Trang Sức

Cái Rốn

Cái Rốn

Đừng đánh cắp cuộc đời con trẻ bằng thói ích kỉ triền miên, tham sân si không thể nào dứt. Người lớn ạ. Trẻ, giờ như cái rốn của vũ trụ. Hẳn rồi, nó sẽ mang tương lai của bố mẹ đi tiếp, nó có tất cả gửi gắm, nhiều ước mơ. Ấy, nhưng càng...

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Mi Tiên Vấn Ðáp: Câu 123. Phải Chăng Đức Thế Tôn Không Có Tâm Bi Mẫn?

Đức vua Mi-lan-đà lại hỏi tiếp: Đồng ý là Đức Thế Tôn không có tâm sân hận, bất bình rồi; nhưng người ta có thể nghĩ rằng Ngài không có tâm bi mẫn, thưa đại đức. Tại sao đại vương lại nói thế? Có chứng cớ hẳn hòi, thưa đại đức. Trẫm còn nhớ, khi Đức Thế Tôn đuổi hai vị thượng thủ cùng...

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm