Oinvoice
27 Lời Dạy “Quý Hơn Vàng” Của Tế Công

27 Lời Dạy “Quý Hơn Vàng” Của Tế Công

1. (Nhất sinh đô thị mệnh an bài - cầu thập ma )

Cuộc đời là do số mệnh an bài - Cầu xin làm gì

2. (Kim nhật bất tri minh nhật sự - sầu thập ma)

Hôm nay không biết việc ngày mai - Lo âu làm gì

3. (Bất lễ tía nương lễ Thế Tôn - kính thập ma)

Không lễ cha mẹ mà chỉ lễ Phật - tôn kính làm gì

4. (Huynh đệ thư đệ giai đồng khí - tranh thập ma)

Anh chị em đều là cùng khí huyết - Tranh giành làm gì

5. (Nhi tôn tự hữu nhi tôn phúc - ưu thập ma)

Con cháu có phúc của chúng nó - lo lắng làm gì

6. (Khởi khả nhân vô đắc vận thời - cấp thập ma)

Há có ai mà không gặp được thời vận của mình - nôn nóng làm gì.

7. (Nhân thế nan phùng khai khẩu tiếu - khổ thập ma)

Ở đời khó gặp được nụ cười - đau khổ làm gì.

8. (Bổ phá già hàn noãn tức hưu - bãi thập ma)

Sửa chỗ hỏng, che chỗ lạnh, đủ ấm thì thôi - bày vẽ làm gì.

9. (Tài quá tam thốn thành hà vật - sàm thập ma)

Tài năng hơn ba phân đáng là chi - tham lam làm gì

10. (Tử hậu nhất văn đới bất khứ - kiên thập ma)

Chết rồi một đồng không mang được - bủn xỉn làm gì

11. (Tiền nhân điền địa hậu nhân thu - chiếm thập ma)

Người sau thu lấy ruộng đất của người trước - chiếm đoạt làm gì

12. (Đắc tiện nghi xử thất tiện nghi - tham thập ma)

Được chỗ tiện nghi thì cũng mất tiện nghi - tham lam làm gì.

13. (Cử đầu tam xích hữu thần minh - khi thập ma)

Ngẩng đầu ba tấc có thần linh - lừa dối làm gì

14. (Vinh hoa phú quý nhãn tiền hoa - ngạo thập ma)

Vinh hoa phú quý như là hoa trước mắt (sớm nở tối tàn) - kiêu ngạo làm gì.

15. (Tha gia phú quý tiền sinh định - đố thập ma)

Người khác giàu có là do tiền định - ganh ghét làm gì

16. (Tiền thế bất tu kim thụ khổ - oán thập ma)

Kiếp trước không tu kiếp này khổ - oán trách làm gì

17. (Đổ bác chi nhân vô hạ tiêu - yếu thập ma)

Người đánh bạc không có kết cục - đòi hỏi làm gì

18. (Hiệp gia cần kiệm thắng cầu nhân - sa thập ma)

Gia đình hoà thuận và cần cù sẽ thắng việc cầu xin - xa xỉ làm gì

19. (Oan oan tương báo kỷ thời hưu - kết thập ma)

Báo thù đến lúc nào ngừng - kết oán làm gì

20. (Thế sự như đồng kỳ nhất cục - toán thập ma)

Việc đời như một ván cờ - tính toán làm gì

21. (Thông minh phản bị thông minh ngộ - xảo thập ma)

Thông minh sẽ bị thông minh lừa dối - giả dối làm gì

22. (Hư ngôn chiết tận bình sinh phúc - thuyết thập ma)

Lời nói hão huỷ hết phúc đức cả đời - nói hão làm gì.

23. (Thị phi đáo để kiến phân minh - biện thập ma)

Chuyện thị phi cuối cùng sẽ sáng tỏ - phân biện làm gì

24. (Thuỳ năng bảo đắc thường vô sự - tiễu thập ma)

Ai thường gìn giữ ( đạo lý) thường vô sự - trách móc làm gì

25. (Huyệt tại nhân tâm bất tại sơn - mưu thập ma)

Huyệt ở trong tim không ở trên núi - mưu toan làm gì

26. (Khi nhân thị hoạ nhiêu nhân phúc - bốc thập ma)

Lừa dối là hoạ, tha thứ là phúc - xem bói làm gì

27. (Nhất đán vô thường vạn sự hưu - khoái thập ma)

Một ngày nào đó mọi việc đều chấm dứt - vui mừng làm gì.

http://khoahoctamlinh.vn/thuc-tinh-tam-linh/27-loi-day-quy-hon-vang-cua-te-cong-1884.html