Người Trần

Trung Dung Tân Khảo: Chương 10. Bản Thể Và Hiện Tượng Luận Theo Trung Dung Và Dịch Lý

Theo Trung Dung và Dịch lý, chúng ta có thể minh xác tương quan giữa Trời và vạn vật, giữa Bản thể (noumène, substance) và hiện tượng (phenomènes, accidents). BẢN THỂ LUẬN Bất thiên chi vị Trung, Bất dịch chi vị Dung (Trung Dung) Khảo sát các đồ bản Dịch, ta thấy...

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm