Oinvoice
Ý Thức Có Trước Hay Vật Chất Có Trước

Ý Thức Có Trước Hay Vật Chất Có Trước

Trước giờ chúng ta học triết học chắc cũng đều biết về khái niệm Ý THỨC và VẬT CHẤT. Ý thức quyết định vật chất và vật chất cũng tác động lại ý thức thì chúng ta đều biết rồi. Nhưng vấn đề ở đây là cái nào có trước, cũng giống như câu hỏi muôn thủa quả trứng có trước hay con gà có trước. Để giải quyết vấn đề này chúng ta cùng đưa ra luận điểm như sau:

Vật chất là gì? Vật chất là tất cả những gì chúng ta nhìn thấy, sờ thấy, cảm nhận thấy bằng các giác quan của mình. Tính chất của vật chất là tính hư hoại, không bền với thời gian và đều có tuổi thọ sống nhất định. Tôi xin lấy trích dẫn từ Wikipedia:

"Thời gian sống hay thời gian sống trung bình là khái niệm để chỉ thời gian mà hạt có thể tồn tại trong tự nhiên. Các hạt khác nhau có thời gian sống trung bình khác nhau, khối lượng của hạt càng nhỏ thì thời gian sống của hạt đó càng dài. Trong số các hạt sơ cấp, chỉ có bốn hạt không phân rã thành các hạt khác, gọi là các hạt bền (gồm có electron, photon, neutrino và đặc biệt có proton). Notron là một ngoại lệ, có thời gian sống dài. Tất cả các hạt còn lại là các hạt không bền và phân rã thành các hạt khác trong khoảng từ 10−25s đến 10−6s."

https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%9Di_gian_s%E1%BB%91ng_trung_b%C3%ACnh_(v%E1%BA%ADt_l%C3%BD)

Chu kỳ bán rã:

https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Chu_k%E1%BB%B3_b%C3%A1n_r%C3%A3

Đó là khoa học thực nghiệm chứng minh. Vậy chúng ta thấy là vật chất là thứ luôn biến đổi, không trường tồn, không bất tử.

Còn ý thức thì sao: ý thức là thứ không thể đo lường bằng các giác quan, công cụ hiện có của con người. Có thể nói ý thức chính là phần linh hồn còn cơ thể chúng ta chính là vật chất. Nếu chúng ta cùng chấp nhận một quan điểm trong phật giáo là linh hồn là bất tử, vĩnh sinh bất diệt. Xoay vòng liên tục trong luân hồi, nghiệp quả hoặc cũng có thể đang ở cõi niết bàn không còn luân hồi sinh tử. Khoa học thực nghiệm hiện tại chưa thể chứng minh điều này nhưng tôi tin là tương lai chúng ta sẽ có thể xác nhận lại điều này bằng thực nghiệm khoa học.

Vậy vấn đề ở đây là gì? Cái bất tử là cái tồn tại xuyên suốt dòng thời gian. Cái hoại tử là cái sinh diệt, biến đổi. Vậy chắc chắn rằng cái bất tử phải là cái có trước, hay nói rõ ra là Ý Thức có trước Vật Chất.

Vậy từ thủa hồng hoang khi mà vật chất chưa hề tồn tại chỉ tồn tại ý thức thì cái gì tạo ra ý thức? Đây là một nan đề khó bởi vì chúng ta đang nói đến một luận điểm không thể nghĩ, bàn: chính là THƯỢNG ĐẾ. Tuy nhiên tôi xin dẫn chứng ra đây một quan điểm của đạo Cao Đài như sau:

Trước khi đi vào đề tài này chúng ta cần có một tín-niệm tiên-quyết rằng “Thượng-Đế là Đấng tự-hữu và hằng-hữu”. Vì trong Tam-kỳ Phổ-độ Thượng-Đế đã khải-thị rằng :

“Khi chưa có chi trong Càn-khôn Thế-giới thì khí Hư-vô sanh ra có một Thầy và ngôi của Thầy là Thái-cực… Thầy phân Thái-cực ra Lưỡng-nghi, Lưỡng-nghi sanh Tứ-tượng. Tứ-tượng biến Bát-quái, Bát-quái biến-hoá vô cùng mới lập ra Càn-khôn Thế-giới”.(TNHT/Q2/tr.62).

Câu nầy có nghĩa là Thượng-Đế từ Hư-vô chi khí mà có. Ngôi của Ngài là một khối Thái-cực, Ngài mới phân Thái-cực ra Lưỡng-nghi (Âm Dương), Âm Dương sinh Tứ-tượng (Thái-dương, Thiếu-âm, Thái âm Thiếu dương), Tứ-tượng sinh Bát-quái, tức là Tám hiện-tượng đó là: Càn: Trời, Khôn: Đất, Chấn: Sấm chớp, Tốn: Gió, Khảm: Nước, Ly: Lữa, Cấn: núi, Đoài: ao-đầm. Từ Tám hiện-tượng nầy vận-chuyển mà biến-hoá vô-cùng mới tạo-lập ra vũ-trụ và vạn-hữu chúng-sinh.

Tôi xin mạn phép đưa ra chút quan điểm cá nhân như vậy để chúng ta có một cái nhìn và cùng suy ngẫm. Tất nhiên quan điểm này còn nhiều vấn đề chưa thấu triệt nhưng tôi cảm thấy nó có phần hợp lý về mặt tư duy logic. Nếu các bạn có quan điểm khác xin cùng được chia sẻ.

http://khoahoctamlinh.vn/goc-suy-ngam/y-thuc-co-truoc-hay-vat-chat-co-truoc-110.html