Cội Nguồn

Dục

Dục

nói chữ Dục, chắc anh em nghĩ ngay đến chuyện Tình Dục nam nữ, nhưng tình dục chỉ là một phần siêu nhỏ trong chữ Dục này. chữ Dục, tôi biên hôm nay, là năng lượng Dục, đó cũng là năng lượng sáng tạo ra mọi thứ trong vũ trụ, trong đó có...

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm