Bát Nhã Tâm Kinh

BÁT NHÃ TÂM KINH

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa (Bát Nhã Tâm Kinh)

Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Tâm Kinh. Chiếu kiến ngũ uẩn giai Không, độ nhất thiết khổ ách

Xá Lợi tử. Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc

Sắc tức là Không, Không tức là Sắc, Thọ Tưởng Hành Thức lại cũng như thế

Xá Lợi tử. Tướng của các Pháp vốn không Sanh, không Diệt, không nhơ không sạch, không tăng không giảm, không thêm không bớt

Cho nên, Trong tướng Không:

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Mua đá năng lượng:

Không có Sắc, không có Thọ, Tưởng, Hành, Thức

Không có Mắt, Tai, Miệng, Lưỡi, Thân, Ý

Không có Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc Pháp

Không có nhãn giới, cho đến không có Ý thức giới

Không có Vô Minh, cũng không có hết Vô Minh

Không có già chết, cũng không có hết già chết

Không có Khổ, Tập, Diệt, Đạo

Không có trí tuệ, càng không có chứng đắc, cũng vì không có chỗ được. Cho Nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa:

Khiến cho Tâm không ngăn ngại, vì không ngăn ngại nên không có sợ hãi

Xa lìa mọi Điên Đảo Mộng Tưởng, đạt đến Cứu Cánh Niết Bàn

Chư Phật trong ba Đời đều nương theo Bát Nhã Ba La Mật Đa này, mà đạt được Đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Nên biết, Bát Nhã Ba La Mật là tuyệt đại thần chú, là Đại Minh Chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, hay trừ được hết thảy Khổ ải, Chân Thật Bất Hư

Chú Thuyết:

YẾT ĐẾ, YẾT ĐẾ, BA LA YẾT ĐẾ, BA LA TĂNG YẾT ĐẾ, BỒ ĐỀ TÁT BÀ HA (3Lần)

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh