Khí Công - Yoga

Ảo Ảnh Và Việc Luyện Hơi Thở

Ảo Ảnh Và Việc Luyện Hơi Thở

Phép luyện hơi thở có liên quan đến các lực, điều ấy dễ hiểu, nhưng đó chỉ là một phần của chuyện mà không phải tất cả vì đa số người chưa có khả năng nhìn thấu suốt vấn đề. Chúng ta sinh hoạt trong ba cõi thấp của sự sống là cõi...

Yoga Là Gì

Yoga Là Gì

Nghĩa nguyên thủy của từ Yoga là Union - hợp nhất, nó ám chỉ trạng thái tìm thấy sự hợp nhất giữa linh hồn con người và vũ trụ, con người trở nên hòa hợp cùng nhịp với cuộc sống.Những thứ chúng ta thường tiếp xúc và nhận biết về Yoga hiện nay...