Oinvoice
Tự Chữa Lành -Personal Healing

Tự Chữa Lành -Personal Healing

Tự chữa lành

Personal Healing

English below

Chữa lành là gì? Sự chữa lành thực sự là sự cân bằng trong cả bốn cấp độ của bản thể - Thể Chất, Tâm Trí, Cảm Xúc và Linh Hồn. Tất cả bốn thể phải kết hợp với nhau hoàn toàn để đạt được sự cân bằng hoàn hảo. Nhưng điều này không dễ dàng. Mỗi thể có những kiểu suy nghĩ riêng và chịu ảnh hưởng nhiều từ năng lượng nghiệp, hệ thống niềm tin và năng lượng ma trận của chúng ta - vốn là nguồn năng lượng suy nghĩ kết hợp của tất cả trên hành tinh.

Để hài hòa cả bốn thể, trước tiên chúng ta cần nhận diện được chúng là thực thể bốn-phần. Cần có sự tập trung để in các mẫu mô thức suy nghĩ mới lên tất cả các thể cùng một lúc. Nó đòi hỏi nhiều công sức và nỗ lực. Nhưng bạn sẽ nhận thấy nhiều lợi ích trong việc này.

Chúng ta có thể dễ dàng bị ảnh hưởng bởi các sự kiện diễn ra trên mặt phẳng trái đất. Khi chúng ta thấy những gì đang xảy ra trong cuộc sống cá nhân và trên thế giới, các giác quan phản ứng với nó và nó kích hoạt thể cảm xúc và tinh thần và ảnh hưởng đến ánh sáng trong thể tâm linh của chúng ta.

Một trong những cách tạo ra sự cân bằng trong cả bốn thể là Không phán xét và Tách ra. Tâm trí bản ngã thấp hơn của chúng ta phản ứng với mọi sự kiện bên ngoài và nó tạo ra phản ứng chủ yếu trong thể tinh thần và từ đó ảnh hưởng đến cảm nhận và cảm xúc của chúng ta.

Những năng lượng này ảnh hưởng đến Luân xa và Trí nhớ tế bào về niềm tin của chúng ta - về những gì đúng hay sai, và điều này có thể tạo ra cảm giác vui hay buồn trong bạn. Nhưng đó có phải là cảm xúc hoặc cảm giác thật của tâm hồn bạn, hay chỉ là một phản ứng của ký ức được kích hoạt dựa trên niềm tin của bạn?

Thế giới bạn sống là một thế giới phân cực. Có sự phân cực ngay cả trong chính gia đình - trong các mối quan hệ yêu đương, trong mối quan hệ với các thành viên khác trong gia đình,... Khi có sự phân cực sẽ có sự phán xét và điều này thể hiện chính nó ở cả bốn cấp độ phân cực về thể chất, tâm trí, cảm xúc và linh hồn. Phân cực xảy ra khi hai hoặc nhiều người không cùng chung năng lượng suy nghĩ hoặc không chia sẻ các giá trị chung.

Đúng, cá nhân phải có giá trị độc lập của riêng mình, nhưng trong mối quan hệ, họ cũng phải có giá trị chung.

Nhiều người trên con đường tâm linh đang trải qua thử thách này trong mối quan hệ tình cảm của họ, khi đối tác có quan điểm khác về cuộc sống và sự tiến hóa của linh hồn, điều này tạo ra các dấu hiệu năng lượng khác nhau và nó có thể ảnh hưởng đến tất cả các giác quan, tất cả các luân xa và cả bốn thể của bạn.

Điều này thiết lập một kịch bản thú vị. Bạn yêu thương và chăm sóc người này - nhưng quan điểm của bạn trong cuộc sống thì khác. Làm thế nào để bạn đối phó với nó? Chúng ta có thể không phán xét và tách rời với người khác nhưng với những người thân yêu của chúng ta thì đó lại là một vấn đề khác. Điều này đòi hỏi lòng trắc ẩn và tình yêu to lớn - cho phép người khác đi trên con đường của riêng họ và chúng ta vẫn có thể giữ sự điềm tĩnh và cân bằng.

Thêm vào đó, vì năng lượng trên hành tinh dày đặc nên cơ thể vật lý của bạn bị ảnh hưởng. Với nhiều tần số điện từ phủ kín trái đất hiện nay, hệ thống miễn dịch của bạn bị suy yếu và năng lượng hào quang của bạn trở nên yếu hơn. Điều này một lần nữa ảnh hưởng đến tâm trí và cảm xúc của bạn. Khi cơ thể vật lý, tâm trí và cảm xúc bị ảnh hưởng, thể tâm linh của bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Bạn không thể thu hút ánh sáng bên trong nên nhận thức của bạn giảm xuống.

Làm thế nào một người có thể tạo ra sự chữa lành và cân bằng trong tất cả các thể? Đó là làm việc với các chuỗi DNA của bạn. Đưa ra ý định hiệu chỉnh lại DNA của bạn để củng cố trường hào quang của bạn và mở ra Ánh sáng Linh hồn vốn có trong DNA của bạn, để bạn không bị ảnh hưởng bởi các tác động bên ngoài.

BÀI TẬP

Khi bạn ở trong nước (ngâm mình, tắm hoặc bằng cách khác) hãy chạm vào rốn của bạn bằng cả hai ngón tay cái của bạn và nhẹ nhàng xoa bóp phần đó của cơ thể. Quán tưởng một mặt trời vàng kim xuất hiện ở vùng rốn của bạn và ánh sáng này mở rộng và bao phủ toàn bộ cơ thể bạn. Bạn đang ở trong ánh sáng vũ trụ. Ánh sáng mặt trời có khả năng mã hóa lại các chuỗi DNA của bạn, hòa tan các chuỗi DNA nhất định, kích hoạt các chuỗi không hoạt động và cũng để tạo ra DNA mới.

Quá trình này được gọi là Gieo hạt.

Có 13 dải ánh sáng đặc biệt phát ra từ mặt trời để hỗ trợ DNA của bạn. Mặt trời là một tinh thần sống và nó nhận thức được từng người trong số các bạn. Hãy yêu cầu những dải ánh sáng này từ mặt trời.

Bài tập cuối cùng là đưa lòng bàn tay phải của bạn hướng về phía khu vực tim của bạn, cách khoảng hơn 1 cm trước khu vực trái tim của bạn. Đưa bàn tay trái mở hoàn toàn của bạn lên phía trên và cách khoảng 5cm vùng mắt trái của bạn. Giữ tư thế này trong bảy phút.

Vị trí này sẽ đồng thời trút năng lượng vào cả bốn thể và trường hào quang của bạn sẽ tăng cường, và bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi các năng lượng hoặc phản ứng khác. Bạn sẽ ở trong không gian của riêng bạn mà vẫn duy trì sự hòa hợp với mọi người xung quanh. Sau đó bốn thể của bạn sẽ bắt đầu mang ý thức mới này. Con người có nhiều khả năng để đạt được điều này.

Cà phê với Đức Phật được dẫn kênh bởi thầy Irhaan Rae Chandran

Người dịch: Nhung Tran

----------------------

What is healing? True healing is balance in all four levels of our being - Physical, Mental, Emotional and Spiritual. All these four bodies must come together in complete harmony to attain perfect balance. But this is not easy. Each body has its own thought patterns and is much influenced by the karmic energies, our belief systems, and the energies of the matrix - which is the combined thought energies of all on the planet.

To harmonize all the four bodies, one must first become aware that they are a four-part being. Focus and concentration are needed to imprint new thought patterns on all the bodies simultaneously. It requires much work and effort. But you will see many benefits in doing this.

We can and are easily affected by the events unfolding on the earth plane. When we see what is happening in our personal lives and on the world stage, our senses react to it and it triggers our emotional and mental body and affects the light in the spiritual body.

One of the ways of creating balance in all the four bodies is being Non-Judgmental and Detachment. Our lower ego mind reacts to every outside event and it creates a reaction mainly in the mental body which in turn affects our feelings and emotions.

These energies affect our Chakras and our Cellular memory of our beliefs - of what is right or wrong kicks in, and this can create a feeling of joy or sadness within you. But is it the true emotions or feelings of your soul, or just a triggered memory reaction based on your beliefs?

The world you live in is a polarized world. There is polarization even within one's own family - within one's love relationships, with other members of the family etc. When there is polarization, then there is judgement, and this can show itself in all the four levels physical, mental, emotional and spiritual. Polarization happens when two or more people are not in the same thought pattern of energy or do not share common values.

Yes, inpiduals must have their own independent values, but in a relationship, they must also have common values.

Many human beings who are on the spiritual path are going through this challenge in their love relationship where one partner has a differing view about life and soul evolution and this creates different energy signatures and it can affect all your senses, all your chakras and all your four bodies.

This sets up an interesting scenario. You love and care for this person - but your viewpoint in life is different. How do you deal with it? We can be non-judgmental and detached with others - but with our loved ones, is a different matter. This requires great compassion and love - to allow the other person to walk in their own path and you are still able to maintain your composure and balance.

Added to this, because of the dense energies on the planet, your physical bodies are affected. With much electromagnetic frequency blanketing the earth now, your immune systems are weakened, and your auric energies get weaker. This again affects your mind and emotions.

When the physical, mental and emotional bodies are affected, your spiritual body gets affected. You are not able to draw forth the light within you and therefore, your awareness drops. How can one create healing and balance in all the bodies?

It is in working with your DNA strands. Giving intent to recalibrate your DNA to strengthen your auric field and to open up the Soul Light inherent within your DNA, so that you are not affected by the outside influences.

EXERCISE

While you are in the water (bath or shower or otherwise) touch your belly button with both your thumb and gently massage that part of the body. Image a golden sun appearing in your belly button area and this light expands and covers your entire body. You are inside this cosmic light . Sun light has the capacity to recode your DNA strands, dissolve certain DNA strands, activate dormant strands and also to create new DNA strands.

This process is called Seeding.

There are 13 specific strands of light emitted from the Sun which helps with your DNA. Sun is a living spirit and is aware of each and every one of you. Request for these strands of light from the Sun.

The last exercise is to bring your right palm facing towards your heart area, half an inch in front of your heart area. Bring your fully opened left hand two inches above your left eye area. Be in this process for seven minutes.

This position will draw forth energies into all your four bodies simultaneously and your auric field will strengthen, and you will not be influenced by other energies or reactions. You will be in your own space, while still maintaining harmony with the people in your life. Your four bodies will then start to carry this new consciousness. Human beings are very much capable of achieving this.

Coffee with Master Buddha Channeled by Irhaan Rae Chandran

🙏

Golden Taitai Healing and Meditation

Tự chữa lành - Thiền - Thực hành Tâm linh

Fanpage: https://www.facebook.com/Golden.Tai.healing.and.meditation/

Nhóm Facebook: https://www.facebook.com/groups/2270646549877287/

Nhóm Zalo:

HCM: https://zalo.me/g/dwrfgd856

HN: https://zalo.me/g/xununm868

http://khoahoctamlinh.vn/chua-lanh/chua-lanh-tam-thuc/tu-chua-lanh--personal-healing-1979.html