Tốt Nghiệp

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Phước Báo

Phước Báo

Stephen để lại thừa kế cho các con, và chính các con lại cho từ thiện, vậy là để lại cho các con một nguồn phước báu to lớn. Nhưng điều đáng kính phục là Stephen đã dạy con như thế nào để cả chín đứa con đều từ chối nhận thừa kế? Hẳn...

Hết Phim

Hết Phim

Trí tuệ thực sự nằm trong một tư duy rằng chúng ta chỉ là một hình ảnh thoáng qua trong suốt chiều dài của lịch sử vũ trụ và rằng thời gian của ta là hữu hạn.Được mời tới nói chuyện trong một buổi lễ tốt nghiệp đại học, Steve Jobs đã không nói về...

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm