Nương Tựa

Mi Tiên Vấn Ðáp: Câu 75. Sự Liên Hệ Giữa Kiếp Này Với Kiếp Kia

Đến đây, đức vua Mi-lan-đà chợt suy nghĩ một hồi lâu rồi nói: Thưa đại đức, trẫm có một hoài nghi, một nghi nan. Rằng là chúng sanh chết ở đây đầu thai vào cảnh giới khác, khi đi sanh như vậy chúng có hình tướng hoặc màu sắc nào chăng? Chẳng có màu sắc nào, chẳng có hình tướng gì khi chúng sanh đi đầu...

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Ốc Đảo Tự Thân Pdf

MỤC LỤC Lời Tựa Lời Người Dịch Tưởng Niệm I. Khai Thị Tâm Trí ---Chương 1 ------Nương Trú Tam Bảo ------Một Tình Cảm Yêu Thương ---Chương 2 ------Pháp Của Đấng Giác Ngộ II. Xây Dựng Nền Tảng ---Chương 3 ------Quan Điểm Và Ý Kiến ---Chương 4 ------Điều Phục Tâm...

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm