BUÔNG XẢ PHIỀN NÃO PDF

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

Bài thứ nhất: DIỆU PHÁP QUẢN LÝ TINH THẦN

Bài thứ hai: THAM

Bài thứ ba: SÂN

Bài thứ tư: SI

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Mua đá năng lượng:

Bài thứ năm: MẠN

Bài thứ sáu: NGHI

LỜI NÓI ĐẦU

Hạnh phú c là điều a i cũ ng ước m u ốn. Chú ng ta thường nói hạnh phú c là “ tìm kiếm ” hoặc “ g iành lấy ”. Hạnh phú c g iống như tấm bằng khen t r eo t r ên tường, cần phải t r ải qu a m ột lần cạnh t r anh v à phấn đấu thì m ới đạt được. Su y nghĩ nà y r ất phổ biến, khiến nhiều người cho r ằng hạnh phú c là những thứ ở ngoà i thân tâm m ình. Nhưng bạn phải t r ải qu a kinh nghiệm nà y, khi tự m ình hà i lòng thấy chiến lợi phẩm t r ong ta y thì thấy được nỗi v ất v ả kiếm được v à dường như bạn cảm thấy m ất đi m ột thứ; bởi v ì, “hạnh phú c” là điều chú ng ta m ong đợi m ã i chưa đến.

Vì sao m ột người có thể đạt được tất cả m à v ẫn không có được hạnh phú c? Thật r a, hạnh phú c là tự m ình phải x ả bỏ tự ng ã v à tiêu diệt phiền não, chứ không phải đạt được những thứ nào bên ngoà i. Tr ong qu y ển sá ch nà y, Hoà thượng Thánh Nghiêm nói cho chú ng ta biết hạnh phú c chân thật thì không cần dựa v ào bất kỳ người, sự v ật nào bên ngoà i, cũ ng không phải xu ất phá t từ tình cảm v à cảm g iá c hu y ễn hóa v ô thường m à là t r ạng thá i tâm v u i v ẻ, bình an. Vì thế, chú ng ta cần thấy r õ phiền não, m ạnh dạn v ận dụng phương pháp hóa g iải, đối t r ị phiền não, cu ối cù ng là bu ông x ả phiền não hoàn toàn, chính là tìm được hạnh phú c t r ong tầm ta y.

Tr ong phần thứ nhất, Hoà thượng Thánh Nghiêm lu ận bàn v ề ngu ồn g ốc của phiền não. Ng à i chỉ r a ba loại “ tình” khá c nhau là: tâm lý, tình cảm v à tinh thần; đồng thời nhấn m ạnh bất cứ điều g ì xu ng đột v à khó xử, không có cá ch g iải qu y ết t r ọn v ẹn đều là phiền não. Từ phần thứ ha i đến phần thứ sáu t r ong sá ch, ng à i phân tích, thảo lu ận kỹ năm loại phiền não - tham, sân, si, m ạn, nghi - lu ôn làm tổn thương chú ng ta, cũ ng chính là năm độc m à Đức Phật đã nói v à cu ng cấp phương pháp qu ản lý, g iải qu y ết v ấn đề.

Hoà thượng tà i g iỏi chỉ nói v à i câu ng ắn g ọn, nếu nói theo qu an niệm của người bình thường thì không dễ g ì thực hành tốt. Như nói thế nào là tham? Hoà thượng t r ả lời: “Có được thứ m ình cần không g ọi là tham, m ình không cần m à còn m u ốn có thêm m ới g ọi là tham ”. Khi g iải thích làm thế nào để đối t r ị sân thì Hoà thượng nói: “Nhẫn không phải nu ốt g iận chịu ấm ức m à là khắc phục tính hiếu thắng của m ình, không nên phản ứng lập tức”.

Phiền não tu y có t r ăm nghìn loại, nhưng nó g iống như m ọi thức t r ên đời, chỉ tồn tại tạm thời. Khi tinh thần bất an, chỉ cần khéo dù ng m ột phương pháp thì hóa g iải được, cu ối cù ng thì bu ông x ả chấp t rước, làm cho tâm t r ở v ề bản tính thanh tịnh, hồn nhiên. Lú c đó, hạnh phú c không tìm m à v ẫn tự đến.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh