Luật Vũ Trụ

Tinh Hoa Các Đạo Giáo: Chương 20. Tinh Hoa Khổng Giáo Theo Tứ Thư, Ngũ Kinh

Muốn hiểu ý nghĩa một cuốn sách, cần biết chủ trương cả cuốn sách. Muốn hiểu ý nghĩa một cuốn sách, cần biết chủ trương toàn bộ sách. Vậy muốn hiểu Trung Dung, tất nhiên ta phải duyệt qua những quan niệm then chốt, cốt cán trong Tứ Thư, Ngũ Kinh. Nếu tạm gác...

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Phật Học Chỉ Nam: Chương 17. Thuyết Thiên Địa Vạn Vật Đồng Nhất Thể Với Thiên Thai Tông

Từ lâu, khi nghiên cứu về Phật Giáo, tôi thấy các Tông lớn Phật Giáo, thường có liên lạc mật thiết với thuyết Thiên Địa Vạn Vật Đồng Nhất Thể. Về Thiên Thai Tông, tôi sẽ cốt yếu dựa vào tài liệu của Linh Mục P. Léon Wieger, trong quyển...

Trung Dung Tân Khảo: Chương 5. Tinh Hoa Khổng Giáo Trong Tứ Thư, Ngũ Kinh

Muốn hiểu ý nghĩa một đoạn sách, cần biết chủ trương cả cuốn sách. Muốn hiểu ý nghĩa một cuốn sách, cần biết chủ trương toàn bộ sách. Vậy muốn hiểu Trung Dung, tất nhiên ta phải duyệt qua những quan niệm then chốt, cốt cán trong Tứ Thư, Ngũ Kinh. Nếu tạm gác...

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm