Thời Gian

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Mi Tiên Vấn Ðáp: Câu 27. Có Rồi Không, Không Rồi Có!

Thời gian tối sơ không thể phăng tìm được, điều đó thì trẫm lãnh hội rồi, nhưng thời gian tối sơ ấy có thể nào khi có, khi không chăng, hở đại đức? Đúng là như thế, tâu đại vương! Xin đại đức nói cho rõ hơn. Ví như có một giống cây, chưa mọc thì chưa có, đến khi người ta đem giống ấy, trồng...

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm