÚI NON

27.Đem tất cả về nhà

28.Lên, xuống, qua, ra

Chú thích

Bảng chú giải thuật ngữ

Nhân vật

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh