Phẩm Hạnh

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Mi Tiên Vấn Ðáp: Câu 152. Cư Sĩ Phá Giới Và Sa Môn Phá Giới, Hậu Quả Tội Lỗi Nặng Nhẹ Ra Sao?

Tu hành mà phá giới tất là tội nặng rồi, phải không đại đức? Hẳn vậy. Một người cư sĩ phá giới và một sa môn phá giới, ai tội nặng hơn ai? Đại đức Na tiên mỉm cười: Đại vương thử phát biểu ý mình xem sao! Vâng, theo trẫm, cả hai...

Mi Tiên Vấn Ðáp: Câu 151. Người Đã Phạm “Bất Cộng Trụ”, Xin Tu Lại, Có Đắc Được Đạo Quả Không?

Thưa đại đức! Người đã phạm “Bất cộng trụ”, xin tu lại, nhưng y không biết gì về tội bất cộng trụ, không hay mình phạm tội bất cộng trụ, không có ai nhắc nhở, chỉ bảo đấy là bất cộng trụ. Và chính người xin tu lại ấy không nghĩ rằng mình phạm bất cộng trụ, cứ nghĩ mình tốt, trong sạch; vẫn...

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm