Xấu Xa

Mi Tiên Vấn Ðáp: Câu 199. Về Nước

Nước có năm điều cần phải được học hỏi, đại vương còn nhớ chứ? Vâng, còn nhớ, nhưng xin đại đức cứ giảng Cũng được, tâu đại vương. Thứ nhất, bản chất của nước vốn trong trẻo do nhiễm bẩn mà trở nên đục vẩn. Vị sa môn sống giữa thế gian cũng cần phải giữ tâm trong trẻo, đừng vì lời...

Mi Tiên Vấn Ðáp: Câu 144. Tượng Vương Chaddanta Thì Cung Kính Y Cà Sa - Mà Bồ-Tát Jotipàla Lại Nhiếc Mắng “Sa Môn Trọc Đầu”?

Đại đức chắc nhớ chuyện voi chúa Chaddanta, là tiền thân của Đức Phật Thích Ca chứ? Đấy là chủ đề “cung kính y cà sa” mà đại vương sẽ nói chuyện hôm nay? Vâng. Vậy thì xin đại vương hoan hỷ kể chi tiết câu chuyện cho nghe, bần tăng chỉ nhớ...

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm