Sang Trọng

Mi Tiên Vấn Ðáp: Câu 144. Tượng Vương Chaddanta Thì Cung Kính Y Cà Sa - Mà Bồ-Tát Jotipàla Lại Nhiếc Mắng “Sa Môn Trọc Đầu”?

Đại đức chắc nhớ chuyện voi chúa Chaddanta, là tiền thân của Đức Phật Thích Ca chứ? Đấy là chủ đề “cung kính y cà sa” mà đại vương sẽ nói chuyện hôm nay? Vâng. Vậy thì xin đại vương hoan hỷ kể chi tiết câu chuyện cho nghe, bần tăng chỉ nhớ...

Mi Tiên Vấn Ðáp: Câu 119. Thế Nào Gọi Là Sa-Môn?

Thưa đại đức! Có phải Đức Tôn Sư có thuyết rằng: “Bậc Thánh nhơn là người đã diệt tận phiền não, người diệt tận phiền não được gọi là sa-môn”? Thưa, đúng vậy! Ở nơi khác, Đức Thế Tôn lại thuyết rằng: “Này các thầy tỳ khưu! Người nào có đầy đủ bốn pháp: có sự nhẫn nhục, biết tri...

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm