Chư Phật

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Mi Tiên Vấn Ðáp: Câu 147. Tại Sao Không Có Hai Đức Phật Xuất Hiện Một Lần?

Thưa đại đức! Trẫm nghe rằng, các Đức Phật giác ngộ những điều giống nhau, thuyết những pháp giống nhau, giới luật ban hành cũng giống nhau..., có phải thế không ạ? Tâu, vâng! Một vị Phật xuất hiện ở thế gian như thế, cuộc đời sẽ rất đẹp, hoàn thiện và...

Mi Tiên Vấn Ðáp: Câu 139. Đức Thế Tôn Là Người Khai Sáng Đạo Hay Đạo Có Sẵn Từ Ngàn Xưa?

Thưa đại đức! Đạo vốn có sẵn tự ngàn xưa phải chăng? Vâng, có tự ngàn xưa, do chư Phật quá khứ đã khai sáng, đã tìm Thế sao Đức Thế Tôn của chúng ta lại nói rằng “Như Lai là người làm cho Đạo chưa phát sanh được phát sanh”? Vậy ra lời nói sau lại nghịch ngôn, mâu thuẫn với lời nói trước....

Mi Tiên Vấn Ðáp: Câu 127. Đức Phật Muốn Che Dấu Pháp?

Thưa đại đức! Đức Thế Tôn có dạy rằng: “Pháp và Luật nếu được công khai thuyết dạy đến đâu thì sẽ làm cho Chánh Pháp được hưng thịnh và rực rỡ đến đấy. Nếu Pháp và Luật bị che dấu, không được thuyết ra thì đến lúc nào đó, Chánh Pháp sẽ lu mờ, bị tiêu hoại...”. Điều ấy có đúng chăng,...

Mi Tiên Vấn Ðáp: Câu 125. Đời Sống Sa-Môn Vô Tru, Như Nai Trong Rừng, Sao Lại Xây Chùa, Tạo Thất Liêu?

Đại đức vừa nói là các bậc xuất gia sống đời vô trú, không nên có chỗ ở nhất định, không nên lưu luyến chỗ ở, nên sống nơi thanh vắng, v.v... Đấy cũng là điều Đức Phật thường khuyên răn, giáo giới đến các bậc xuất gia, phải vậy...

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm